Planschade

Het kan zijn dat u schade lijdt door een planologische maatregel zoals:

Door deze planologische maatregel kan bijvoorbeeld uw buurman zijn bedrijf uitbreiden waardoor uw woongenot er op achteruit gaat. Of een nieuw bestemmingsplan maakt de bouw van woningen recht tegenover uw huis mogelijk, als gevolg waarvan de waarde van uw eigendom kan dalen.
Om te bepalen of er sprake is van planschade wordt er een vergelijking gemaakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na de planologische maatregel. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale mogelijkheden volgens het geldende planologische regime en het planologische regime dat daarvoor geldend was. Indien er een activiteit plaatsvindt die past binnen het bestemmingsplan zal dit niet direct tot planschade leiden.

Hoe vraag ik het aan?

Een verzoek om planschadevergoeding kunt u indienen door middel van een speciaal formulier, dat u hier kunt downloaden en printen.
Dit formulier dient u vervolgens in bij het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Aanvraagformulier planschadevergoeding (pdf - 291 kB)

Wat kost het mij?

In de gemeentelijke Verordening tot verhoging van het recht ex art. 6.4 Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat de aanvrager van een verzoek om planschadevergoeding een bedrag van € 500,-- moet betalen. Indien u het bedrag van € 500,-- niet op tijd betaalt, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Overigens is het zo dat in het geval er op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist het betaalde bedrag aan u wordt teruggegeven.

Stappen en doorlooptijd

In de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Oost Gelre  is bepaald welke stappen binnen welke termijn doorlopen worden bij een verzoek om planschade.

Beoordeling of het planschadeverzoek in behandeling wordt genomen:

Als het aanvraagformulier is ingediend wordt de aanvrager verzocht binnen de gestelde termijn het bedrag van € 500,-- over te maken. Indien dit bedrag niet op tijd wordt betaald, wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Resultaat

Als het verzoek om (tegemoetkoming in) planschade in behandeling is genomen wordt er een vergelijking gemaakt tussen het ‘oude' en het ‘nieuwe' planologische regime. Uit deze vergelijking zijn twee conclusies mogelijk.

  1. Er is sprake van planschade:
    Als uit de vergelijking blijkt dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan zal worden bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering en zal worden bepaald in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast zal het betaalde bedrag van € 300,-- terug worden gegeven.
  2. Er is geen sprake van planschade:
    Als uit de vergelijking blijkt dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan zal het verzoek om planschade worden afgewezen en wordt er geen vergoeding toegekend. In dit geval zal het betaalde bedrag van € 300,-- ook niet terug worden gegeven.

Wat zijn de voorwaarden?

Indien u op een of andere wijze schade hebt ondervonden als gevolg van bepalingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening of de Wet ruimtelijke ordening (in werking per 1 juli 2008), kunt u onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding krijgen. In artikel 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 6.1 en 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een schaderegeling opgenomen. Deze artikelen bieden belanghebbenden de mogelijkheid om een verzoek om planschadevergoeding in te dienen bij burgemeester en wethouders.

De termijn waarbinnen een belanghebbende een verzoek om planschadevergoeding kan indienen is vastgesteld op maximaal 5 jaar nadat de gewraakte planologische maatregel (dus bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden. ‘Onherroepelijk’ betekent dat er geen beroepsmogelijkheden meer mogelijk zijn.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel.: 0544 - 393535.