Geboorteaangifte

De aangifte van een geboorte moet u doen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboortegemeente.

Hoe gaat het in zijn werk?

De geboorteaangifte moet binnen 3 dagen na de dag van geboorte plaats te vinden, de dag van geboorte telt dus niet mee voor de aangiftetermijn. De Algemene termijnenwet is echter wel van toepassing op de aangiftetermijn, zo ontstaan de navolgende aangiftedata:
geboren op maandag: laatste dag van aangifte op donderdag
geboren op dinsdag: laatste dag van aangifte op vrijdag
geboren op woensdag: laatste dag van aangifte op maandag
geboren op donderdag: laatste dag van aangifte op maandag
geboren op vrijdag: laatste dag van aangifte op dinsdag
geboren op zaterdag: laatste dag van aangifte op dinsdag
geboren op zondag: laatste dag van aangifte op woensdag

Bij algemeen erkende feestdagen gelden weer andere termijnen, afhankelijk van het feit op welke dagen die feestdagen vallen.
Als bovenstaande op u van toepassing lijkt te worden, is het verstandig telefonisch overleg te plegen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, dit moet ook gebeuren als u geen aangifte binnen de gestelde termijn kunt doen.

U kunt online een afspraak maken voor een geboorteaangifte.

Inschrijven levenloos geboren kind

Sinds 4 februari 2019 kunt u een levenloos geboren kind laten inschrijven in de basisregistratie personen.
Meer daarover leest u bij het onderdeel Bijzonderheden.

Wat kost het mij?

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Wat moet ik nog meer weten over de voornamen die ik mijn kind kan geven?

Iedereen heeft de voornamen, die hem/haar in de geboorteakte zijn opgegeven. De aangever bepaalt dus zelf hoe een kind gaat heten. Omdat de vader vaak de geboorteaangifte doet en ouders het meestal wel eens zijn over de te kiezen voornamen, zal dit niet snel tot problemen leiden. De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert wel ongepaste voornamen en voornamen die overeenstemmen met geslachtsnamen, tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.

Kiezen de ouders geen voornaam, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het kind ambtshalve een voornaam.
De ouders kunnen bij de rechtbank, middels een procedure tot voornaamswijziging, proberen de weigering alsnog ongedaan te maken.

Wat moet ik nog meer weten over de achternaam die ik kan kiezen?

Als op het kind uitsluitend het Nederlands naamrecht van toepassing is, geldt vanaf 1 januari 1998 dat de ouders de mogelijkheid hebben samen de achternaam (geslachtsnaam) van hun eerste kind te kiezen: die van de vader of die van de moeder. Deze keuze is éénmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen van die ouders. Bij de naamskeuze is er wel een verschil tussen gehuwde ouders niet gehuwde ouders en één-ouder gezinnen. 

Ouders die gehuwd zijn
De ouders kunnen bij hun eerste kind kiezen welke achternaam kind krijgt: die van de moeder of die van de vader. Kiezen de ouders voor de achternaam van de vader, dan kan de vader (of de moeder) alleen geboorteaangifte doen. Kiezen ouders voor de achternaam van de moeder, dan moeten zij samen naar de burgerlijke stand om een verklaring af te leggen (schriftelijk mag niet). Het beste kunt u dit al tijdens de zwangerschap doen. Als de ouders niet vóór of bij de geboorteaangifte samen een verklaring van naamskeuze hebben afgelegd, dan krijgt het kind de achternaam van de vader.

Ouders die niet gehuwd zijn
Ook ouders die niet getrouwd zijn, kunnen bij hun eerste kind kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. Kiezen zij voor de achternaam van de vader, dan leggen zij hierover samen een verklaring af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zonder deze verklaring krijgt het kind de achternaam van de moeder. De erkenning kan ook voor de geboorte plaatsvinden. Naamskeuze vindt dan op dat moment en op dezelfde manier plaats. Vindt de erkenning en naamskeuze na de geboorte plaats dan moeten beide ouders in persoon een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Naamskeuze en erkenning werken dan vanaf die datum.

Eenoudergezinnen
Er zijn ook situaties waarin het kind (voor de wet) maar één ouder heeft. Een voorbeeld hiervan is de niet-gehuwde moeder met een kind dat niet wordt erkend. Het kind krijgt in dat geval de achternaam van de moeder. Een ander voorbeeld is dat één van de ouders overlijdt voordat de naamskeuze is gedaan. In dat geval kan de achtergebleven ouder bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam van de vader of de moeder kiezen.

Wat moet ik nog meer weten over het erkennen van mijn kind?

Zijn ouders niet gehuwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap dan kan de vader het kind erkennen door zijn vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Dit kan zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte. Gebeurt dit tijdens de zwangerschap, dan wordt er een akte van erkenning van de ongeboren vrucht opgemaakt. Hiervoor is toestemming in persoon van de moeder nodig. Bij het tweede of “later” kind van beiden kan de toestemming ook schriftelijk worden gedaan via een onderhandse akte.

Wordt het kind na de geboorte erkend dan moet u een speciaal formulier invullen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de balie Burgerzaken. Bij de aangifte van het kind moet u dit formulier plus het legitimatiebewijs van de moeder en uzelf overleggen.

Betreft het de aangifte van het eerste kindje dan moet, omdat er naamskeuze plaats vindt, de moeder in persoon toestemming voor de erkenning geven bij de burgerlijke stand. Hebben de ouders al een of meerdere kinderen dan is schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning mogelijk.
Meer informatie over erkenning kunt u lezen bij "Erkenning".

Wat moet ik nog meer weten over het vernietigen van mijn erkenning?

In bepaalde gevallen biedt de wet de mogelijkheid tot vernietiging van een erkenning. Het verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend uitsluitend op grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. Het verzoek kan worden ingediend door:

  • Het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden.
  • De erkenner, indien hij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden daartoe is bewogen.
  • De moeder, indien zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot de erkenning te geven.
  • Het openbaar ministerie kan wegens strijd met de Nederlandse openbare orde, indien de erkenner niet de biologische vader van het kind is, vernietiging van de erkenning vorderen.

Wat moet ik nog meer weten over de ontkenning van het vaderschap?

De wet gaat er van uit dat de echtgenoot (of soms de voormalige inmiddels overleden echtgenoot) van de moeder ook de vader van haar kinderen is, maar er zijn gevallen waarin het wettelijke vaderschap niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kan bij de rechtbank een procedure tot ontkenning van het vaderschap worden ingesteld.

Het is altijd aan te raden om inlichtingen te vragen bij de Burgerlijke Stand.

Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren in de basisregistratie personen (BRP)

Sinds 4 februari 2019 is het mogelijke om een levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (verder te noemen BRP) in te laten schrijven. De wet is daarvoor aangepast. Ouders kunnen nu aanvragen om een levenloos geboren kind op hun persoonslijst bij te schrijven. Maar dat is niet verplicht. Meer informatie vindt u op de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind.

Wilt u van deze wetswijziging gebruik maken en uw kind laten inschrijven? Maakt u dan een afspraak met de afdeling Burgerzaken, telefoonnummer (0544) 39 35 77.
Ook als u meer informatie over dit onderwerp wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken. Dat kan ook via de mail: burgerzaken@oostgelre.nl.

 

Wie kan het doen?

Tot de aangifte van geboorte zijn de beide ouders bevoegd (in de praktijk gebeurt dit meestal door de vader). Wanneer de vader ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen, is tot aangifte bevoegd:

  • ieder die bij het ter wereld komen van het kind aanwezig is geweest;
  • de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaats gevonden.

Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig reisdocument of rijbewijs, en een verklaring van de verloskundige meenemen. Deze verklaring kan de arts of verloskundige hier downloaden: Verklaring van geboorte (pdf - 54 kB).
Bent u gehuwd, dan kunt u tevens het trouwboekje meebrengen.

Waar moet ik zijn?

Aangifte kunt u doen bij de balie Burgerzaken.

U kunt online een afspraak maken voor een geboorteaangifte.