Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren dienen diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen. Zonnepanelen vallen ook onder de regeling.

Vanaf 15 maart 2018 is € 75.000,00 beschikbaar. Zodra deze subsidiepot leeg is wordt er geen subsidie meer verstrekt. Er zal dan geen wachtrij zijn.

Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieverordening Verduurzamen woningen gemeente Oost Gelre ten grondslag die op 6 maart 2018 is vastgesteld.

Houdt deze pagina in de gaten voor de meest actuele situatie.

 

Update november 2018

In 2019 komt er weer een subsidieregeling Verduurzamen Woningen!
De gemeenteraad heeft begin deze maand de begroting voor 2019 goedgekeurd. Er is weer een subsidiepot van € 75.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Verduurzamen Woningen. Dit betekent dat er in 2019 weer een subsidieregeling voor zonnepanelen of het isoleren van uw bestaande woning komt. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Details over de manier van indienen, de voorwaarden en de startdatum volgen binnenkort.

Wij willen de regeling begin januari 2019 weer openstellen. Er kunnen pas aanvragen worden ingediend vanaf het moment dat de regeling in januari weer ingaat, niet eerder.
Ook volgend jaar zullen alleen complete aanvragen in behandeling genomen kunnen worden. Op de website kunt u alvast nalezen hoe de subsidieregeling werkt.

Binnenkort volgen meer details.

Aanvraag niet meer mogelijk

De subsidiepot is leeg. U kunt geen aanvraag meer doen.

Uitkering toegekende subsidie

Hebt u een bevestiging gehad dat u subsidie krijgt, dan leest u hieronder wat van belang is voor de uitkering.

 • Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd kan de uitkering van de subsidie worden aangevraagd.
 • Vul het uitkeringsformulier volledig in en onderteken het.
 • Voeg de rekeningen, facturen, betaalbewijzen etc. bij van de maatregelen die u heeft laten uitvoeren. Geef duidelijk aan om welke maatregelen of bedragen het gaat.
 • Stuur het geheel op naar de gemeente (het adres staat op het formulier) of geef het af aan de balie van het gemeentehuis.
 • Wij beoordelen de uitkeringsverzoeken op volgorde van binnenkomst van uw aanvraag. U ontvangt hier schriftelijk bericht van. Mochten er vragen zijn dan kunnen wij u ook bellen of e-mailen.
 • Als wij subsidie toekennen wordt het bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd.

Hier kunt u het uitkeringsformulier downloaden:
Uitkeringsformulier verduurzamen woningen (energiebesparing) (pdf – 109 kB)

Waar kan ik een maatwerkadvies laten maken?

Op de website van het EPA Adviesplatform kunt u zoeken naar EPA-U adviseurs die voor u een maatwerkadvies kunnen opstellen.
Let op: zoek alleen op EPA-U adviseurs.

Wat is de looptijd van de regeling?

De regeling loopt van 15 maart 2018 totdat de subsidiepot leeg is. Vanwege de beperkte subsidiepot verwachten wij dat deze snel leeg is.

Tot wanneer kan ik de formulieren indienen?

Zodra de subsidiepot leeg is worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Ook aanvragen die al zijn ingediend maar toch buiten de subsidiepot vallen worden niet meer behandeld. Er zal geen wachtrij zijn.
Het uitkeringsformulier moet binnen een half jaar na toekenning van de subsidie worden ingediend.

Hoe hoog is het subsidieplafond?

Voor de particuliere subsidieaanvragen is een bedrag van € 75.000,00 beschikbaar gesteld.

Wat is de procedure?

Voor het isoleren van de woning:

 1. Zorg dat u de volgende gegevens klaar heeft liggen:
  - een maatwerkadvies waaruit minimaal 1 sprong op uw Energie-Index blijkt
  - offertes of kostenopgaven van alle uit te voeren maatregelen
  - de offerte van het maatwerkadvies
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen inclusief bovenstaande gegevens.
 3. Wij behandelen uw aanvraag  zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet compleet is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie. Let op: van aanvragen die niet volledig zijn is nog geen bedrag gereserveerd. Het kan dus voorkomen dat de subsidiepot leeg is op het moment dat u de aanvraag compleet maakt.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u niet genoeg maatregelen uit laat voeren om een labelsprong te maken. Het kan ook als u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend of als u al een keer subsidie heeft aangevraagd en gekregen.
 7. Als de subsidiepot leeg is behandelen wij geen aanvragen meer. Ook de kosten van het maatwerkadvies worden dan niet vergoed.
 8. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald kunt u de uitkering van de subsidie aanvragen.
  U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente.

  Voeg de volgende gegevens bij uw uitkeringsaanvraag:
  - van álle maatregelen (die voor de sprong zorgen) de facturen.
  - van alle facturen de betaalbewijzen
  - een kopie van uw bankpas. (dit moet i.v.m. de naam – nummer controle die sinds kort verplicht is)

  Let op: contante betalingen worden niet geaccepteerd. U moet aan kunnen tonen dat u betaald heeft. ‘Betaald’ op de factuur schrijven is dan ook niet voldoende.

 9. U ontvangt zo snel mogelijk een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Voor het aanbrengen van zonnepanelen:

 1. Zorg dat u een offerte voor het aanbrengen van de zonnepanelen klaar heeft liggen. Hieruit moet duidelijk blijken: de totale kosten, het aantal zonnepanelen, het type panelen.
 2. U vraagt subsidie aan door het volledig ingevulde aanvraagformulier op te sturen inclusief de offerte.
 3. Wij behandelen uw aanvraag  zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst.
 4. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Hierin staat ook welk bedrag aan subsidie voor u is gereserveerd.
 5. Als uw aanvraag nog niet compleet is dan vragen wij u deze aan te vullen met de gevraagde informatie. Let op: van aanvragen die niet volledig zijn is nog geen bedrag gereserveerd. Het kan dus voorkomen dat de subsidiepot leeg is op het moment dat u de aanvraag compleet maakt.
 6. Als uw aanvraag niet voor subsidie in aanmerking komt dan moeten wij deze weigeren. Dit kan bijvoorbeeld omdat u uiteindelijk niet genoeg gegevens heeft ingediend of als u al een keer subsidie heeft aangevraagd en gekregen.
 7. Als de subsidiepot leeg is behandelen wij geen aanvragen meer.
 8. Als u de maatregelen heeft laten uitvoeren en deze aan de betrokken uitvoerende partij(en) heeft betaald kunt u de uitkering van de subsidie aanvragen.

  U vult het uitkeringsformulier volledig in en stuurt dit ondertekend naar de gemeente. Voeg de volgende gegevens bij uw uitkeringsaanvraag:
  - de factuur voor het aanbrengen van de zonnepanelen
  - het betaalbewijs van de factuur
  - een kopie van uw bankpas (dit moet i.v.m. de naam – nummer controle die sinds kort verplicht is)

  Let op: contante betalingen worden niet geaccepteerd. U moet aan kunnen tonen dat u betaald heeft. ‘Betaald’ op de factuur schrijven is dan ook niet voldoende. Voeg bijvoorbeeld een bankafschrift bij.
   

 9. U ontvangt zo snel mogelijk een brief van het uiteindelijke subsidiebesluit. Hierin staat welk bedrag wij aan u uitkeren.
 10. Wij keren het subsidiebedrag zo snel mogelijk uit.

Mag ik het zelf uitvoeren?

Ja dat mag. U mag dan alleen de materiaalkosten opgeven als subsidiabele kosten. De gemaakte uren komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Particuliere huiseigenaren, kunnen subsidie aanvragen.
 • Per woning verlenen wij maar één keer subsidie. Als u voor deze subsidieregeling al een keer subsidie heeft gekregen komt u niet meer in aanmerking.
 • De aanvraag moet gedaan worden vóórdat de maatregelen worden uitgevoerd.
 • Bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk, raamhorren, sierstucwerk enzovoort zijn voor eigen rekening.
 • Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als de subsidie op is verstrekken wij geen subsidie meer.
 • De maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:
  • 50% van de kosten van een maatwerkadvies dat is opgesteld conform BRL-9500 of BRL9500-02. De maximumsubsidie is € 100,00.
  • De resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als er daadwerkelijk een sprong wordt gemaakt. Ook hier is het maximum aan subsidie € 100,00.
  • 1/3 van de kosten (met een maximum van € 500,00 per labelsprong) die nodig zijn om een sprong op de Energie-Index te maken. Dit moet u aan kunnen tonen door een maatwerkadvies te overleggen. Worden er meerdere sprongen gemaakt dan is de maximale subsidie € 1.000,00.
   Voor de Energie-Index geldt onderstaand overzicht:
   Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
   afbeelding tabel Energie-Index
  • 10% van de kosten (met een maximum van € 500,00) voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Een combinatie van subsidie op zonnepanelen én een labelsprong is niet mogelijk
 • Doe-het-zelf mag, maar dan rekenen wij alleen de materiaalkosten mee. De gewerkte uren zijn niet subsidiabel.
 • Alleen aanvragen en uitkeringsverzoeken die volledig zijn ingevuld en zijn ondertekend nemen wij in behandeling.
 • U moet met aanvragen en uitkeringsverzoeken alle relevante en bijbehorende gegevens meesturen. Geef duidelijk aan om welke kosten het gaat.

Subsidiabele kosten

Wij verlenen subsidie voor de volgende zaken:
Particuliere huiseigenaren:

 • Subsidie voor een maatwerkadvies:
  - U krijgt subsidie voor 50% van de kosten van een maatwerkadvies, met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet volgens de richtlijn BRL-9500 of BRL-9500-02 zijn opgesteld.
  - Als u maatregelen laat uitvoeren op basis van het maatwerkadvies waardoor u minimaal één sprong op het energielabel maakt, dan krijgt u de resterende 50% van de kosten, met een maximum van € 100.00, als subsidie terug.
 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen:
  - U krijgt subsidie als u minimaal één sprong maakt op de Energie-Index. De subsidie bedraagt 1/3 van de gemaakte kosten, met een maximum van € 500,00 per sprong. Bij meerdere sprongen is het maximum aan subsidie € 1.000,00. De sprongen moet u aantonen door een maatwerkadvies te overleggen.
 • Subsidie voor zonnepanelen:
  U krijgt 10% van de kosten vergoed voor de plaatsing van zonnepanelen, met een maximum van € 500,00.

Alleen de bouwkundige kosten en kosten voor technische installaties die gemaakt worden om de maatregelen uit te voeren komen voor subsidie in aanmerking. Schilderwerk van kozijnen komt bijvoorbeeld niet in aanmerking voor subsidie.

Collectieve initiatieven van groepen personen:
Deze verzoeken behandelen wij apart per geval. Uiteindelijk beslist het college van B&W over de toekenning en het subsidiebedrag. 

Uitleg van begrippen

 • Maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van een aanvrager, opgesteld door een adviseur, dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02.
 • Energie-Index: een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig uw woning is. Dit is niet rechtstreeks te koppelen aan een energielabel. Onderstaand overzicht geeft de indeling weer. De energielabels van A t/m G werden vóór 1-1-2015 gebruikt.
  Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015)
  afbeelding met tabel Energie-Index

   

Waar kan ik terecht voor informatie?

Voor meer informatie over de subsidie voor particulieren kunt u terecht bij Philippe Kromjong van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 08 of e-mail: p.kromjong@oostgelre.nl.
Voor informatie over en het indienen van collectieve initiatieven kunt u terecht bij Marcel Reintjes van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 35 06 of e-mail m.reintjes@oostgelre.nl.