Herinrichting Bentinckstraat en omgeving

Samen aan de slag
Herinrichting Bentinckstraat en omgeving

De gemeente Oost Gelre werkt samen met aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de herinrichting van aantal woonstraten in Lichtenvoorde. Het gaat om een gedeelte van de Bentinckstraat, Van Raesfeltstraat, Van Reedestraat en Middachtenstraat. Ook het Remisepark (tussen Van Reedestraat en Varsseveldseweg) behoort tot het projectgebied.

Kaart heinrichting Bentinckstraat

Wat gaan we doen?

Het doel van het project is de totale openbare ruimte opnieuw in te richten. Daarbij gaat het om zaken als de verhardingen van de straten en stoepen, de riolering, het straatmeubilair, de bomen, struiken en planten en de openbare verlichting. Bij het maken van het ontwerp voor de straten houden we rekening met de klimaatverandering en met wensen van de bewoners.

Uw inbreng: van harte welkom!

De straat vormt uw directe leefomgeving. En we willen graag dat u daar prettig woont. Daarom vragen u mee te denken over de herinrichting. Bijvoorbeeld over de inrichting van de straat, het type verharding, invulling van het groen en het straatmeubilair. En we bekijken wat u zelf, op uw eigen terrein, kunt doen. Denk daarbij aan het afkoppelen van het regenwater, of het klimaatvriendelijk(er) inrichten van uw tuin. Dat doen we per straat, tijdens (digitale) infobijeenkomsten of inlopen, afhankelijk van wat er vanwege corona mogelijk is.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Meld u dan aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Zie tabblad Nieuwsbrieven.

Klimaatbestendig inrichten: doet u mee?

Bij de herinrichting van de straten en de openbare ruimte houden we rekening met de klimaatverandering. U herkent het vast wel: onze zomers worden steeds heter en droger. En als het dan regent, zijn het vaak hevige stortbuien. De gevolgen hiervan zijn steeds meer zichtbaar en voelbaar. Er staat vaker water op straat en toch verdrogen de planten en bomen. En de omgeving wordt warmer, de zogenoemde hittestress. Daar houden we bij de herinrichting rekening mee.

Wateroverlast verminderen

Wij gaan de straat zo ontwerpen dat regenwater wordt vastgehouden en in de bodem infiltreert. Bijvoorbeeld door de aanleg van een wadi of een ondergrondse waterberging. Door het regenwater lokaal te bergen en meer groen te realiseren in de wijk is er minder verhard oppervlak dat water afvoert. Daardoor neemt de kans op overstromingen bij heftige regenbuien af. Om die kans verder te verkleinen, gaan we een riool aanleggen dat de verbinding vormt met het buitengebied van Lichtenvoorde. Hierdoor kan het regenwater in extreme situaties via de riolering naar het buitengebied afgevoerd worden.

Video proefopstelling waterberging in Bentinckstraat 

Afkoppelen regenpijp

U kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het goed omgaan met regenwater. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenpijpen van uw woning. Daardoor komt er minder regenwater in het riool terecht: goed voor het milieu (er wordt minder schoon water naar de waterzuivering afgevoerd) én voor uw tuin (het regenwater blijft in uw tuin, waardoor er minder verdroging ontstaat). Tijdens het traject vertellen we u meer over het afkoppelen van de regenpijpen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

Video afkoppelen regenwater

Informatieve video over afkoppelen, water bergen en vergroenen

Hittestress verminderen

Hittestress is een minder zichtbaar, maar zeker wel voelbaar gevolg van de klimaatverandering. U kent het vast wel: bij warm weer voelt het in de straat al snel veel warmer dan in het buitengebied. In de bebouwde kern is een groter deel van het grondoppervlak verhard door straten, pleinen, woningen, voortuinen en parkeerplaatsen. Ook is er vaak minder groen aanwezig dan buiten de bebouwde kom. Hierdoor neemt bij warmer weer de gevoelstemperatuur en dus de kans op hittestress toe. Met negatieve invloeden op de gezondheid en op het welbevinden van mens, dier en milieu. Om de Bentinckstraat en omgeving klimaatbestendig te maken, gaan we samen met de bewoners zoeken naar oplossingen om de kans op hittestress te verminderen. Dat kan in de vorm van meer bomen en struiken in de straten en ook door de vergroening van voortuinen. Bijvoorbeeld door de tegels eruit te halen en plantjes erin te zetten. Meer planten komt ook de biodiversiteit ten goede. Tijdens de (digitale) bijeenkomsten gaan wij er graag over met u in gesprek.

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld een klimaatvriendelijke tuin op de pagina Duurzaamheid | Klimaat.

Planning

De eerste helft van 2021 werkt het bouwteam samen met de bewoners aan het ontwerp. Als dat definitief is, start aannemer Dusseldorp de voorbereidingen. Zoals de planning er nu uitziet, beginnen de uitvoeringswerkzaamheden na de bouwvak, dus in het derde kwartaal van 2021.

Uiteraard ontvangen de bewoners voor de start van de uitvoering praktische informatie over zaken als planning, bereikbaarheid en parkeren.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Tijdens het project houden we u o.a. op de hoogte via digitale nieuwsbrieven.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich op elk moment weer afmelden.

 

Nieuwsberichten

* 16-3-2021: Resultaten proefopstelling waterberging Bentinckstraat

Brieven

Uitnodiging ontwerpavond herinrichting Bentinckstraat en omgeving 14 en 15 april

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met een van onderstaande personen: