Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels.
Het doel van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening voor het gebied waarover het plan zich uitstrekt. Deze ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen die bij het gebruik van de in het plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch mogelijk geheel.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één kaart of meerdere kaarten waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden worden aangewezen.
  • planregels waarin de bestemmingen, het doel of de doeleinden en het toegestane gebruik en eventuele ontheffingen omschreven worden.
  • een toelichting waarin uitleg wordt gegeven over het plan en de planregels. Ook bevat een toelichting informatie over de ontwikkelingen in het plangebied.

Alle nieuwe bestemmingsplannen en plannen die in voorbereiding zijn, zijn volledig digitaal. Die kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.
Alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente zijn in te zien op het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Wat is het belang van een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is het belangrijkste plan van de gemeente. Dit plan vindt haar basis in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is op twee manieren voor burgers bindend.
In de eerste plaats zijn een aantal vergunningen aan de inhoud van het bestemmingsplan gekoppeld. Een aan aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien een voorgenomen bouwwerk in strijd is met de bestemming of de planregels van het bestemmingsplan. Een andere vergunning die aan het bestemmingsplan gekoppeld is, is de omgevingsvergunning voor een "aanlegactiviteit" (artikel 2.1. 1B. Wabo).

In de tweede plaats kan een bestemmingsplan gebruiksverboden bevatten. Een veelvoorkomende en veelomvattende gebruiksregel is een algemeen gebruiksverbod, waarin het verboden wordt om gronden of opstallen te gebruiken in strijd met hun bij het bestemmingsplan geregelde bestemming. Overtreding van zulke gebruiksregels is strafbaar. Het gemeentebestuur kan via bestuursdwang of dwangsommen deze regels handhaven.

Invloed uitoefenen op een bestemmingsplan

Als de gemeente voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gaat maken, wordt de mening van de bewoners gevraagd. Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld zijn er meerdere momenten waarop u uw mening kunt geven over de plannen. Op die manier kunt u dus invloed uitoefenen op het uiteindelijke bestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Het bestemmingsplan wordt in ontwerp ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u gedurende 6 weken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Op onze website vindt u de ter inzage liggende plannen via het menu Actueel >> Ter inzage. In de Elna en de Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de ter inzage legging.

Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan dan kunt u hierop reageren. U kunt een zogenaamde zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Oost Gelre. Het is mogelijk om uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar te maken bij de gemeenteraad.
Het ontwerp bestemmingsplan met de eventuele reactienota van het college van burgemeester en wethouders op de zienswijzen worden behandeld in de raad.

Instellen beroep

Na het raadsbesluit ligt het vastgestelde plan opnieuw gedurende 6 weken ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en bij de centrale balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan inzien vinden via het menu Actueel >> Ter inzage.
In de Elna en de Groenlose Gids wordt melding gemaakt van de ter inzage legging.

In deze 6 weken kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen het bestemmingsplan bij de rechter. Bij bestemmingsplannen is dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Dit kunt u alleen doen als u eerder in de procedure een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, kan iedere belanghebbende tegen die wijzigingen in beroep gaan. 

Na het verlopen van de termijn waarop het plan ingediend kan worden treedt het plan in werking, ook al heeft u beroep aangetekend. Wilt u dat het plan nog niet in werking treedt, dan kunt u een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Die neemt in principe binnen 3 maanden een beslissing over de voorlopige voorziening.

Wanneer is een bestemmingsplan onherroepelijk?

Het is belangrijk voor u om te weten of een bestemmingsplan nog in voorbereiding is of dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Als het bestemmingsplan nog in voorbereiding is, kunt u de totstandkoming ervan nog beïnvloeden. Indien er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan dan is het plan onherroepelijk. Beïnvloeding is dan niet meer mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. In de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) staan verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Het gaat daarbij om bevoegdheden tot het nemen van de volgende besluiten:

Waar kan ik terecht?

Alle nieuwe bestemmingsplannen en plannen die in voorbereiding zijn, zijn volledig digitaal. Die kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website. Alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente zijn in te zien op het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544-393535.