Bekendmakingen week 8 (21-02-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Nieuwe Groeneweg 5, uitbreiden woning (11-02-2019)
 • Prof. Casimirweg 1, bouwen schuur (15-02-2019)
 • Lichtenvoordseweg 25, uitbreiden woning (13-02-2019)

Lichtenvoorde

 • Ludgerstraat 3,5,9 t/m 17, 2 t/m 10, 18, 20, 28, Tongerlosestraat 37, Heckinckstraat 1,3,7, 2 t/m 8, Willemshof 3, 4 en Clarissenstraat 6, 18, 24, verduurzamen woningen (12-2-2019)
 • Pastoor Sandersstraat 11, verbouwen woning (14-02-2019)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 7, omzetten tweede bedrijfswoning naar plattelandswoning (11-2-2019)
 • Heideweg 1, uitbreiden woning (15-02-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Heelweg 10a, verwijderen asbest (14-02-2019)

Groenlo

 • Van Limburg Styrumstraat 17 t/m 43 (oneven), slopen 14 HAT eenheden/eenkamerappartementen (15-02-2019)

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 10k, verwijderen asbest (12-2-2019)
 • Ludgerstraat 3,5,9 t/m 17, 2 t/m 10, 18, 20, 28, Tongerlosestraat 37, Heckinckstraat 1,3,7, 2 t/m 8, Willemshof 3, 4 en Clarissenstraat 6, 18, 24, verwijderen asbest (12-2-2019)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 14, verwijderen asbest (11-02-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Hartebroekseweg 74b, bouwen woning met berging/kantoor (14-2-2019)
 • Redoute 22, bouwen schakelstation en aanleggen uitrit (14-2-2019)
 • Bernard van Galenstraat 6, splitsen woning (15-2-2019)
 • Dr. Schaepmanstraat 9, uitbreiden woning (18-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Het Veen 12, bouwen overkapping en carport (12-2-2019)
 • Molendijk 10a, wijzigen gevel bakkerij (12-2-2019)
 • Lievelderweg 84, maken B&B kamer in schuur (12-2-2019)
 • Het Brook 4, bouwen berging (14-2-2019)

Vragender

 • Sieverdingweg 13, legaliseren erfafscheiding (13-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Mededeling kappen vergunningsvrije gemeentelijke bomen

Locatie

Rouwhorsterdijk, Zieuwent

Boomsoort

Populieren 3x

Reden velling

Versterking berm met inheemse boomsoorten, die meer bijdragen aan landschap en biodiversiteit. Populieren veroorzaken overlast en hoge beheerkosten. 

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Parallelweg 10a, melding veranderen bedrijf: beëindiging bedrijfsactiviteiten op dit adres (7-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 28, melding veranderen bedrijf betreffende aanleg gebruik van een tank voor opslag van stikstof  (13-2-2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Steenbraakweg 1a, 8m3

Lichtenvoorde

 • Rouwhorsterdijk 6, 15m3

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 14, 50m3

Vragender

 • Weijenborgerdijk 38, 15m3

Zieuwent

 • Batsdijk 34, 10m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt, De Leest Lichtenvoorde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 22 februari 2019 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad bij besluit van 12 februari 2019 vastgestelde bestemmingplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt, De Leest Lichtenvoorde’.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt realisatie van de 3e fase van plan Nieuwmarkt te Lichtenvoorde mogelijk. De bibliotheek in Lichtenvoorde wordt verplaatst naar een andere locatie binnen dit gebied met daarboven wooneenheden. Op de vrijgekomen locatie komt extra parkeren en een activiteitenplein en er worden centrumfuncties met bovenwoningen gerealiseerd. De nieuwe appartementen vallen in diverse woonsegmenten. De Leest wordt verder afgebouwd. Dat laatste onderdeel valt buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Voor dit plan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 22 februari t/m 4 april 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 22 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC104-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 22 februari t/m 4 april 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Carnavalsvereniging De Knunnekes, organiseren carnaval 2019, met o.a. kleutercarnaval op 1 maart 2019, kindercarnaval op 2 maart 2019 met optocht vanaf muziekkoepelterrein tot City Centrum, carnavalsoptocht op 3 maart 2019, door het centrum van Groenlo, houden collecte tijdens de optocht, dweilen en rondgang langs horecabedrijven op 3 en 4 maart 2019, aanbrengen straatversieringen en plaatsen aankondigingsborden van 2 februari tot en met 5 maart 2019 (15-2-2019)

Harreveld

 • Carnavalsvereniging ‘De Zandbieters’, houden carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019, houden collecte tijdens de optocht, ophangen spandoek met versiering op enkele particuliere terreinen en ophangen straatversiering in Harreveld van 3 februari tot en met 5 maart 2019 (19-2-2019)

Lievelde

 • Stichting Jeugdwerk Lievelde, organiseren van een carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019 van 14.00 uur tot 15.00 uur in de kern van Lievelde (13-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Carnaval Groenlo

Vanwege het jaarlijkse carnaval worden in de periode 1 t/m 5 maart 2019 diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:

 • afsluiten van wegen in en rondom het centrum op 3 maart 2019 van 12.00-18.00 uur vanwege de carnavalsoptocht;
 • instellen van een parkeerverbod op diverse plekken op 3 maart 2019 van 10.00-18.00 uur;
 • afsluiten van (gedeelten van) de Nieuwstad, Ganzenmarkt, Lepelstraat en Goudsmitstraat van 2 maart t/m 6 maart 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

Besluit Vertrokken naar buitenland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

12 december 2019                  mevrouw J. van Halm, Thorbeckestraat 69, Groenlo
                                                de heer T. Huls, Vicariestraat 3, Lievelde
                                                de heer A. Moussaid, Kerkstraat 51, Harreveld