Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

Update 3 december:
Wij gaan vanaf 13 januari 2020 de subsidieregeling voor dat jaar weer starten. Er zal dan een subsidiepot van € 150.000 beschikbaar zijn. Er is in 2020 geen subsidie meer mogelijk voor zonnepanelen. Alleen nog voor isolerende maatregelen aan de eigen bestaande woning.

Ook dan geldt weer, zodra de subsidiepot leeg is, wordt er geen subsidie meer verstrekt. Er zal daarna geen wachtrij zijn.

De rest van deze pagina krijgt binnenkort een update. Hou de publicaties en deze pagina in de gaten.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidiepot is helaas leeg. U kunt geen aanvraag meer indienen.
Hebt u een aanvraag ingediend? En een bevestiging gehad dat u subsidie krijgt, dan leest u hieronder wat van belang is voor de uitkering van het gereserveerde bedrag.

 

Hoe wordt het bedrag uitgekeerd?

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald kan de uitkering van de subsidie worden aangevraagd. Daarbij geldt het volgende.

Als u de subsidieaanvraag via DigiD hebt gedaan:

 • U krijgt een bevestiging dat er een subsidiebedrag voor u gereserveerd is. Daarna volgt een e-mail dat het uitkeringsformulier op de persoonlijke pagina van het digitaal loket voor u klaar staat is.
 • U kunt het uitkeringsformulier online invullen, ondertekenen en insturen.
  Voeg de rekeningen, facturen, betaalbewijzen etc. bij van álle maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.

Als u de subsidieaanvraag via het aanvraagformulier hebt gedaan

 • U krijgt een bevestiging dat er een subsidiebedrag voor u gereserveerd is.
  Bij die brief wordt het uitkeringsformulier meegezonden.
 • Vul het uitkeringsformulier volledig in en onderteken het.
  Voeg de rekeningen, facturen, betaalbewijzen etc. bij van álle maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.
 • Stuur het geheel op naar de gemeente (het adres staat op het formulier) , geef het af aan de balie van het gemeentehuis of stuur het per email naar p.kromjong@oostgelre.nl.

Wij beoordelen de uitkeringsverzoeken op volgorde van binnenkomst van uw aanvraag. U ontvangt hier een bericht van. Mochten er vragen zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.

Als wij subsidie toekennen wordt het bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd.

Waar kan ik een maatwerkadvies laten maken?

Op de website van het EPA Adviesplatform kunt u zoeken naar EPA-U adviseurs die voor u een maatwerkadvies kunnen opstellen.
Let op: zoek alleen op EPA-U adviseurs.

Wat is de looptijd van de regeling?

De regeling loopt van 14 januari 2019 totdat de subsidiepot leeg is. Dat is al vanaf 15 januari het geval.

Tot wanneer kan ik de formulieren indienen?

De subsidiepot is leeg. We nemen geen aanvragen meer in behandeling.. Ook aanvragen die al zijn ingediend maar toch buiten de subsidiepot vallen worden niet meer behandeld. Er zal geen wachtrij zijn.
Het uitkeringsformulier moet binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie worden ingediend. Daarna vervalt het gereserveerde subsidiebedrag.

Hoe hoog is het subsidieplafond?

Voor de particuliere subsidieaanvragen is een bedrag van € 75.000,00 beschikbaar gesteld.

Wat is de procedure?

Voor het isoleren van de woning:

 1. Zorg dat u de volgende gegevens klaar heeft liggen:
  - een maatwerkadvies waaruit minimaal 1 sprong op uw Energie-Index blijkt
  - offertes of kostenopgaven van alle maatregelen die voor de sprong zorgen.
  - de offerte van het maatwerkadvies
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen inclusief bovenstaande gegevens.
 3. Wij behandelen uw aanvraag  zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet compleet is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie. Let op: van aanvragen die niet volledig zijn is nog geen bedrag gereserveerd. Het kan dus voorkomen dat de subsidiepot leeg is op het moment dat u de aanvraag compleet maakt.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u niet genoeg maatregelen uit laat voeren om een labelsprong te maken. Het kan ook als u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend of als u al een keer subsidie heeft aangevraagd en gekregen.
 7. Als de subsidiepot leeg is behandelen wij geen aanvragen meer. Ook de kosten van het maatwerkadvies worden dan niet vergoed.
 8. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald, kunt u de uitkering van de subsidie aanvragen.
  U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente.

  Voeg de volgende gegevens bij uw uitkeringsaanvraag:
  - van álle maatregelen (die voor de sprong zorgen) de facturen.
  - van alle facturen de betaalbewijzen

  Let op: contante betalingen worden niet geaccepteerd. U moet aan kunnen tonen dat u betaald heeft. ‘Betaald’ op de factuur schrijven is dan ook niet voldoende.

 9. U ontvangt zo snel mogelijk een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Voor het aanbrengen van zonnepanelen:

 1. Zorg dat u een offerte voor het aanbrengen van de zonnepanelen klaar heeft liggen. Hieruit moet duidelijk blijken: de totale kosten, het aantal zonnepanelen, het type panelen.
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen inclusief de offerte.
 3. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet compleet is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie. Let op: van aanvragen die niet volledig zijn is nog geen bedrag gereserveerd. Het kan dus voorkomen dat de subsidiepot leeg is op het moment dat u de aanvraag compleet maakt.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend of als u al een keer subsidie heeft aangevraagd en gekregen.
 7. Als de subsidiepot leeg is behandelen wij geen aanvragen meer.
 8. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald kunt u de uitkering van de subsidie aanvragen.

  U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente. Voeg de volgende gegevens bij uw uitkeringsaanvraag:
  - de factuur voor het aanbrengen van de zonnepanelen
  - het betaalbewijs van de factuur

  Let op: contante betalingen worden niet geaccepteerd. U moet aan kunnen tonen dat u betaald heeft. ‘Betaald’ op de factuur schrijven is dan ook niet voldoende. Voeg bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift bij.

 9. U ontvangt zo snel mogelijk een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Mag ik het zelf uitvoeren?

Ja dat mag. U mag dan alleen de materiaalkosten opgeven als subsidiabele kosten. De gemaakte uren komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Alleen particuliere huiseigenaren of bewoners kunnen subsidie aanvragen.
 • Per woning verlenen wij maar één keer subsidie. Als u voor deze subsidieregeling al een keer subsidie heeft gekregen komt u niet meer in aanmerking.
 • De aanvraag moet gedaan worden vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd.
 • Bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk, raamhorren, sierstucwerk enzovoort zijn voor eigen rekening.
 • Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de subsidie op is verstrekken wij geen subsidie meer.
 • De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:
  • 50% van de kosten van een maatwerkadvies dat is opgesteld conform BRL-9500 of BRL9500-02. De maximumsubsidie is € 100,00.
  • De resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als er daadwerkelijk een sprong wordt gemaakt. Ook hier is het maximum aan subsidie € 100,00.
  • 1/3 van de kosten (met een maximum van € 500,00 per index-sprong) die nodig zijn om een sprong op de Energie-Index te maken. Dit moet u aan kunnen tonen door een maatwerkadvies te overleggen. Worden er meerdere sprongen gemaakt dan is de maximale subsidie € 1.000,00.
   Voor de Energie-Index geldt onderstaand overzicht:
   Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
   afbeelding tabel Energie-Index
  • 10% van de kosten (met een maximum van € 500,00) voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Een combinatie van subsidie op zonnepanelen én een labelsprong is niet mogelijk
 • Doe-het-zelf mag, maar dan rekenen wij alleen de materiaalkosten mee. De gewerkte uren zijn niet subsidiabel.
 • Alleen aanvragen en uitkeringsverzoeken die volledig zijn ingevuld en zijn ondertekend nemen wij in behandeling.
 • U moet met aanvragen en uitkeringsverzoeken alle relevante en bijbehorende gegevens meesturen. Geef duidelijk aan om welke kosten het gaat.

Subsidiabele kosten

Wij verlenen subsidie voor de volgende zaken:
Particuliere huiseigenaren:

 • Subsidie voor een maatwerkadvies:
  - U krijgt subsidie voor 50% van de kosten van een maatwerkadvies, met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet volgens de richtlijn BRL-9500 of BRL-9500-02 zijn opgesteld.
  - Als u maatregelen laat uitvoeren op basis van het maatwerkadvies waardoor u minimaal één sprong op het energielabel maakt, dan krijgt u de resterende 50% van de kosten, met een maximum van € 100.00, als subsidie terug.
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen:
  - U krijgt subsidie als u minimaal één sprong maakt op de Energie-Index. De subsidie bedraagt 1/3 van de gemaakte kosten, met een maximum van € 500,00 per sprong. Bij meerdere sprongen is het maximum aan subsidie € 1.000,00. De sprongen moet u aantonen door een maatwerkadvies te overleggen.
 • Subsidie voor zonnepanelen:
  U krijgt 10% van de kosten vergoed voor de plaatsing van zonnepanelen, met een maximum van € 500,00.

Alleen de bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die gemaakt worden om de maatregelen uit te voeren komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk van kozijnen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidie.

Collectieve initiatieven van groepen personen:
Deze verzoeken behandelen wij apart per geval. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning en het subsidiebedrag. 

Uitleg van begrippen

 • Maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van een aanvrager, opgesteld door een adviseur, dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02.
 • Energie-Index: een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Dit is niet rechtstreeks te koppelen aan een energielabel. Onderstaand overzicht geeft de indeling weer. De energielabels van A t/m G werden vóór 1-1-2015 gebruikt.
  Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
  afbeelding met tabel Energie-Index

   

Waar kan ik terecht voor informatie?

Voor meer informatie over de subsidie voor particulieren kunt u terecht bij Philippe Kromjong van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl.
Voor informatie over en het indienen van collectieve initiatieven kunt u terecht bij Marcel Reintjes van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 06 of e-mail m.reintjes@oostgelre.nl.