Bekendmakingen week 9 (28-02-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Eibergseweg 3, plaatsen dakkapel op linkerdakvlak (18-02-2019)
 • Nieuwstad 8, plaatsen schutting (21-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 67, plaatsen dakkapel voorgevel (21-02-2019)
 • Aalscholver 2, bouwen overkapping (23-2-2019)
 • Van de Meer de Walcherenstraat 2a, plaatsen frame (21-2-2019)

Lievelde

 • Gasteveldsdijk 5b, herbouwen door brand verwoeste schuur (21-2-2019)

Harreveld

 • Kerkstraat 45, bouwen bijgebouw (19-02-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Julianastraat 8, verwijderen asbest (19-2-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Lichtenvoordseweg 97, (her)bouwen woning (19-2-2019)
 • Den Koem 2, wijzigen reclame (22-2-2019)

Lievelde

 • Franse Schans 2, verbouwen woning en legaliseren overkapping (22-2-2019)

Vragender

 • Heelweg 14, verhardingsbreedte uitweg tot 5.00 meter en een aansluitbreedte van 12 meter (23-2-2019)
 • Weijenborgerdijk 36, tijdelijk plaatsen stacaravan (20-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Groenlo

 • Den Sliem 74, aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (15 februari 2019)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Mariënvelde

 • Waalderweg 45a, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het realiseren van twee mestsilo's

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Veldweg 1, 5m3
 • Vredenseweg 122 40m3
 • Boerijendijk 3, 50m3
 • Beltrumseweg 4, 50m3

Harreveld

 • Dwarsweg 1a, 5m3
 • De Riette 3, 35m3
 • Rector Hulshofstraat 7a, 30m3
 • Rector Hulshofstraat 18, 5m3

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 39a, 25m3
 • Storckhorsterdijk 2, 20m3

Lievelde

 • Oostermeenweg 3, 3m3
 • Parallelweg 6 8m3
 • Droebertweg 2, 2m3
 • Droebertweg 10, 1m3

Mariënvelde

 • Waalderweg 43, 10m3
 • Nicolaasweg 4, 5m3
 • Vremanstraat 2, 50m3

Zieuwent

 • Hofmansweg 6, 10m3
 • Oude Maat 5, 5m3
 • Boersweg 8, 20m3

Vragender

 • Weijenborgerdijk 36, 35m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 12 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Zieuwentseweg 50, 50a Zieuwent’ vastgesteld welke voorziet in splitsing van de bestaande woning op het perceel Zieuwentseweg 50, 50a te Zieuwent.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 1 maart t/m 11 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 1 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2009-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 1 maart 2019 t/m 11 april 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Besluit omgevingsvergunning

Kevelderstraat 4 Zieuwent

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in het betrekken van de voormalige deel bij de woning, het wijzigen van de voorgevel en het bouwen van een carport met berging aan de Kevelderstraat 4 te Zieuwent.

Inzage

Procedure 1, van 4 maart t/m 14 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 maart). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2010-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 5 maart t/m 15 april 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Harreveld

 • Kunstenmakers Harreveld, organiseren rommelmarkt ‘handel en wandel’ op 2 juni 2019 in alle straten van Harreveld (23-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Basisschool De Regenboog, houden carnavalsoptocht in de wijk nabij de basisschool op 1 maart 2019 (21-2-2019)
 • Corsogroep Harbers Paul, organiseren van een voorjaarswandeltocht op zondag 31 maart 2019 over paden en wegen in Lichtenvoorde en omgeving.

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo Lepelstraat afgesloten

Vanwege wegwerkzaamheden ten behoeve van bodemsanering is de Lepelstraat afgesloten van maandag 18 Maart 2019 07.00 uur tot vrijdag 5 April 2019 17.00 uur. Tussen de Molenweg en Bleumingsteeg, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lievelde

 • Carnavalsvereniging De Jonge Nölepeters, ophangen 2 spandoeken, plaatsen 2 borden met tekst “Nölersdorp” en plaatsen “Nölerspop” op het Koningsplein in periode 27 februari t/m 06 maart 2019 (20-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing