Bekendmakingen week 8 (25-02-2021)

Overzicht week 8 2021

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Kruising Winterswijkseweg/Oude Winterswijkseweg, aanleggen vrijliggende fietspaden en verbreden bochten op Oude Winterswijkseweg, aanleggen parkeerterrein achter woningen Oude Winterswijkseweg 2 t/m 12 (15-2-2021)
 • Emmasingel 106, uitbreiden woonhuis (19-2-2021)

Harreveld

 • Kerkstraat 16, wijzigen voorgevel woning (16-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 18, wijzigen voor- en achtergevel (16-2-2021)
 • Kerkhoflaan 5, bouwen overkapping voor fietsen (17-2-2021)

Lievelde

 • Oostermeenweg 10, kap 4 bomen (beuk, Amerikaanse eik en 2 zomereiken (11-2-2021)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 31, bouwen tuinhuisje (21-2-2021)

Vragender

 • Winterswijkseweg 61, kap 1 eik (14-2-2021)

Zieuwent

 • Verkavelingsweg 6a, kap / dunning ca. 50 bomen (o.a. eiken, elzen en berken) t.b.v. onderhoud houtsingel (26-1-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Irenestraat 18, verwijderen asbest (19-2-2021)
 • Irenestraat 28, verwijderen asbest (19-2-2021)
 • Oranjestraat 43, verwijderen asbest (19-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Dr. Ariensstraat 36, verwijderen asbest (22-2-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 14, bouwen overkapping (18-02-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Zwolseweg 11a, kap 9 eiken (16-2-2021)
 • Oude Klaverdijk 5, vergroten bijgebouw (15-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Weijenborgerdijk 13, bouwen berging met overkapping (18-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Vragender

 • Meddoseweg 14a, kap 1 berk (16-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Steenkampweg 1, melding veranderen bedrijf zijnde aanpassen stalsysteem en 2 stallen, en het buiten gebruik stellen van stal 3 (19 februari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Newtonstraat 3, besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften betreffende geluid in het kader van zonebeheer (15 februari 2021)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 48, 12 m3 (in periode 2-3 t/m 30-3-2021) (17-2-2021)
 • Steenbraakweg 1, 10 m3 (in periode 4-3 t/m 1-4-2021) (18-2-2021)
 • Dankbaarsdijk 7, 30 m3 (in periode 5-3 t/m 2-4-2021) (20-2-2021)
 • de Oude Klaverdijk/Banningweg (weiland), 12 m3 (in periode 1-3 t/m 28-3-2021) (19-2-2021)
 • Oude Borculoseweg, 9, 30 m3 (in periode 7-3 t/m 4-4-2021) (22-2-2021)
 • Vredenseweg 113, 18 m3 (in periode 8-3 t/m 5-4-2021) (23-2-2021)
 • Boksveenweg, 1, 40 m3 (in periode 8-3 t/m 5-4-2021) (23-2-2021)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 11, 6 m3 (in periode 5-3 2-4-2021) (18-2-2021)
 • Korenbloemstraat 9, 8 m3 (in periode 7-3 t/m 4-4-2021) (22-2-2021)
 • Varsseveldseweg sectie 0 perceel 228, 5 m3 (in periode 12-3 t/m 9-4-2021) (22-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Poelhutterslatdijk 2, 45 m3 (in periode 3-3 t/m 31-3-2021) (18-2-2021)
 • Japikweg, 1, 10 m3 (in periode 8-3 t/m 5-4-2021) (18-2-2021)
 • Berkendijk 1, 7 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2021) (19-2-2021)

Mariënvelde

 • Scheiddijk 27, 10 m3 (in periode 3-3 t/m 31-3-2021) (16-2-2021)
 • veldweg 2, 10 m3 (in periode 4-3 t/m 1-4-2021) (16-2-2021)
 • Trekkersweg 1, 50 m3 (in periode 7-3 t/m 4-4-2021) (22-2-2021)

Zieuwent

 • Batsdijk, 36, 25 m3 (in periode 5-3 t/m 2-4-2021) (18-2-2021)
 • Schoppenweg, 2, 20 m3 (in periode 6-3 t/m 3-4-2021) (21-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerp bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening woningbouw Looweg Harreveld’ inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp beeldkwaliteitsplan met ingang van 26 februari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Looweg 27 te Harreveld waarna er de mogelijkheid is om hier 12 woningen te bouwen.
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan geeft de kaders weer waarbinnen de ontwikkeling aan de Looweg plaats kan vinden en vormt het toetsingskader bij aanvragen om omgevingsvergunningen onderdeel bouwen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. Aan de gemeenteraad wordt een exploitatieplan tezamen met het bestemmingsplan voor vaststelling aangeboden waarmee de economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd.

Inzage
Procedure 1, van 26 februari 2021 tot en met 8 april 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het ontwerp bestemmingsplan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPHAR901-OW01.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan en/of ontwerp beeldkwaliteitsplan
Procedure 2C en 2 I, van 26 februari 2021 tot en met 8 april 2021.

 

Verkeersmaatregelen

Instellen blauwe zone 5 parkeervakken Ruurloseweg 10–12 in Groenlo
5 parkeervakken aan de Ruurloseweg tussen de huisnummers 10 en 12 worden ingesteld als blauwe zone. De parkeerschijfzone geldt op maandag t/m zaterdag van 08:00 t/m 18:00 en op vrijdag van 08:00 t/m 21:00 uur. Binnen die tijden mag je maximaal 1,5 uur parkeren (19-2-2021).

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Afsluiting gedeelte Groeneweg Groenlo
Vanwege rioolwerkzaamheden wordt op 4 en 5 maart 2021 de Groeneweg (tussen Winterswijkseweg en Groeneweg 40) te Groenlo afgesloten voor alle verkeer, behalve voetganger en fietsers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

Groenlo

 • Plaatsen driehoeksreclameborden ter aankondiging van de AGEM Energietransitie (18-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Plaatsen driehoeksreclameborden ter aankondiging van de AGEM Energietransitie (18-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Conceptbeleid “Woondroebels”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat met ingang van donderdag 4 maart 2021 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt het conceptbeleid “Woondroebels”.

Omschrijving conceptbeleid “Woondroebels”
Naast de geëigende concepten van woningbouw in de vorm van transformatie, in- en uitbreiding is een nieuw woningbouwconcept geïntroduceerd, te weten die van een landschappelijke woondroebel. Dit betreft bij voorkeur 2 of meerdere voormalige boerenerven op het platteland waar bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en er ruimte is vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. De woningen voorzien in een lokale woningbehoefte. In het conceptbeleid “Woondroebels” staat omschreven onder welke voorwaarden de gemeente Oost Gelre medewerking verleent aan een woondroebel.

Inzien conceptbeleid “Woondroebels”
Het conceptbeleid “Woondroebels” kunt u van 4 maart t/m 3 april 2021 tijdens de openingstijden inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Oost Gelre. Het beleid kunt u ook bekijken via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen op het concept “Woondroebels” kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Thijs Evers via (0544) 39 34 59 of t.evers@oostgelre.nl.