Waardering onroerende zaken

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van alle woningen en bedrijfspanden in de gemeente vast (de WOZ-waarde). Deze waarde is medebepalend voor de hoogte van een aantal belastingen:

  • Onroerende zaakbelasting (gemeente)
  • Watersysteemheffing gebouwd (waterschap)
  • Eigenwoningforfait (Rijk)

De gemeente heeft uw woning gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de "Wet waardering onroerende zaken"(Wet WOZ). Dat betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente. De Wet schrijft ook voor dat de WOZ-waarde moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning op 1 januari 2018. Die waarde is mogelijk hoger dan de huidige verkoopwaarde.

De WOZ-waarde is vermeld op de aanslag gemeentebelastingen en in het taxatieverslag.
De specifieke verkoopcijfers die de gemeente heeft gehanteerd bij de waardering van uw woning staan vermeld in het taxatieverslag.

Taxatieverslagen met de WOZ-waarde vanaf 2018 kunt u inzien via Mijn Overheid.

DigiD logo  Inloggen op Mijn Overheid met DigiD (kies voor Persoonlijke gegevens, onderwerp Wonen en WOZ)

 

Staat het pand op naam van een bedrijf, dan kunt u niet met DigiD inloggen. U kunt een taxatieverslag per e-mail aanvragen via belastingen@oostgelre.nl.

Wat moet ik nog meer weten over…

het tijdvak?
Voor de Wet WOZ worden alle onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen of bedrijfspanden) één keer per jaar getaxeerd.
Dit betekent dat een eenmaal vastgestelde waarde in één belastingjaar gebruikt zal worden. Dit wordt het tijdvak genoemd. Het huidige WOZ-tijdvak loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

de peildatum?
Om voldoende (markt)gegevens te hebben, taxeert de gemeente Oost Gelre de onroerende zaken op basis van een waardepeildatum, die één jaar voor het begin van het tijdvak ligt. Dat is dus 1 januari 2018.
Als in de periode tussen 1  januari 2018 en 1 januari 2019 de toestand van uw pand gewijzigd is, bijvoorbeeld door een verbouwing, dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval wordt de waarde vastgesteld met waardepeildatum 1 januari 2018, maar naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari 2019.

Bij panden die op de waardepeildatum nog niet zijn opgeleverd, wordt toch gekeken naar wat een vergelijkbaar pand op 1 januari 2018 waard zou zijn geweest. De WOZ-waarde van uw pand is dus altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben gehad op 1 januari 2018.
Ook voor panden die op 1 januari 2019 nog in aanbouw waren, wordt een waarde vastgesteld. Die wordt berekend op basis van de grondwaarde, de bouwkosten en het percentage dat op 1 januari 2019 gereed was.

de Belastingdienst?
De WOZ-waarde heeft u onder andere nodig voor de berekening van het eigen-woning-forfait. Het eigen-woning-forfait is een bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen als u een eigen woning heeft. Het eigen-woning-forfait is een percentage van de WOZ-waarde. 
Voor de aangifte inkomstenbelasting over belastingjaar 2018 moet u uitgaan van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2017. Deze staat op de WOZ-beschikking die u begin 2018 heeft ontvangen.

de eigen woning en huurwoning?
Voor elke woning wordt de waarde in het economische verkeer bepaald. Aan deze taxatie gaat een uitgebreide marktanalyse vooraf. De gemeente krijgt van het Kadaster de gegevens van alle verkopen in de gemeente. Daarmee heeft de gemeente steeds inzicht in de markt van woningen. Bij de marktanalyse wordt eigenlijk alleen gekeken naar de verkopen van eigen woningen. Deze verkopen sluiten aan op het begrip “waarde in het economische verkeer”, zoals de Wet WOZ dat bedoelt. Alle woningen, zowel eigen woningen als huurwoningen, worden getaxeerd alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar zijn voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen.

de WOZ-beschikking?
De nieuw vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentebelastingen. Dat gebeurt ieder jaar, omdat u jaarlijks bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde.

In deze beschikking op de aanslag staat:

  • de plaatselijke aanduiding van het object;
  • de toegekende waarde;
  • de waardepeildatum;
  • het tijdvak waarin de waarde gebruikt wordt.

In de beschikking staan ook de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van degene die de beschikking krijgt. Er staat ook een dagtekening op. Deze datum is belangrijk als u bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde waarde.
De inhoud van de WOZ-beschikking is beperkt. Zo ontbreekt de opbouw van het taxatiebedrag. Een taxatieverslag kunt u inzien en eventueel opvragen (zie Inleidende tekst op deze pagina).

de totstandkoming en wijziging van de WOZ-waarde?
Bij de taxatie is het wettelijke uitgangspunt de vrije verkoopwaarde. Er wordt gewaardeerd alsof het pand vrij en zonder andere zakelijke rechten kan worden verkocht. Met andere woorden alsof het pand leeg is en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Er mag dus geen rekening gehouden worden met het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie over een pand: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, (lucht)foto's, en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens, bijvoorbeeld de grootte van een pand. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en dergelijke. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke rond 1 januari 2018 verkochte woningen onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. De waarde van andere vergelijkbare woningen wordt afgeleid van de waarden van verkochte woningen.
Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

WOZ-beschikking in de loop van het jaar
Wanneer u in de loop van het jaar eigenaar wordt van een woning en u wilt de WOZ-waarde weten, kunt u een WOZ-beschikking opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar belastingen@oostgelre.nl.

WOZ-waarde van woningen
U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken via het WOZ-waardeloket.

belanghebbenden?
Belanghebbenden zijn met name de eigenaren van onroerende zaken. Voor eigenaren is de beschikking van belang voor de onroerende zaakbelastingen van de gemeente Oost Gelre en ook van belang voor de belastingen van de Rijksbelastingdienst en de GBLT (Gemeente- en waterschapsbelastingen).

Bij de aanwijzing van de belanghebbende en daarmee tevens de belastingplichtige is uitsluitend de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar van belang. Met veranderingen die na die datum plaatsvinden, zoals verkoop of verhuizing, wordt dus in dat jaar geen rekening gehouden. Het heeft in die situatie dan ook geen zin om bezwaar aan te tekenen.

Soms heeft een pand meerdere belanghebbenden, dus meerdere eigenaren. In dat geval worden de kennisgeving en de aanslag opgelegd en verzonden aan één van hen. Dat gebeurt niet lukraak, maar volgens een volgorde die in beleidsregels is vastgelegd.

de Waarderingskamer?
De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan, dat is ingesteld op grond van de Wet WOZ. De Waarderingskamer heeft onder meer als taak het toezicht houden op de uitvoering van de Wet WOZ door de gemeenten. Het toezicht richt zich zowel op de belangen van de belastingplichtigen, als op die van medegebruikers van de waardegegevens: Gemeente- en waterschapsbelastingen en de Rijksbelastingdienst (zie voor meer informatie www.waarderingskamer.nl).

Gemeente- en waterschapsbelastingen 
GBLT (het gezamenlijk belastingkantoor van diverse waterschappen en gemeenten) gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing “gebouwd”. Deze wordt geheven van de eigenaren van gebouwen. GBLT gebruikt de opbrengsten voor de uitoefening van haar waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen, sluizen enz. In de meeste gevallen zal de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing “gebouwd” rechtstreeks door de GBLT worden overgenomen.

 

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer (0544) 39 35 60. U wordt dan zo nodig doorverbonden met het expertteam van taxateurs van de gemeentebelastingen. Zij kunnen u nadere uitleg geven over de totstandkoming van de WOZ-waarde.
Ook voor inhoudelijke vragen over het taxatieverslag kunt u bij hen terecht.
Wilt u vervolgens alsnog officieel bezwaar maken? Dat kan binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet/beschikking. Meer informatie leest u bij Bezwaarschrift Wet WOZ.

Waar kan ik terecht?

Hebt u nog vragen, dan kunt u ons gerust bellen, tel. (0544) 39 35 60. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het e-mailadres belastingen@oostgelre.nl.