Maatregelen gemeente Oost Gelre en Rijksoverheid

De verspreiding van het coronavirus is het gesprek van de dag. En roept veel vragen op. Ook bij ondernemers. De overheid en gemeente hebben maatregelen getroffen om ondernemers te helpen tijdens het coronavirus. Op deze pagina leest u hier meer over.

Maatregelen gemeente Oost Gelre

Gemeentelijke belastingen

Ook in Oost Gelre heeft het college een besluit genomen over de gemeentelijke belastingen. Een besluit dat u wellicht enige financiële ruimte biedt in deze periode. Voor alle ondernemers in Oost Gelre zijn er twee mogelijkheden bij gekomen voor het betalen van de gemeentelijke belasting:

  • U mag de betaling van de gemeentelijke belastingen uitstellen tot voorlopig 1 augustus 2020. In juni 2020 neemt het college een besluit over verder uitstel als gevolg van de coronacrisis of dat het termijn van 1 augustus blijft gehandhaafd.
  • U mag via een machtiging de gemeentelijke belastingen automatisch laten incasseren in max. 8 maandelijkse termijnen.

Wanneer u gebruik wil maken van een van deze mogelijkheden kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar invordering@oostgelre.nl. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie.

Landelijke maatregelen vertaald naar Oost Gelre

Naast de gemeentelijke belastingen zijn er nog andere maatregelen genomen voor ondernemers. Deze maatregelen lopen niet via de gemeente. Hiervoor verwijzen we u graag naar de betreffende partijen.   

Heeft u behoefte aan uitstel van betaling van uw belasting of wilt u uw belastingaanslag wijzigen?

Ook de Belastingdienst heeft voor ondernemers maatregelen opgesteld. Zo is het mogelijk om 3 maanden uitstel van betaling te krijgen, kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen zodat u direct minder belasting betaald en zijn de invorderingsrente en belastingrente verlaagd naar bijna 0%.

Wilt u gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Voor deze regeling werken wij samen met de ROZ groep. Hier kunt u de aanvraag indienen.

De TOZO-regeling wordt verlengd met drie maanden. Indien u reeds een TOZO-aanvraag heeft ingediend kunt u deze verlengen, of u kunt een nieuwe aanvraag indienen bij uw woongemeente indien u de TOZO nog niet eerder heeft aangevraagd.

De voorwaarden voor de TOZO blijven gelijk, behalve dat er één aanvullende voorwaarde gaat gelden. Er wordt namelijk vanaf 1 juni 2020 wél gekeken naar het inkomen van uw eventuele partner (tot en met 31 mei 2020 geldt deze partnertoets niet).

De mogelijkheden om op versoepelde voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen, blijven bestaan. Ook hierbij geldt één extra voorwaarde. Om dit bedrijfskrediet te kunnen aanvragen, moet u namelijk een verklaring afgeven dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement binnen uw bedrijf.

De aanvraagperiode van de TOZO 2.0 wordt met een extra maand verlengd. Dit houdt in dat deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2020.

Heeft u tijdelijk minder werk voor uw personeel?

De NOW wordt verlengd. Het criterium van minimaal 20% omzetdaling blijft ongewijzigd, net als het grootste deel van de overige voorwaarden.

Nieuwe aanvragen voor de tweede NOW-regeling kunnen vanaf 6 juli 2020 worden ingediend bij het UWV

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend.

Tevens zijn er ten aanzien van de NOW 1.0 (de huidige regeling) een aantal wijzigingen doorgevoerd; zo kunt u de NOW 1.0 aanvragen tot en met 5 juni 2020 in plaats van 31 mei 2020. 

Kunt u vanwege de coronacrisis uw waterschapsbelasting niet op tijd betalen?

Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen. Onze gemeente valt onder Waterschap Rijn en IJssel.  

Bent u een ondernemer die (grotendeels) geen inkomsten meer heeft door de overheidsmaatregelen?

De TOGS-regeling wordt flink gewijzigd, en krijgt bovendien een nieuwe naam: Tegemoetkoming Vaste lasten MKB.

Bedrijven die minder dan 250 werknemers hebben, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 20.000 in totaal, over de periode juni tot en met augustus 2020. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, van de kosten die het bedrijf maakt en van de omzetdaling. De omzetdaling moet in ieder geval minstens 30% bedragen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Let op: alleen bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming, dit zijn dus dezelfde bedrijven als de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS (op grond van de gepubliceerde lijsten met SBI-codes, zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Het maakt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB niet uit of u de TOGS heeft aangevraagd of niet. Indien u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB aanvragen, ongeacht of u de TOGS heeft aangevraagd of niet.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB zal beschikbaar worden gesteld via de RVO. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2020.

Bekijk de voorwaarden en het aanvraagproces op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt daar online een aanvraag indienen.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.