Bestemmingsplan, herziening of wijziging

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels.
Het doel van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening voor het gebied waarover het plan zich uitstrekt. Deze ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen die bij het gebruik van de in het plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch mogelijk geheel.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • één kaart of meerdere kaarten waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden worden aangewezen.
 • planregels waarin de bestemmingen, het doel of de doeleinden en het toegestane gebruik en eventuele ontheffingen omschreven worden.
 • een toelichting waarin uitleg wordt gegeven over het plan en de planregels. Ook bevat een toelichting informatie over de ontwikkelingen in het plangebied.

Alle nieuwe bestemmingsplannen en plannen die in voorbereiding zijn, zijn volledig digitaal. Die kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de digitale kaart op deze site. Alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente zijn in te zien op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Wat het belang is van een bestemmingsplan leest u bij Bijzonderheden.

Hoe vraag ik een bestemmingsplanherziening of -wijziging aan?

Het verdient aanbeveling in overleg te treden met de medewerkers van de afdeling Omgeving voordat u een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan indient. Het is ook mogelijk om in eerste instantie een zogenaamd ‘principeverzoek' te richten aan het college van burgemeester en wethouders voordat u een formeel verzoek om herziening of wijziging indient. De gemeente geeft in dat geval aan of het plan kans van slagen heeft of niet. Voor een principeverzoek worden wel kosten in rekening gebracht. Tegen een principebesluit is echter geen bezwaar of beroep mogelijk.

Benodigde gegevens:

 • naam en adres van de aanvrager;
 • adres van het gebouw of perceel;
 • omschrijving van het gewenste gebruik of van het gewenste bouwwerk;
 • motivatie;
 • situatietekening van het perceel/gebouw.
 • bij een bestemmingsplanherziening is vaak een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en flora & fauna onderzoek nodig. Dit hangt af van de aard van het plan.

Een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130AA Lichtenvoorde.

Een verzoek tot herziening van het geldende bestemmingsplan moet schriftelijk worden aangevraagd worden bij de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

De leges worden conform de legesverordening berekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan.
De legesverordening vindt u onder Bestuur en organisatie - Regelgeving.

Bestemmingsplan is bindend

Het bestemmingsplan is het belangrijkste plan van de gemeente. Dit plan vindt haar basis in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is op twee manieren voor burgers bindend.

In de eerste plaats zijn een aantal vergunningen aan de inhoud van het bestemmingsplan gekoppeld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien een voorgenomen bouwwerk in strijd is met de bestemming of de planregels van het bestemmingsplan. Een andere vergunning die aan het bestemmingsplan gekoppeld is, is de omgevingsvergunning voor het "Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden" (artikel 2.1. 1B. Wabo).

In de tweede plaats kan een bestemmingsplan gebruiksverboden bevatten. Een veelvoorkomende en veelomvattende gebruiksregel is een algemeen gebruiksverbod, waarin het verboden wordt om gronden of opstallen te gebruiken in strijd met hun bij het bestemmingsplan geregelde bestemming. Overtreding van zulke gebruiksregels is strafbaar. Het gemeentebestuur kan via bestuursdwang of dwangsommen deze regels handhaven.

Wat zijn de voorwaarden?

Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. In de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) staan verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om bevoegdheden tot het nemen van de volgende besluiten:

Voor de grotere afwijkingen van het bestemmingsplan wordt vaak via een wijziging of herziening van het bestemmingsplan of via een Projectafwijking Wabo" medewerking verleend. Op deze pagina is informatie over de herziening en wijziging van het bestemmingsplan te vinden.

Wijziging bestemmingsplan (artikel 3.6, lid 1 onder a Wro)

Als vast staat dat uw bouwplan strijdig is met het geldende bestemmingsplan en tegelijkertijd duidelijk is dat die strijdigheid niet met een afwijking (zoals hiervoor genoemd) kan worden opgeheven, dan dient u na te gaan of in het bestemmingsplan is voorzien in een wijzigingsbevoegdheid, waarmee uw plan kan worden gerealiseerd.

Wijzigingsbevoegdheden worden vaak opgenomen voor voorziene afwijkingen van het bestemmingsplan, die het toepassingsbereik van de afwijking te boven gaan. Een veel voorkomende wijzigingsbevoegdheid betreft de bepaling dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn geringe wijzigingen aan te brengen in het plan met betrekking tot de situering van bestemmingsgrenzen en bouwvlakken.

Herziening bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro)

Kan de strijdigheid met het bestemmingsplan ook niet worden opgeheven via een wijziging van het bestemmingsplan, dan kan er nog worden verzocht om een herziening van het bestemmingsplan.

In planologisch opzicht is een wijziging van een bestemmingsplan dus iets anders dan een herziening van een bestemmingsplan. Verschillen bestaan er onder meer over het volgende:

 • De aard van de bevoegdheid (het plan kan alleen worden gewijzigd, als wordt voldaan aan de regels (voorwaarden) uit het bestemmingsplan; bij een herziening van het bestemmingsplan geldt die beperking niet).
 • Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd te beslissen op een aanvraag om wijziging; bij aanvragen om herziening van een bestemmingsplan is de gemeenteraad het bevoegde orgaan.

Waar moet ik zijn?

Alle nieuwe bestemmingsplannen en plannen die in voorbereiding zijn, zijn volledig digitaal. Die kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via deze website.
Alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente zijn in te zien op het gemeentehuis.
Voor meer informatie, ook over het wijzigen of het herzien van een bestemmingsplan, kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544-393535.

Stappen en doorlooptijd herziening bestemmingsplan

 • De gemeente beoordeelt of het mogelijk en wenselijk is medewerking te verlenen aan het (bouw)plan.
 • Het (voor-)ontwerp van het bestemmingsplan wordt door de gemeente gemaakt. Verschillende afdelingen leveren hieraan bijdragen. De gemeente voert, indien nodig, overleg met andere overheidsinstanties zoals het Waterschap, de Provincie of omliggende gemeenten.
 • Nadat de gemeente het bestemmingsplan heeft gemaakt, ligt het ontwerp voor iedereen gedurende 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde.  In het huis-aan-huis blad Elna/Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de ter inzage legging. Het plan is op deze website ook in te zien onder het menu Actueel >> Ter inzage.
 • Er is dan 6 weken tijd om mondeling of schriftelijk zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de gemeenteraad.
 • Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
 • Het besluit van de gemeenteraad ligt, samen met het bestemmingsplan en een eventuele reactienota op de zienswijzen, opnieuw 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. In de Elna en de Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de ter inzage legging. Het vastgestelde plan is is op deze website ook in te zien onder Actueel >> Ter inzage.
 • Er is gedurende 6 weken beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Het bestemmingsplan treedt de dag na het aflopen van de beroepstermijn in werking. Na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan, indien nodig, een bouwvergunning worden aangevraagd.
 • Binnen circa 12 maanden volgt de beslissing op het beroep.

De doorlooptijd vanaf het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en de inhoud van de zienswijzen. Een indicatie van de doorlooptijd is 6 tot 9 maanden, exclusief beroep bij de Raad van State.

Stappen en doorlooptijd wijziging bestemmingsplan

De te nemen stappen bij een wijzigingsplan zijn vaak beschreven in het bestemmingsplan. Dit kan dus per plan verschillen. De procedure is meestal gedeeltelijk hetzelfde als de hiervoor beschreven procedure voor een herziening van het bestemmingsplan. Een belangrijk verschil is dat een wijzigingsplan door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad.