Bekendmakingen week 9 (4-3-2021)

Overzicht week 9

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Tichelovenweg 1a, bouwen berging/carport (23-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 42, verbouwen woning (26-02-2021)
 • Varsseveldseweg 47, bouwen bijgebouw (25-2-2021)
 • Perceel kadastraal bekend K 79 (Boschlaan), tijdelijk toestaan bijenstal (25-2-2021)
 • Perceel kadastraal bekend K 70 (Boschlaan), vervangen schuilhut (25-2-2021)
 • Nobelstraat 11, aanbrengen gevelreclame (26-2-2021)

Vragender

 • Meddoseweg 14, kap 1 berk (22-2-2021)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lievelde

 • Nabij Flierdijk, Eikendijk, gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan t.b.v. festival Zwarte Cross 2021 (25-02-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Zieuwent

 • Dorpsstraat 2, verwijderen asbest (24-2-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Bevrijdingslaan 21, verbouwen woning (22-02-2021)
 • Redoute 2, bouwen bedrijfshal met showroom en kantoor (22-2-2021)
 • Ruiterweg 4, uitbreiden werktuigenberging (1-3-2021)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 2, wijzigen gebruik bedrijfswoning naar plattelandswoning (25-2-2021)
 • Bosuil 27, bouwen dakkapel op voorkant woning (25-2-2021)
 • Vragenderweg 56b, uitbreiden woning aan achterzijde met slaapkamer (25-2-2021)

Vragender

 • Vragenderweg 72, bouwen schuur (01-03-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Papendijk 6, verbouwen woning (besluit 13 januari 2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Handhavingsbesluiten

Lievelde

 • Parallelweg 10-01, ongegrondverklaring bezwaar invordering dwangsommen (06-02-2021)

Beroep

Procedure 4A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Veldweg 1, 6 m3 (in periode 9-3 t/m 6-4-2021) (24-2-2021)
 • Vredenseweg 115, 4 m3 (in periode 12-3 t/m 9-4-2021) (27-2-2021)

Harreveld

 • Kroosdijk 40 m3 (in periode 1-3 t/m 29-3-2021) (24-2-2021)
 • Wolterij 5, 12 m3 (in periode 10-3 t/m 7-4-2021) (25-2-2021)
 • Harreveldseweg 2, 15 m3 (in periode 26-3 t/m 23-4-2021) (25-2021)

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 4, 10 m3 (in periode 9-3 t/m 6-4-2021) (24-2-2021)

Lievelde

 • Koolmansdijk 4, 45 m3 (in periode 15-3 t/m 12-4-2021) (28-2-2021)

Mariënvelde

 • Zompweg, 30 m3 (in periode 10-3 t/m 7-4-2021) (25-2-2021)
 • Zanddijk 11A, 15 m3 (in periode 11-3 t/m 8-4-2021) (26-2-2021)
 • Beenekussteeg 29, 50 m3 (in periode 20-3 t/m 17-4-2021) (2-3-2021)

Vragender

 • Heringsaweg 10, 30 m3 (in periode 13-3 t/m 10-4-2021) (28-2-2021)

Zieuwent

 • Perceel tegenover Bedelaarsdijk 8, 10 m3 (in periode 9-3 t/m 6-4-2021) (24-2-2021)
 • Nijlansdijk 1, 1, 12 m3 (in periode 12-03 t/m 9-4-2021) (27-2-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Oost Gelre

 • CycloMedia Technology B.V., ontheffing voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre, in de periode 1 maart t/m 31 mei 2021. Dit t.b.v. de jaarlijkse 360 graden panoramafoto’s voor de gemeente Oost Gelre.

Afsluiting gedeelte Bentinckstraat Lichtenvoorde (8 t/m 12 maart 2021)

Vanwege werkwerkzaamheden wordt de Bentinckstraat, tussen de Beethovenstraat en Mozartstraat, van maandag 8 t/m vrijdag 12 maart 2021 afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting Beenekussteeg Mariënvelde (8 t/m 26 maart 2021)

Van maandag 8 t/m vrijdag 26 maart 2021 worden er kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd in de Beenekussteeg in Mariënvelde. De Beenekussteeg wordt hierbij afgesloten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Afdeling Publiek & Bestuur

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen hem uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat hij geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande persoon is aangeschreven en dient binnen 4 weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Als hij zich niet binnen deze periode meldt, wordt hij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Verzenddatum voornemen: 26-02-2021

Naam betrokkene: De heer B. Kaddouri

 

Verordeningen en Beleid

Bekendmaking aanpassing beleidsregels Oost Gelre buitenplanse afwijkingen WABO

Op 23 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders de beleidsregels inzake buitenplanse afwijkingen gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het nieuwe archeologiebeleid en biedt ruimere mogelijkheden voor afwijking van de bestaande bestemmingsplannen.

Bekijk de beleidsregels hier

Gemeente Aalten

Inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, is het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

In het afgelopen najaar heeft het ontwerp Uitnodigingskader al ter inzage gelegen voor inspraak. Niet iedereen bleek echter op de hoogte van deze inspraak, waarbij de coronamaatregelen zeker een rol hebben gespeeld. Daarom lassen wij nu nogmaals een inspraakperiode in.

Het Aaltense Uitnodigingskader is ook van belang voor de Regionale Energie Strategie (RES). Om te kunnen participeren in de RES Achterhoek, is het noodzakelijk dat we nu starten met de tweede inspraakronde.

De pagina over de inzageprocedure en de informatiebijeenkomsten is niet (langer) beschikbaar.