Belang van goede onderwijshuisvesting staat voor gemeente voorop

20 september 2023
Nieuws

De gemeente Oost Gelre heeft, net als elke gemeente in Nederland, een zorgplicht voor een goede huisvesting van onderwijs. Vorige week werd bekend dat wij de samenwerkingsovereenkomst met Stichting IKC Willibrordus hebben beëindigd, omdat we niet tot overeenstemming zijn gekomen over een invulling voor het nieuwe IKC. De gemeente wil graag zo snel mogelijk om tafel met de stichting om nieuwe uitgangspunten voor nieuwbouw vast te stellen.   

De gemeente krijgt voor onderhuisvesting van scholen vastgestelde kaders mee vanuit de Rijksoverheid en de gemeenteraad. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aantal m2 vloeroppervlak per leerling, maar ook om de financiën.  

Lange voorgeschiedenis 

Sinds 2019 is de gemeente in gesprek met het schoolbestuur over nieuwbouw van de Willibrordusschool in Groenlo. De kaders waarbinnen gebouwd mag worden waren duidelijk. De gemeenteraad heeft in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een school met gymzaal. De exploitatie van de gymzaal was toen al een lastige kwestie, terwijl de gemeenteraad heeft aangegeven dat de exploitatie hiervan volledig voor rekening van het schoolbestuur moest komen. Het schoolbestuur was niet bereid de exploitatie van de gymzaal volledig te dragen.  

Om de nieuwbouw van de school toch te kunnen realiseren is toenmalig wethouder Bonsen in 2021 teruggegaan naar de gemeenteraad met het voorstel een school zonder gymzaal te bouwen. De gemeenteraad ging hier niet mee akkoord en droeg de wethouder opnieuw op in gesprek te gaan met het schoolbestuur.  

Sinds 2022 zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen wethouder Dusseldorp-Ribbers en het schoolbestuur, waarbij het schoolbestuur aangaf de exploitatie van de gymzaal niet volledig te willen dragen. In 2022 is de overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur getekend, met daarin de nog niet opgeloste kwestie rondom de gymzaal. Inmiddels blijkt het krediet niet meer toereikend. Daarom is er naar alternatieve invullingen gezocht. Omdat de gemeente er met het schoolbestuur niet uit kwam, heeft dit op 5 september 2023 helaas geleid tot het beëindigen van de overeenkomst. 

Nieuwe uitgangspunten vaststellen en zo snel mogelijk nieuwbouw realiseren 

Wethouder Ellen Dusseldorp betreurt de gang van zaken. “We willen nog steeds nieuwbouw realiseren voor de leerlingen van de Willibrordusschool. We hopen dan ook snel om tafel te kunnen gaan met het schoolbestuur, zodat we nieuwe uitgangspunten kunnen vaststellen voor nieuwbouw. Het schoolbestuur heeft aangegeven eerst schriftelijk op de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst te reageren. Die reactie wachten wij nu eerst af. Daarnaast heeft de gemeente een afspraak met de medezeggenschapsraad (MR) van de school om de ouders bij te praten over de stand van zaken. Het belang van goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen staat voorop.”