Bekendmakingen week 9 (27-02-2020)

Overzicht week 9

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 10a, uitbreiden Smulbar aan voorzijde (19-2-2020)
 • Spinolastraat 2, uitbreiden woonhuis (21-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Bedrijventerrein Lindebrook kavel 28, bouwen bedrijfshal met kantoor (20-2-2020)
 • Nicolaas Beetsstraat 10, bouwen veranda (23-2-2020)
 • Poelhuttersslatdijk 2, kappen 1 eik (17-2-2020)

Lievelde

 • Antoniusstraat 4, wijzigen gevels woning (18-2-2020)
 • Eefselerweg 10, bouwen dakkapel (21-2-2020)

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 45, kappen 2 eiken (bijzondere bomen) (17-2-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Oosterholtweg 5, slopen 2 schuren (20-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 15, verwijderen asbest (19-2-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Europaweg 9, bouwen 2 tijdelijke miniwoningen (19-2-2020)
 • De Rode van Heeckerenstraat 31, bouwen berging (19-2-2020)
 • Bronckhorststraat 19, bouwen carport (19-2-2020)
 • Plataanstraat 2, bouwen carport (20-2-2020)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 88, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het niet meer houden van varkens (20 februari 2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 124, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het niet meer houden van varkens, het verplaatsen van koeien met realisatie van mestopslag, het niet meer stallen van koeien in woonhuis, het niet meer houden van jongvee (18 februari 2020)
 • Oostermeenweg 10, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het beëindigen van het houden van varkens en het uitbreiden van de rundveehouderij (18 februari 2020)
 • Droebertweg 2, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het wijzigen van de veestapel en het plaatsen van een luchtwasser (20 februari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Lievelde

 • Droebertweg 2, omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het wijzigen van de veestapel en het plaatsen van een luchtwasser op stal D (20-2-2020)

Zieuwent

 • Zegendijk 11, omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het wijzigen van het veebestand (20-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Borculoseweg 9a, 30 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2020) (22-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 1, 20 m3 (in periode 15-3 t/m 12-4-2020) (25-2-2020)

Lievelde

 • De Stegge 5, 30 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2020) (20-2-2020)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 4, 8 m3 (in periode 5-3 t/m 2-4-2020) (21-2-2020)
 • Veldweg 2, 10 m3 (in periode 5-3 t/m 2-4-2020) (21-2-2020)

Vragender

 • Vragenderweg, nabij visvijver Biezenplas, 2 m3 (in periode 22-2 t/m 21-3-2020) (19-2-2020)

Zieuwent

 • Boschlaan 23A, 8 m3 (in periode 3 t/m 31-3-2020) (22-2-2020)
 • Koolsweg 4, 5 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2020) (22-2-2020)
 • Hellerweg 4, 50 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2020) (22-2-2020)
 • Hofmansweg 6, 15 m3 (in periode 10-3 t/m 7-4-2020) (25-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ en ontwerp besluit tot vaststelling hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend:

Met ingang van 28 februari 2020  ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 9 april 2020, voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’, alsmede het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Bestemmingsplan

De bedrijfslocatie Oldenhuis, plaatselijk bekend Borculoseweg 14 en 18, wordt met deze herziening omgezet naar een woongebied. In het plangebied worden 40 nieuwe woningen gerealiseerd.

Voor een dergelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden (Wet geluidhinder)

Om de bouw van een 9-tal nieuwe woningen  aan de zuidwestzijde van het plangebied mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen.

Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Woonwijken Groenlo, herziening Oldenhuis’ betreft de hogere waarden geluid op  een 9-tal woningen aan de zuidwestzijde van het plangebied vanwege het wegverkeer op de Borculoseweg in Groenlo.

Inzage

Procedure 1, van 28 februari 2020 t/m 9 april 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 28 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPGR0505-0W01".

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan: procedure 2C en 2I, van 28 februari t/m 9 april 2020.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden:  procedure 2A en 2I, van 28 februari t/m 9 april 2020.

Vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 11 februari 2020 de volgende vier bestemmingsplannen vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, deze bestemmingsplannen met ingang van 28 februari 2020 zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

 1. Buitengebied herziening Eefselerweg 13, 13a Lievelde’, welke voorziet in een wijziging van de bestemming 'Bedrijf', met functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - niet gebiedsgebonden bedrijf’, naar de bestemming ‘Wonen’.
 2. Buitengebied herziening Vragenderweg 64b Vragender’, welke voorziet in een wijziging in de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ met de nevenactiviteit ‘verblijfsrecreatie’.
 3. Buitengebied, herziening verleggen beschermingszone riool nabij Vragenderweg’, welke voorziet in een wijziging van de planologische beschermingszone die bij de rioolleiding hoort, welke, door de verlegging van de rioolleiding nabij de rotonde in de Vragenderweg, niet meer direct boven de rioolleiding is gelegen;
 4. Buitengebied herziening Résidence Lichtenvoorde’, welke voorziet in een actuele regeling voor het gehele vakantiepark waarbij het aantal vakantieverblijven wordt vermeerderd van 141 naar 161 en er een structurele oplossing in het bestemmingsplan is opgenomen voor 12 chalets waarvoor een  tijdelijke omgevingsvergunning geldt tot 31-12-2028.

Het bestemmingsplan onder 2 is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplannen onder 1, 2 en 4 is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 28 februari 2020 t/m 9 april 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 28 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

Ad.1: NL.IMRO.1586.BPBUI2018-VG01;

Ad.2: NL.IMRO.1586.BPBUI2015-VG01;

Ad.3: NL.IMRO.1586.BPBUI2008-VG01;

Ad.4: NL.IMRO.1586.BPBUI2007-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 28 februari 2020 t/m 9 april 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan geldt bovendien: Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Beneman Events, organiseren muziekevenement ‘We love the 90’s’ in de Hamalandhal (Van der Meer de Walcherenstraat 3) op 7 maart 2020 van 20.00 uur tot 8 maart 2020 01.00 uur, alsmede plaatsen van aankondigingsborden van 22 februari t/m 7 maart 2020 (20-2-2020)
 • Varsseveldseweg 71, organiseren Campina Open Boerderijdag op 22 mei 2020 (25-2-2020)
 • Steentjes-voorjaarsrun op 5 april 2020 over paden en wegen in Lichtenvoorde (25-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Maken omgevingsfoto’s door CycloMedia Technology B.V.

Aan CycloMedia Technology B.V. is ontheffing verleend voor het rijden op gesloten wegvlakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre, voor het maken van omgevingsfoto’s voor intern gebruik door de gemeente Oost Gelre. De ontheffing geldt van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lievelde

 • Innemen standplaats op het Koningsplein voor de verkoop van ijs, wekelijks bij goed weer op zaterdag en zondag in 2020 (22-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Zieuwent

 • Dorpsstraat 34 (Het Witte Paard – vml. Parochiehuis), uitoefenen horecabedrijf (19-2-2020)
 • Dorpsstraat 49 (Het Witte Paard), uitoefenen horecabedrijf (19-2-2020)
 • Dorpsstraat 34 (Het Witte Paard – vml. Parochiehuis) en Dorpsstraat 49 (Het Witte Paard) exploiteren openbare inrichting (19-2-2020)
 • Dorpsstraat 34 (Het Witte Paard - vml. Parochiehuis) en Dorpsstraat 49 (Het Witte Paard), inrichten terras (19-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.