Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren dienen diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio.

Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen. Zonnepanelen vallen ook onder de regeling.

Tot 1 januari 2018 is € 300.000,00 beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Ook kunnen we collectieve initiatieven ondersteunen. Dit bekijken we per geval. Hiervoor is een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar.

Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieverordening Verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre ten grondslag die op 22 december 2015 is vastgesteld.

 

Hoe vraag ik de subsidie aan?

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het.
 • Voeg alle relevante documenten bij waaruit de kosten en de maatregelen blijken. Geef duidelijk aan om welke kosten en maatregelen het gaat.
 • Stuur het geheel naar de gemeente (het adres staat op het formulier) of geef het af aan de balie van het gemeentehuis.
 • Wij beoordelen op volgorde van binnenkomst uw aanvraag. U ontvangt hier schriftelijk bevestiging van. Mochten er vragen zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.

Hier kunt u het formulier downloaden: Aanvraagformulier verduurzamen woningen (pdf – 295 kB)

Hoe wordt het bedrag uitgekeerd?

 • Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd kan de uitkering van de subsidie worden aangevraagd.
 • Vul het uitkeringsformulier volledig in en onderteken het.
 • Voeg de rekeningen, facturen, betaalbewijzen etc. bij van de maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.
 • Stuur het geheel op naar de gemeente (het adres staat op het formulier) of geef het af aan de balie van het gemeentehuis.
 • Wij beoordelen de uitkeringsverzoeken op volgorde van binnenkomst van uw aanvraag. U ontvangt hier schriftelijk bericht van. Mochten er vragen zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.
 • Als wij subsidie toekennen wordt het bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd.

Hier kunt u het formulier downloaden Uitkeringsformulier verduurzamen woningen (pdf – 183 kB)

Waar kan ik terecht voor informatie?

Voor meer informatie over de subsidie voor particulieren kunt u terecht bij Philippe Kromjong van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl.

Voor informatie over en het indienen van collectieve initiatieven kunt u terecht bij Marcel Reintjes van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 06 of e-mail m.reintjes@oostgelre.nl.

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.

Waar kan ik een maatwerkadvies laten maken?

Op de website van het EPA Adviesplatform kunt u zoeken naar EPA-U adviseurs die voor u een maatwerkadvies kunnen opstellen.

Let op: zoek alleen op EPA-U adviseurs.

Wat is de looptijd van de regeling?

De regeling loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018.

Tot wanneer kan ik de formulieren indienen?

De uiterste aanvraagdatum voor subsidie is 1 november 2017. Het uitkeringsformulier moet u voor 1 december 2017 indienen.

Hoe hoog is het subsidieplafond?

Voor de particuliere subsidieaanvragen is een bedrag van € 300.000,00 beschikbaar gesteld. Voor collectieve initiatieven is een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar.

Wat is de procedure?

 1. U heeft een maatwerkadvies of u laat een maatwerkadvies opstellen. Hieruit blijkt welke maatregelen voor een of meerdere labelsprongen zorgen.
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen. Hierbij voegt u kopieën van alle relevante gegevens, zoals facturen, offertes, bonnen, maatwerkadviezen (etc.) waaruit de kosten en de maatregelen blijken. Voor zover dit niet direct duidelijk is geeft u aan om welke kosten het gaat.
 3. Wij behandelen uw aanvraag  zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet geheel duidelijk is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u niet genoeg maatregelen uit laat voeren om een labelsprong te maken het kan ook als u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend of als u al een keer subsidie heeft aangevraagd en gekregen.
 7. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald kunt u de uitkering aanvragen.
 8. U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente. U voegt alle gegevens bij waaruit de uiteindelijke kosten van de maatregelen uit blijken, inclusief betaalbewijzen. Dit is bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of van internetbankieren. Een factuur waarop ‘betaald’ is geschreven geldt niet als betaalbewijs.
 9. U ontvangt een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Mag ik het zelf uitvoeren?

Ja dat mag. U mag dan alleen de materiaalkosten opgeven als subsidiabele kosten. De gemaakte uren komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Particuliere huiseigenaren, bewoners en groepen met een collectief initiatief kunnen subsidie aanvragen.
 • Per woning verlenen wij maar één keer subsidie.
 • De aanvraag moet gedaan worden vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd.
 • Bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk, raamhorren, sierstucwerk enzovoort zijn voor eigen rekening.
 • Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de subsidie op is verstrekken wij geen subsidie meer.
 • De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:
  • 50% van de kosten van een maatwerkadvies dat is opgesteld conform BRL-9500 of BRL9500-02. De maximumsubsidie is € 100,00.
  • De resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als er daadwerkelijk maatregelen zijn uitgevoerd. Ook hier is het maximum aan subsidie € 100,00.
  • 1/3 van de kosten (met een maximum van € 500,00 per labelsprong) die nodig zijn om een sprong op de Energie-Index te maken. Dit moet u aan kunnen tonen door een maatwerkadvies te overleggen. Worden er meerdere sprongen gemaakt dan is de maximale subsidie € 1.000,00.
   Voor de Energie-Index geldt onderstaand overzicht:

   Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
   El ≤ 0,6
   0,8 1,2 1,4 1,8 2,1 2,4 EI > 2,7
    

  • 10% van de kosten (met een maximum van € 500,00) voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Een combinatie van subsidie op zonnepanelen én een labelsprong is niet mogelijk
 • Doe-het-zelf mag, maar dan rekenen wij alleen de materiaalkosten mee. De gewerkte uren zijn niet subsidiabel.
 • Wij beoordelen collectieve initiatieven per geval en het college van B&W keurt deze uiteindelijk goed.
 • Alleen aanvragen en uitkeringsverzoeken die volledig zijn ingevuld en zijn ondertekend nemen wij in behandeling.
 • U moet met aanvragen en uitkeringsverzoeken alle relevante en bijbehorende gegevens meesturen. Geef duidelijk aan om welke kosten het gaat.

Subsidiabele kosten

Wij verlenen subsidie  voor de volgende zaken:
Particuliere huiseigenaren:

 • Subsidie voor een maatwerkadvies:
  - U krijgt subsidie voor 50% van de kosten van een maatwerkadvies, met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet volgens de richtlijn BRL-9500 of BRL-9500-02 zijn opgesteld.
  - Als u maatregelen laat uitvoeren op basis van het maatwerkadvies waardoor u minimaal één sprong op het energielabel maakt, dan krijgt u de resterende 50% van de kosten, met een maximum van € 100.00, als subsidie terug.
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen:
  - U krijgt subsidie als u minimaal één sprong maakt op de Energie-Index. De subsidie bedraagt 1/3 van de gemaakte kosten, met een maximum van € 500,00 per sprong. Bij meerdere sprongen is het maximum aan subsidie € 1.000,00. De sprongen moet u aantonen door een maatwerkadvies te overleggen.
 • Subsidie voor zonnepanelen:
  U krijgt 10% van de kosten vergoed voor de plaatsing van zonnepanelen, met een maximum van € 500,00.

Alleen de bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die gemaakt worden om de maatregelen uit te voeren komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk van kozijnen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidie.

Collectieve initiatieven van groepen personen:
Deze verzoeken behandelen wij apart per geval. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning en het subsidiebedrag. 

Uitleg van begrippen

 • Maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van een aanvrager, opgesteld door een adviseur, dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02.

 • Energie-Index: een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Dit is niet rechtstreeks te koppelen aan een energielabel. Onderstaand overzicht geeft de indeling weer. De energielabels van A t/m G werden vóór 1-1-2015 gebruikt.

  Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
  El ≤ 0,6
  0,8 1,2 1,4 1,8 2,1 2,4 EI > 2,7