Bekendmakingen week 9 (01-03-2018)

Overzicht week 9 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Barkenkamp 11, vervangen reclame-uitingen (19-2-2018)
 • Eibergseweg, bouwen 10 woningen (20-2-2018)
 • Meddoseweg 6, bouwen opslagloods en verplaatsen overkapping (22-2-2018)
 • Oude Winterswijkseweg 40, verbouw loopstal met functieverandering naar opslag/kantoor (23-2-2018)
 • Meddoseweg 37a, bouwen machineberging/garage (23-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Acaciastraat 42, uitbreiden woning (21-2-2018)

Lievelde

 • Kloezedijk 4/4a, splitsen woning, maken brandmuur (23-2-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Het blik 108, verwijderen asbest (22-2-2018)

Harreveld

 • Landstraat 30, verwijderen asbest (21-2-2018)

Lievelde

 • Franse Schans 4, verwijderen asbest (19-2-2018)

Vragender

 • Vosdijk 16a, slopen varkensschuur (19-2-2018)
 • Kapelweg 34a, slopen bedrijfswoning (19-2-2018)

Zieuwent

 • Boekelderweg 5, verwijderen asbest (21-2-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Jan Steenstraat 46, bouwen carport/veranda (20-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercurius 19, verbouwen woning (en vervangen kap voor Mercurius 17 en 19) (22-2-2018)
 • Oude Aaltenseweg 41, bouwen nieuwe kalverenstal en wijzigen inrichting (23-2-2018)
 • Meester Kuijpersplein 9, bouwen overkapping, hondenren, berging en tuindeuren (23-2-2018)
 • Rapenburgsestraat 38-40, verbouw pand naar gezondheidszorgcentrum (26-2-2018)
 • Storckhorsterdijk 4, kap 7 eiken i.v.m. uitbreiding bedrijf; herplantplicht op eigen perceel (21-2-2018)

Vragender

 • Sieverdingweg 11, bouwen dakkapel in voordakvlak (23-2-2018)
 • Oude Winterswijkseweg 31, bouwen geluidsscherm (23-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Zuidgang 10, vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfshal voor opslag en het maken van 2 nieuwe uitritten (19 februari 2018)

Harreveld

 • Stroetweg 3, vergunning voor het verbouwen van de boerderij en het bouwen van een berging (5 februari 2018)                 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 22, (hoofdgebouw) en Lievelderweg 68, melding voor het veranderen van de inrichting zijnde het volledig in gebruik nemen van het bedrijfspand aan de Lievelderweg 68 (20 februari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 68, maatwerkvoorschriften voor het onderwerp geluid (20 februari 2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 3-3-2018, 22:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Noordgang 12-14, voor het oprichten van een inrichting voor het produceren, renoveren en schoonmaken van RVS opslagtanks

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (21 februari tot 28 maart 2018)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vrakkinkweg 4:  40 m3 (23-2-2018)
 • Vrakkinkweg 5: 5 m3 (24-2-2018)
 • Vredenseweg 119: 45 m3 (24-2-2018)
 • Banningweg 9: 35 m3 (27-2-2018)
 • De Bempte 11: 30 m3 (27-2-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 9: 15 m3 (22-2-2018)
 • Rector Hulshofstraat 7a: 30 m3 (27-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2: 10 m3 (27-2-2018)

Lievelde

 • Parallelweg 6: 4 m3 (21-2-2018)
 • Tankweg 6: 25 m3 (21-2-2018)
 • De Stegge 8: 7 m3 (24-2-2018)

Mariënvelde

 • Kroosdijk 9: 15 m3 (24-2-2018)

Vragender

 • Vragenderweg 68: 5 m3 (23-2-2018)
 • Weijenborgerdijk 34a: 16 m3 (23-2-2018)

Zieuwent

 • Boersweg 7: 5 m3 (22-2-2018)
 • Hofmansweg 6: 6 m3 (22-2-2018)
 • Oude Maat 5: 15 m3 (23-2-2018)
 • Bedelaarsdijk 8: 10 m3 (23-2-2018)
 • Kunnerij 8: 10 m3 (23-2-2018)
 • Reindersweg 8: 14 m3 (24-2-2018)
 • Japikweg 11: 3 m3 (27-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Vooraankondiging bekendmakingen bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Landbouwontwikkelingsgebieden in de omgeving van Zieuwent, Mariënvelde, Harreveld

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin ze heeft bepaald dat de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen geldt geschrapt moet worden. Dit bestemmingsplan geeft uitvoering aan deze motie. Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op de andere regelingen die in het geldende bestemmingplan voor de landbouwontwikkelingsgebieden zijn opgenomen.

Batsdijk 38a en 40 Zieuwent

Voor dit perceel wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid om het agrarische bouwvlak te laten vervallen en te wijzigen in een woonbestemming. In ruil voor de sloop van de oude varkensstallen mag één extra nieuwe woning op het perceel worden gebouwd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids, Staatscourant en op onze website. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, unit RO via telefoonnummer (0544) 39 34 78

Verkeersmaatregelen

Open Zondag Groenlo 18 maart 2018

Vanwege de Open Zondag zijn op 18 maart 2018, van 09.00 – 19.00 uur, de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl. 

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

22 februari 2018                       mw. M. Gerritsen, John F. Kennedystraat 8 te Groenlo
22 februari 2018                       dhr. L.A. Dollart, Kerkstraat 51 te Harreveld
23 februari 2018                       mw. C. Menngen, Lichtenvoordseweg 51 a te Groenlo