Bestemmingsplan, afwijkingen (Wabo)

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwings- en gebruiksregels.
Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) bevatten verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om bevoegdheden tot het nemen van besluiten over binnenplanse en buitenplanse afwijkingen.
Meer informatie leest u bij Bijzonderheden.

Voor de grotere afwijkingen van het bestemmingsplan wordt vaak via een wijziging of herziening van het bestemmingsplan of via een projectafwijking (Wabo) medewerking verleend.

 

Hoe vraag ik het aan?

Wij adviseren u om eerst vooroverleg te voeren met de gemeente Oost Gelre voordat u een definitieve aanvraag indient. In sommige gevallen (complexere aanvragen) is het verstandig om eerst een principe besluit van het college te vragen. U voorkomt hiermee dat u in een vroegtijdig stadium (veel) onnodige kosten moet gaan maken. Aan een verzoek om principebesluit zijn wel kosten verbonden. Een verzoek om principebesluit dient te voldoen aan de volgende vereisten:

  • naam en adres van de aanvrager
  • adres van het gebouw of perceel
  • omschrijving van het gebruik en gedegen argumentatie waaruit blijkt dat het gebruik tijdelijk is
  • situatietekening waarop het gebouw of perceel is aangegeven

In het Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl/, kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Wat kost het mij?

De leges worden conform de legesverordening berekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het plan.
De legesverordening kunt u inzien onder Bestuur en Organisatie > Regelgeving.

Binnenplanse afwijking (artikel 3.6, lid 1 onder c Wro en artikel 2.12. 1.a. onder 1 Wabo)
Als vastgesteld wordt dat een bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan, zal eerst worden gekeken of het bestemmingsplan zelf regels bevat, waarmee de strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden opgeheven. Een in bestemmingsplannen veel voorkomende afwijkingsregel is die waarbij het mogelijk wordt om van een in het plan opgenomen maximale bouwhoogte voor bouwwerken met maximaal 10 procent af te wijken.

Buitenplanse afwijking Wabo (artikel 2.12. 1a. onder 2 Wabo)
Als er geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is kunnen burgemeester en wethouders afwijking verlenen van het bestemmingsplan in bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te geven gevallen. Deze afwijking wordt een buitenplanse afwijking Wabo genoemd (artikel 2.12. 1a.onder 2). De gevallen waarop de buitenplanse afwijking betrekking heeft, staan genoemd in Bijlage II, hoofdstuk, 4, artikel 4 en 5 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). De buitenplanse afwijking heeft met name betrekking op kleinere bouwplannen: de zogenaamde kruimelgevallen. Hierbij kan gedacht worden aan een uitbreiding van of een bijgebouw bij een woning, maar ook aan een gebruikswijziging van een gebouw in de bebouwde kom.

De gemeente heeft beleidsregels waarin staat hoe wordt omgegaan met verzoeken om buitenplanse afwijkingen. De beleidsregels "Buitenplanse afwijkingen Wabo" kunt u inzien op deze website onder Beleidsnota's en -regels.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel: 0544-393535.

Reguliere procedure omgevingsvergunning voor buitenplanse en binnenplanse afwijkingen

Algemeen
In de Wabo zijn twee procedures opgenomen voor behandelen van ingediende aanvragen, de reguliere en uitgebreide procedure. De reguliere procedure is van toepassing op buitenplanse en binnenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan.

De reguliere procedure is een procedure die 8 weken in beslag neemt. Binnen 8 weken moet er een beslissing omtrent uw vergunning zijn. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Indien uw aanvraag niet compleet is, zal de tijd die u nodig heeft om de ontbrekende stukken aan te leveren bij de proceduretermijn worden opgeteld. Heeft u bijvoorbeeld 3 weken nodig om de juiste gegevens aan te leveren dan bedraagt de termijn 8+3 weken = 11 weken in het geval van een reguliere procedure. Levert u binnen 4 weken niet alle ontbrekende gegevens aan dan kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. U ontvangt dan wel een rekening van de gemeente voor de gemaakte kosten.

Beoordeling aanvraag
Een buitenplanse afwijking is noodzakelijk in het geval dat een plan niet past in het bestemmingsplan. Het college heeft de mogelijkheid om een afwijking toe te staan. Het is verstandig om eerst in vooroverleg te treden met ambtenaren van de gemeente Oost Gelre, zodat u inzicht krijgt in de haalbaarheid van het plan. In een gesprek krijgt u informatie over de wet- en regelgeving en welke stukken u moet indienen om een diepgaander onderzoek te verrichten naar de mogelijk- en onmogelijkheden van uw plannen. Verder zal er onderzocht worden of de aanvraag ruimtelijk gewenst en haalbaar is. Dit zal allereerst gebeuren door te kijken of de aanvraag past in de gemeentelijke beleidsregels "Buitenplanse afwijkingen Wabo" (zie Bijzonderheden).

In het Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg. Dit vooroverleg heeft geen formele status en dit is niet verplicht. Het ‘landelijk aanvraagformulier omgevingsvergunning op genoemde website kan als leidraad voor dit gesprek worden gebruikt. Als u besluit een definitieve aanvraag in te dienen, geeft de behandelend ambtenaar aan welke stukken u bij de aanvraag moet voegen (indieningsvereisten, zoals tekeningen, onderzoeksrapporten etc.).

Overzichten stappen reguliere procedure

Stap 1 - U dient uw aanvraag in. Dit kan op papier of digitaal. Als u digitaal wilt indienen gaat u naar het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl .

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden). Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account nodig.

Stap 2 - Wij sturen u een ontvangstbevestiging en de aanvraag wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Elna/Groenlose Gids. Ook controleren wij of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. Daarbij wordt u aangegeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en kijken of uw aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er onder meer gekeken worden naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 - Wij laten u binnen 8 weken bij een reguliere procedure weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Het resultaat is één besluit op uw aanvraag: verlenen omgevingvergunning, weigeren omgevingsvergunning of deels verlenen/deels weigeren omgevingsvergunning. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft u een ingewikkeld project, dan kunnen wij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. De beschikking op uw vergunning wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Elna/Groenlose Gids. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar of beroep in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Stap 5 - Tegen het besluit op uw aanvraag kunnen u en anderen bezwaar aantekenen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre. De Adviescommissie voor bezwaarschriften nodigt u, de bezwaarmakers en een vertegenwoordiger van de gemeente uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting mogen de bezwaarmakers een toelichting geven op hun bezwaren en wij mogen hierop reageren. De leden van de Adviescommissie voor bezwaarschriften stellen vragen. Deze commissie brengt advies uit over de ingekomen bezwaren. Aan de hand van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de ingekomen bezwaren. Tegen het besluit op de bezwaren kunnen de bezwaarmakers in beroep bij de rechtbank. Tegen het besluit van de rechtbank kunnen degenen die beroep hebben ingesteld in hoger beroep bij de Raad van State.