Bestemmingsplan, projectafwijking (Wabo)

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwings- en gebruiksregels.

Het doel van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening voor het gebied waarover het plan zich uitstrekt. Deze ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen die bij het gebruik van de in het plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch mogelijk geheel. Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. In de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) staan verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om bevoegdheden tot het nemen van de volgende besluiten:

Bestemmingsplan, afwijking Wabo
Bestemmingsplan, wijziging of herziening
Bestemmingsplan, projectafwijking Wabo (vermeld op deze pagina)

De Wabo bevat onder andere bepalingen met betrekking tot het afwijken van bestemmingsplannen. Voor de grotere afwijkingen kan nu van het bestemmingsplan afweken worden via een wijziging of herziening van het bestemmingsplan of via een "Projectafwijking Wabo" medewerking verleend worden.
Een projectafwijking Wabo is een besluit dat inhoudt dat ten behoeve van een (groot) project (dat een bouwplan, werkzaamheden of het daarbij behorende gebruik kan betreffen) afgeweken kan worden van het vigerende bestemmingsplan.

Hoe vraag ik het aan?

Het verdient aanbeveling in overleg te treden met de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een verzoek om een projectafwijking Wabo indient. Het is ook mogelijk om in eerste instantie een zogenaamd ‘principeverzoek’ te richten aan het college van burgemeester en wethouders voordat u een formeel verzoek om een projectafwijking indient. De gemeente geeft in dat geval aan of het plan kans van slagen heeft of niet. Aan een principeverzoek zijn wel kosten verbonden. Tegen een principebesluit is echter geen bezwaar of beroep mogelijk.

Benodigde gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager;
  • adres van het gebouw of perceel;
  • omschrijving van het gewenste gebruik of van het gewenste bouwwerk;
  • motivatie;
  • situatietekening van het perceel/gebouw.
  • bij een projectafwijking is vaak een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en flora & fauna onderzoek nodig. Dit hangt af van de aard van het plan.

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Wat kost het mij?

De leges worden conform de legesverordening berekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan.
De legesverordening kunt u inzien onder Bestuur en Organisatie > Regelgeving.

Uitgebreide procedure voor projectafwijking Wabo

Algemeen

In de Wabo zijn twee procedures opgenomen voor behandelen van ingediende aanvragen, de reguliere en uitgebreide procedure.

Voor een projectafwijking is de uitgebreide procedure van toepassing. De uitgebreide procedure kent een beslistermijn van in principe 26 weken na de indiening van de aanvraag. Het bevoegd gezag (in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders) is bevoegd deze beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal uw aanvraag op volledigheid getoetst worden. Mochten er nog gegevens ontbreken, dan stellen wij u eenmaal gedurende een bepaalde termijn in de gelegenheid om de gegevens alsnog te overleggen. Deze termijn telt niet mee voor de beslistermijn. Deze wordt namelijk opgeschort totdat wij de aanvullende gegevens hebben ontvangen. Vervolgens zullen wij uw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning op basis van een projectafwijking is het college in beginsel het bevoegde orgaan, maar het college kan een omgevingsvergunning alleen verlenen als het een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen' (kort: VVGB) heeft ontvangen van de gemeenteraad.

De Wabo biedt de mogelijkheid voor de gemeenteraad een lijst op te stellen van categorieën waarvoor geen VVGB noodzakelijk is, en het college zelfstandig de belangenafweging rondom ruimtelijke plannen kan maken. De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld, waarin is bepaald dat voor kleinere en niet maatschappelijk gevoelige projecten geen VVGB noodzakelijk is. De lijst kunt u hieronder downloaden. Voor grote en maatschappelijk gevoelige projecten blijft de gemeenteraad een toetsend orgaan, en is de VVGB wél vereist. Een toelichting voor een verklaring van geen bedenkingen kunt u hier eveneens downloaden.

Lijst categorieën en toelichting i.v.m. Verklaring van Geen Bedenkingen (pdf)

In het geval dat er wel een VVGB noodzakelijk is, is de projectafwijkingsprocedure een erg lange procedure. In die gevallen kunt u ook een “Bestemmingsplanprocedure” doorlopen. Wij adviseren u in overleg te treden met de medewerkers van de afdeling Omgeving om te bespreken welke procedure in uw geval het meest geschikt is.

Beoordeling aanvraag
Nadat de aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen, en is vastgesteld dat het project alleen op grond van een projectafwijking kan worden vergund, vindt een ruimtelijke belangenafweging plaats. Daarbij moet worden aangetoond, eventueel aan de hand van onderzoeken, dat het project getuigt van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Vaak zal er een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en flora en fauna onderzoek nodig zijn. Onderzoek naar (milieu) beperkingen is ook noodzakelijk.  De belangenafweging en de verantwoording van het plan wordt vastgelegd in een ruimtelijke onderbouwing, die een bijlage vormt van het (ontwerp)besluit.

Vooroverleg
Het is verstandig om eerst in vooroverleg te treden met ambtenaren van de gemeente Oost Gelre, zodat u inzicht krijgt in de haalbaarheid van het plan. In een gesprek krijgt u informatie over de wet- en regelgeving en welke stukken u moet indienen om een diepgaander onderzoek te verrichten naar de mogelijk- en onmogelijkheden van je plannen. Verder zal er onderzocht worden of de aanvraag ruimtelijk gewenst en haalbaar is. U voorkomt hiermee dat u in een vroegtijdig stadium (veel) onnodige kosten moet gaan maken.

Als u uw aanvraag digitaal wilt indienen gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl.
In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Procedure
Omdat bij deze procedure afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is verklaard, moeten belanghebbenden in de gelegenheid gesteld worden om zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit in te dienen. Dat betekent dat wij een ontwerpbesluit maken en dit gedurende 6 weken ter inzage leggen. Vervolgens zullen wij eventuele zienswijzen verwerken en een definitief besluit nemen. Dit kan een verlening van de vergunning of een weigering inhouden. Wij publiceren het besluit in het huis-aan-huisblad Elna/Groenlose Gids en op de gemeentelijke website en in sommige gevallen ook in de Staatscourant. Bij een uitgebreide procedure is er voor belanghebbenden de mogelijkheid tot beroep en hoger beroep. Vanwege de reeds doorlopen zienswijzenprocedure wordt de bezwaarfase overgeslagen.

Overschrijding van de beslistermijn: géén vergunning van rechtswege
Indien u een aanvraag heeft ingediend waarop de uitgebreide procedure van toepassing is, dan geldt een beslistermijn van 26 weken. Dit is geen fatale termijn. Dat wil zeggen dat als de gemeente niet binnen die 26 weken op uw aanvraag heeft beslist, de aangevraagde vergunning niet van rechtswege is verleend. Wel heeft u als aanvrager mogelijkheden om de gemeente in gebreke te stellen of beroep in te stellen tegen het uitblijven van de beslissing.

Verklaring van geen bedenkingen
In geval een VVGB van de gemeenteraad is vereist, wordt het plan en het ontwerp van de ruimtelijke onderbouwing naar de raad verzonden. Het college beslist vervolgens het ontwerpbesluit tezamen met een ontwerp van de VVGB en de ruimtelijke onderbouwing voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. Een kennisgeving van de inzagentermijn wordt gepubliceerd in de Elna en Groenlose Gids, de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Na de zienswijzentermijn beantwoordt het college de ingezonden ontvankelijke zienswijzen in een zienswijzennota. De raad besluit of al dan niet een verklaring aan het college wordt afgegeven. Als de verklaring wordt afgegeven zal het college het project vergunnen. Als de VVGB niet wordt afgegeven moet het college de aanvraag weigeren. In dat laatste geval kan de aanvrager opnieuw of alsnog het vooroverleg aangaan, en een gewijzigd plan indienen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Als vast staat dat uw (bouw)plan strijdig is met het geldende bestemmingsplan en tegelijkertijd duidelijk is dat die strijdigheid niet met een (buitenplanse) afwijking of wijziging kan worden opgeheven, dan kan worden verzocht om een projectafwijking te nemen.
(Voor meer informatie zie "Bestemmingsplan, afwijkingen Wabo" en "Wijziging of herziening van het bestemmingsplan").

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel.: 0544-393535.