help-support icon Derde lokale coronasteunpakket

Gelukkig bevinden we ons op dit moment in de situatie dat nagenoeg alle maatregelen om het corona virus te bestrijden zijn afgeschaft. De weg van crisis naar herstel blijkt echter langer dan aanvankelijk gedacht. Op dit moment ondervinden nog veel inwoners en ondernemers de effecten van de coronacrisis in economische zin en in sociaalmaatschappelijke zin. Daarom is er een derde coronasteunpakket voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het steunpakket richt zich op vier pijlers.

Economie

Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar

Ondernemers kunnen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een krediet aanvragen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf levensvatbaar moet zijn en het krediet kan terugbetalen. De wettelijke rente op dergelijke kredieten is 8%. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn veel bedrijven in financiële moeilijkheden gekomen, die in principe gezond zijn. We willen deze ondernemers steunen door deze wettelijke rente de eerste twee jaar niet in rekening te brengen. Hierna wordt de rente jaarlijks met 2% verhoogd, tot de wettelijke rente van 8% is bereikt.


Meer informatie & aanvragen

Voor meer informatie en voor het aanvragen van het krediet kunt u contact opnemen met ROZ, via info@rozgroep.nl of (074) 241 51 00.

Compensatie voor reclamebelasting in 2022

De gemeente int in 2022 geen reclamebelasting bij ondernemers, maar voegt dit bedrag zoals gebruikelijk wel toe aan het ondernemersfonds Lichtenvoorde.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met team Financiën via invordering@oostgelre.nl.

Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2022

De gemeente legt over 2022 geen precariobelasting voor terrassen op.

Aanvragen
Heeft u in 2021 al vrijstelling aangevraagd? Dan hoeft u dit niet nogmaals aan te vragen voor 2022. Wilt voor 2022 vrijstelling van precariobelasting aanvragen? Mail dan naar invordering@oostgelre.nl.

Compensatie aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2022

Ten aanzien van de onroerend zaakbelasting heeft de gemeenteraad op 22 februari 2022 besloten dat zwaar getroffen bedrijven, zoals de horeca en de evenementenbranche, compensatie kunnen krijgen voor de opgelegde onroerend zaakbelasting (ozb), wat betreft het gebruikersdeel van de ozb-aanslag over 2022. Bij dit besluit zijn de volgende voorwaarden opgenomen:

  • De compensatie alleen te verstrekken aan bedrijven die vanwege coronamaatregelen van overheidswege minimaal 2 weken in 2022 (cumulatief) gesloten waren;
  • en die geen of minimale inkomsten hebben kunnen genereren.

Door dit als beleidsregel vast te stellen kan bepaald worden of een ondernemer voor compensatie in aanmerking komt. De compensatie bedraagt dan een bedrag dat gelijk is aan de opgelegde onroerend zaakbelasting voor wat betreft het gebruikersgedeelte.

Aanvragen
Een aanvraag dient u in via één van de twee aanvraagformulieren hieronder:

 Compensatie gebruikersdeel OZB 2022 aanvragen met DigiD
(als persoon namens een organisatie)

 Compensatie gebruikersdeel OZB 2022 aanvragen met eHerkenning
(voor bedrijven/organisaties)

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met team Financiën via invordering@oostgelre.nl.

Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten

De gemeente Oost Gelre int voor het jaar 2022 geen pachtgelden voor de kermis in Groenlo en Lichtenvoorde. De gemeente vergoedt tevens de kosten die kermiscomités moeten betalen om kermisexploitanten naar hun dorp te krijgen of vergoedt de pachtgelden die kermisexploitanten moeten betalen voor het jaar 2022. Wij nemen hierover contact op met de kermiscomités van de kleine kernen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met team Financiën, via r.peper@oostgelre.nl.

Sociaal domein

Ondersteuning Stads- en Dorpskamer

De coronacrisis heeft allerlei psychosociale effecten met zich meegebracht. Zeker inwoners met een psychische kwetsbaarheid hebben het extra zwaar. Het bezoek aan de Stadskamer Groenlo en Dorpskamer Lichtenvoorde is de afgelopen maanden met bijna 20% gegroeid: bezoekers komen meerdere dagdelen en hebben meer ondersteuning nodig. Extra personele inzet is voor een jaar nodig, zodat er voldoende begeleiding voor alle bezoekers gegeven kan worden.

Meer informatie
Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Carry de Vries, via c.devries@oostgelre.nl of 06 – 53 97 95 17.

Ondersteuning voor jeugd en onderwijs

Via het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen steun om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren als gevolg van de pandemie. Het overgrote deel van het beschikbaar gestelde budget gaat rechtstreeks naar de scholen. Een kleiner deel van het budget gaat naar de gemeenten. Zij hebben de taak deze gelden in te zetten voor aanvullende activiteiten. Belangrijk is dat deze activiteiten in samenwerking met scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen bepaald worden. De activiteiten moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in de gemeente en bij de activiteiten die scholen al nemen. De gemeente Oost Gelre ontvangt een bedrag van € 480.000 voor de inzet van de aanvullende activiteiten. We hebben bij het onderwijs uitgevraagd waar de behoefte ligt en zijn het uitvoeringsplan nu verder vorm aan het geven.

Cultuur en evenementen

Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds

Deze subsidieregeling is specifiek gericht op organisaties binnen de kunst- en cultuursector. Met de regeling willen wij ondersteuning bieden bij de extra, en vaak hogere, kosten die de organisaties hebben gemaakt als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen (in de periode van 31 juli 2021 t/m 31 maart 2022). In totaal is er € 64.000 beschikbaar voor het Cultuurfonds.

Onder kunst en cultuur verstaan wij in, aansluiting op de definities vanuit het Rijk: podiumkunsten, musea, beeldende kunsten, film, letteren, de creatieve industrie en materieel en immaterieel erfgoed. Organisaties, verenigingen, makers, kunstenaars en evenementen die binnen deze definities vallen, kunnen aanspraak maken op dit fonds.

Aanvragen
Een aanvraag dient u in via één van de twee aanvraagformulieren hieronder:

 Subsidie Cultuurfonds aanvragen met DigiD
(als persoon namens een organisatie)

 Subsidie Cultuurfonds aanvragen met eHerkenning
(voor bedrijven/organisaties)

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het cultuurfonds contact op met Josje van der Wel, via j.vanderwel@oostgelre.nlof 06 - 48 76 77 14.

De vastgestelde subsidieregeling vindt u hier: Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds.

Sport

Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2022

De gemeente Oost Gelre scheldt voor 6 maanden de huren van gemeentelijke sportaccommodaties voor sportverenigingen in 2022 kwijt. Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, via m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.