Omgevingsvergunning milieu (voormalige milieuvergunning)

Alle bedrijven hebben te maken met de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer heeft tot doel de bescherming van het milieu. Dat betekent dat de wet niet alleen rekening houdt met leefbaarheid (geluidsoverlast, luchtverontreiniging), maar ook met duurzaamheid (verantwoord omgaan met water, energie, grond- en afvalstoffen).

Dankzij de deregulering van de overheid zijn alleen de meer milieubelastende bedrijven verplicht een omgevingsvergunning voor het aspect milieu aan te vragen.

 

Heb ik een omgevingsvergunning voor het aspect milieu nodig?

Wanneer u een bedrijf start of uw huidige bedrijf wijzigt of uitbreidt dan valt het bedrijf onder de algemene regels (Activiteitenbesluit), tenzij het daarvan is uitgezonderd. In dat geval geldt de vergunningplicht. Indien uw bedrijf volgens het Activiteitenbesluit een vergunningplichtig bedrijf is (type C), dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Op www.omgevingsloket.nl kunt u via een stappenplan eenvoudig nagaan of u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier vindt u ook een handig overzicht met de meest gestelde vragen. Als uit het stappenplan blijkt dat uw bedrijf meldingsplichtig is op grond van het Activiteitenbesluit, kunt u daarvoor via de site www.aimonline.nl een melding indienen. Meer informatie hierover leest u bij ‘Milieumelding Activiteitenbesluit').

 

Wanneer kan ik volstaan met een melding verandering inrichting?

Indien veranderingen die op zich ‘in strijd' zijn met de omgevingsvergunning niet leiden tot een hogere milieubelasting en niet leiden tot een andersoortig bedrijf (of een nieuwe activiteit binnen het bedrijf), kan worden volstaan met een melding verandering inrichting (art. 3.10, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor uitvoering van de verandering dient de verandering schriftelijk te worden gemeld aan de gemeente. De gemeente moet binnen 8 weken na ontvangst van de melding schriftelijk verklaren dat de voorgenomen veranderingen geen aanleiding vormen om alsnog de vergunning aan te passen.

 

Het wel of niet accepteren van de melding wordt bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad ‘Elna' en ‘Groenlose Gids'. Hiertegen kunnen door u en andere belanghebbenden, zoals omwonenden, zienswijzen worden ingebracht. Dit moeten zij binnen 6 weken na datum van publicatie doen.

 

Hoe verloopt de procedure?

Voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een vergunningplichtig bedrijf geldt de uitgebreide procedure. De wettelijke behandeltijd is maximaal 26 weken. Als voor uw aangevraagde activiteiten op basis van het bestemmingsplan een ontheffing nodig is, kan de behandeltermijn met 6 weken worden verlengd.

 

Aanvraag en ontwerpvergunning

Nadat de gemeente uw vergunningaanvraag heeft ontvangen, beoordelen we of we deze in behandeling kunnen nemen. Als de gegevens bij de aanvraag niet volledig zijn of er ontbreken gegevens, dan vragen wij u om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Als de vergunningaanvraag volledig is, stelt de behandelend ambtenaar de ontwerpvergunning op. Een ontwerpvergunning is een pakket van eisen en maatregelen waaraan uw bedrijf zich moet houden om te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

 

Wij raden u aan om deze voorschriften nauwgezet door te lezen, omdat u daar aan moet voldoen. De ontwerpvergunning wordt bekend gemaakt in het huis-aan-huisblad 'Elna' en 'Groenlose Gids'.

Iedereen die wil kan de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken, zoals tekeningen en rapporten, inzien. Zij kunnen ook om toelichting vragen bij de afdeling Omgeving van de gemeente Oost Gelre.

 

Zienswijzen

Tegen de ontwerpvergunning kunnen u en andere belanghebbenden, zoals omwonenden, zienswijzen inbrengen. Dat moet binnen 6 weken na datum van publicatie gebeuren.

 

Vergunning

Als de 6 weken voorbij zijn, stelt de gemeente de definitieve vergunning op. Ook kunnen we een vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren. Zijn er tegen de ontwerpvergunning zienswijzen ingebracht, dan onderzoeken we deze bij het opstellen van de definitieve vergunning. Zonodig passen we de definitieve vergunning hierop aan. Aan de definitieve vergunning zijn voorschriften verbonden, waaraan uw bedrijf na het inwerking treden van de vergunning moet voldoen. Zodra de vergunning is verleend, maken we dat bekend in het huis-aan-huisblad 'Elna' en 'Groenlose Gids'.

 

Beroep

Uzelf en belanghebbenden die tegen de ontwerpvergunning zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Ook kunnen u en zij een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Zutphen. Dat moet gebeuren binnen 6 weken na datum van publicatie. Is tegen de vergunning geen beroep ingesteld, dan is na deze 6 weken uw vergunning van kracht. U kunt dan met de vergunde activiteiten beginnen.

Hoe vraag ik het aan?

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u deze aanvragen op www.omgevingsloket.nl. Het aanvraagformulier kunt u digitaal indienen (met behulp van DigiD).

U stuurt het aanvraagformulier op met de bijbehorende stukken, zoals bijvoorbeeld:

  • een beschrijving van de activiteiten in uw bedrijf;
  • een plattegrondtekening;
  • onderzoeksrapporten (akoestisch onderzoek of een bodemonderzoeksrapport).

 

In de bijlage van het aanvraagformulier staat precies welke gegevens en rapporten u moet aanleveren. Als er ook een vergunning nodig is voor bouwen, slopen en/of kappen dan kunt u deze gelijktijdig aanvragen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gedeelten van het aanvraagformulier.

Wat kost het mij?

Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden geen legeskosten in rekening gebracht voor het milieugedeelte van de aanvraag.

Als de aanvraag gaat over meerdere activiteiten (zoals bouwen), brengen we voor deze activiteiten wel leges in rekening. Deze kosten vindt u in de Legesverordening van de gemeente Oost Gelre. Deze kunt u vinden onder Regelgeving.

De gegevens die bij een vergunningaanvraag kunnen worden gevraagd zoals een geluidsonderzoek of een bodemonderzoek zijn ook voor uw rekening.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544-393535.

 

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.

Wanneer moet ik een aanvraag indienen?

U moet een omgevingsvergunning ruim op tijd aanvragen, in ieder geval voordat u een vergunningplichtige activiteit wilt gaan uitvoeren of veranderen. Want u mag pas beginnen nadat de vergunning is verleend.

 

Welke formulieren/documenten heb ik nodig?

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning en de melding verandering inrichting doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online). Meer hierover leest u onder ‘Aanvragen’.

 

Aan welke regels moet ik voldoen?

De voorschriften uit uw omgevingsvergunning zijn niet vrijblijvend. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de voorschriften in uw bedrijf. De gemeente ziet via de Omgevingsdienst Achterhoek erop toe dat de regels worden nageleefd en dwingt dat zonodig af.

Dit gebeurt door de bedrijven te controleren, te adviseren en te stimuleren. Als bedrijven onverhoopt niet aan de regels voldoen, kunnen wij sancties opleggen.