Bekendmakingen week 8 (20-02-2020)

Overzicht week 8

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Papendijk 6, plaatsen tijdelijke woonunit (14-2-2020)
 • Lichtenvoordseweg 35, uitbreiden woning (14-2-2020)
 • Lambert Verreijckenstraat 24, plaatsen schutting (16-2-2020)

Vragender

 • Omgeving Maneschijnweg (enkele percelen), Natura 2000 herstelmaatregelen voor deel Korenburgerveen (7-2-2020)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat, verbouw voormalige pand Welkoop naar 5 appartementen (13-2-2020)
 • Huijskesdijk 2, kap monumentale boom (walnoot) (5-2-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 35, sloopwerk t.b.v. uitbreiden woning (14-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 26, verwijderen asbest (10-2-2020)

Lievelde

 • Antoniusstraat 4, verwijderen asbest (14-2-2020)

Vragender

 • Schaarweg 2, verwijderen asbest (10-2-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Laantje van Lasonder 15, uitbreiden woonhuis (13-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 5 en 7, verbouwen voormalig politiebureau tot 2 woningen (17-2-2020)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, gebruiken klooster voor Erfgoeddag op 13 februari 2020 (11-2-2020)

Vragender

 • Schaarweg 2a, bouwen werktuigenberging en werkplaats met hygiënesluis/kantine en milieuneutraal veranderen bedrijf (11-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo

 • Drostenhuis 2, melding voor aanleg gesloten bodemenergiesysteem (11 februari 2020)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender

 • Vragenderweg 69, melding voor veranderen bedrijf, zijnde slopen houtsnipperloods en bouwen ketelhuis voor biomassakachel binnen bouw- en houtwarenbedrijf (10 februari 2020)

Zieuwent

 • Zegendijk 11, melding voor veranderen bedrijf, zijnde wijzigen veebestand (12 februari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Het Witte Paard, Dorpsstraat 49, 7136 LG Zieuwent, 21-02-2020 van 19.30-01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 103A, 25 m3 (in periode 1 t/m 29 maart2020) (17-2-2020)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 9, 4 m3, in periode 21 februari t/m 20 maart 2020) (13-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Rouwhorsterdijk 2, 5 m3 (in periode 28 februari t/m 27 maart 2020) (15-2-2020)

Mariënvelde

 • Scheiddijk 30, 8 m3, in periode 1 t/m 29 maart 2020) (12-2-2020)

Zieuwent

 • Grensweg 19, 20 m3 (in periode 1 t/m 29 maart 2020) (14-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Vrakkinkweg 4 Groenlo’ en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan met ingang van 21 februari 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ met agrarisch bouwvlak in de bestemming ‘Wonen’. Daartoe zijn de bestaande bedrijfswoning en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt en op dezelfde plaats en dezelfde fundering is een woning en een gebouw voor groepsaccommodatie gebouwd. De overige bebouwing op het perceel is of wordt gesloopt.

Het nieuwe erf en de naastgelegen kavels worden landschappelijk ingepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer sluit met de gemeente een overeenkomst af.

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het ontwerpwijzigingsplan maakt maximaal 1 woning mogelijk. Uit een akoestisch onderzoek voor industrielawaai blijkt dat de woning niet kan voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder voor industrielawaai. Voor de woning ter plaatse van deze hogere geluidsbelasting is de gemeente voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. Het voorgenomen besluit ligt samen met het akoestisch onderzoek ter inzage, tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Vrakkinkweg 4 Groenlo’.

Inzage

Procedure 1, van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 21 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2011-OW01".

Zienswijze

Procedure 2-A en 2-I, van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020.

Gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan

Bekendmaking gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Functieverandering Papenweg 8B, 8C en 10 te Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 21 februari 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 28 januari 2020 gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan:

‘Functieverandering Papenweg 8b, 8c en 10, waarbij de bestemming ‘Bedrijf ’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’.

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPLIE1001-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 1 februari t/m 2 april 2020 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 21 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPLIE1001-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 21 februari tot en met 2 april 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Zomerconcert Inter Nos op 5 juli 2020 nabij muziekkoepelterrein aan de Maliebaan (14-2-2020)
 • Concert in het kader van Project Trompetenbaum & Geigenfeige op 19 juli 2020 op muziekkoepelterrein aan de Maliebaan (15-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Herdenkingstocht vanaf Hamalandhal naar algemene begraafplaats  op 4 mei 2020 (13-2-2020)

Vragender

 • Bevrijdingsviering op 5 mei 2020 nabij speeltuin aan De Veurden (13-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Woonrijp maken De Schans Groenlo

De Schans in Groenlo wordt woonrijp gemaakt. Daarom is De Schans t/m 13 maart 2020 geheel gesloten voor alle verkeer.

Rioolwerkzaamheden Papenweg Lievelde

Vanwege rioolwerkzaamheden wordt de Papenweg in Lievelde tussen de Lievelderweg en huisnummer 6 op 27 februari 2020 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Ganzenmarkt 1, uitoefenen horecabedrijf onder de naam café De Gans (oude naam: Café Jim) (6-2-2020)
 • Ganzenmarkt 1, exploiteren openbare inrichting onder de naam café De Gans (oude naam: Café Jim) (6-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Lichtenvoorde

 • Schuttersgilde ‘St. Switbertus’, organiseren loterij op 28 juni 2020, met huis-aan-huisverkoop van loten van 13 april t/m 29 mei 2020 (15-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Plussenbeleid Oost Gelre

In de vergadering van 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre het ‘Plussenbeleid Oost Gelre’ vastgesteld.

In maart 2017 is het Gelders Plussenbeleid in werking getreden via de provinciale Omgevingsverordening. Het Plussenbeleid is alleen van toepassing op niet-grondgebonden bedrijven en zet in op het realiseren van duurzame niet-grondgebonden veehouderijen. Veehouders krijgen onder voorwaarden de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen. Een veehouder dient bij uitbreiding aanvullende maatregelen te treffen op het gebied van dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en/of milieu. Welke maatregelen genomen worden moet de initiatiefnemer samen met zijn omgeving in een dialoog bepalen.

Niet-grondgebonden bedrijven kunnen op dit moment vanwege de provinciale Omgevingsverordening niet verder groeien dan de bestaande mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan. Het provinciale Plussenbeleid mag alleen worden toegepast, wanneer gemeenten hiervoor een beleidsregel hebben vastgesteld. Met de beleidsregel ‘Plussenbeleid Oost Gelre’ geeft de gemeente invulling aan deze formele verplichting.

Het nieuwe beleid treedt in werking op 20 februari 2020. U kunt de volledige tekst van het Plussenbeleid Oost Gelre vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer.

Geluidbeleid Oost Gelre

In de vergadering van 11 februari 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre het ‘Geluidbeleid Oost Gelre’ vastgesteld. Het ‘Geluidbeleid gemeente Oost Gelre’ van april 2008 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2008) is daarnaast ingetrokken.

Gezien de veranderingen in het rijksbeleid was er behoefte aan nieuw geluidbeleid. Het oude geluidbeleid van 2008 was gebaseerd op de “Handreiking industrielawaai en vergunningverlening”, waarin lokaal per gebied geluidsnormen werden opgericht. Dit beleid leidt soms tot een knelpunt bij nieuwe initiatieven. Bestaande meldingsplichtige bedrijven worden getoetst aan het Activiteitenbesluit, terwijl vergunningplichtige bedrijven of nieuwe initiatieven waarvoor een ruimtelijke procedure moet worden gevolgd aan de strengere normen uit het geluidbeleid moeten voldoen. Het nieuwe beleid sluit aan bij de normen uit het Activiteitenbesluit.

Het nieuwe beleid treedt in werking op 20 februari 2020 en vervangt het oude beleid uit 2008. U kunt de volledige tekst van het Geluidbeleid Oost Gelre vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels > Milieu.

Marktconsultatie bermbeheer

Voor het ecologisch bermbeheer in de gemeente Oost Gelre nodigt het bestuur in het kader van een marktconsultatie partijen uit die het werk uit kunnen voeren. Het bestuur wil vooraf informatie uit de markt om een inschatting te kunnen maken van de belangstelling onder partijen. De Aanbestedingswet is van toepassing op de toekomstige opdracht.

De gemeente Oost Gelre wil verkennen of het ecologisch bermbeheer gerealiseerd kan worden met lokaal betrokken medewerkers en een nuttige, lokale toepassing van het maaisel. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij het gemeentebestuur.

We kiezen voor een open consultatie met vooraankondiging. Geïnteresseerde deelnemers worden uitgenodigd te reageren. De open consultatie vindt plaats na een algemene oproep op de Aanbestedingskalender, Tenderned, plaatselijke bladen en gemeentesite. Voor een inhoudelijke toelichting op de consultatie verwijzen we naar de publicatie op Tenderned.