Bekendmakingen week 7 (18-02-2021)

Overzicht week 7 2021

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Maliebaan 16, vergroten dakkapel (9-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Delstraat 22, plaatsen tijdelijke stacaravan (10-2-2021)
 • Op den Akker 19, vergroten dakkapel (13-2-2021)

 

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning

Vragender

 • Heelweg 1-3, verbouwen kerkgebouw tot 9 woningen (termijn verlengd tot 3 april 2021) (15-2-2021)

 

Ontwerp omgevingsvergunning (ter inzage)

Harreveld

 • Wolterij 7, wijzigen en uitbreiden bedrijf (bouw vleesvarkensstal)

Inzage
Procedure 1, van 19-02-2021 t/m 01-04-2021

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 19-02-2021 t/m 01-04-2021

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Oostendorperdiek 21, verwijderen asbest (9-2-2021)
 • Oude Winterswijkseweg 38, verwijderen asbest (15-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 18, verwijderen asbest en slopen gedeelte woning t.b.v. verbouw (15-2-2021)

Zieuwent

 • Pastoor Zanderinkstraat 12, saneren asbest (8-2-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Zuidgang 9, bouwen bedrijfshal met kantoor (11-2-2021) (oude vergunning, verleend op 11-8-2020, is op 9-2-2021 ingetrokken)

Harreveld

 • Looweg 20, geheel verbouwen woning (9-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 49, bouwen tijdelijke woonunit (10-2-2021)
 • Bentinckstraat 7, bouwen uitbouw en berging met carport (11-02-2021)
 • Bentinckstraat 5, bouwen bijbehorend bouwwerk (11-02-2021)
 • Boschlaan 26, bouwen 2 buitenzwembaden (12-02-2021)

Vragender

 • Schoolstraat 1, uitbreiden garagebedrijf (10-2-2021)
 • Pastoor Scheepersstraat 6, uitbreiden woonhuis (11-2-2021)
 • Winterswijkseweg 66, herbouwen boerderij (12-2-2021)
 • Winterswijkseweg 66, gebruiken berging als tijdelijke woonruimte en plaatsen van tijdelijke woonunit (tot uiterlijk 15 februari 2024) (12-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 26, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde de aanleg van diverse buitenzwembaden, de opslag van zwembad-chemicaliën en een aansluiting op het vuilwaterriool voor het spoelen (12 februari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Binnengekomen verzoek intrekken melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Lievelde

 • Kloezedijk 5, verzoek om de melding activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets van 25 november 2019 in te trekken (29 januari 2021)

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Varsseveldseweg 105, 15 m3 (in periode 28-2 t/m 28-3-2021) (15-2-2021)

Mariënvelde

 • Tolhutweg 5b, 45 m3 (in periode 25-2 t/m 25-3-2021) (11-2-2021)

Zieuwent

 • Ruurloseweg, 6, 25 m3 (in periode 1-3 t/m 29-3-2021) (16-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark Zomereiken aan de Berkenhofweg te Groenlo
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor realisatie van een zonnepark aan de Berkenhofweg te Groenlo. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘werk, of werkzaamheden uitvoeren’.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 februari 2021 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Inzage
Procedure 1, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari 2021). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2025-OW01".

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, Procedure 2 C en 2 I tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, van 19 februari 2021 tot en met 1 april 2021.

 

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Klaverdijk 4, Groenlo”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Klaverdijk 4 in Groenlo met ingang van 19 februari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “het gebruiken van gronden in strijd met de bestemming”. De omgevingsvergunning voorziet in het splitsen van de woning Klaverdijk 4 in Groenlo.

Inzage
Procedure 1, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari 2021). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2026-OW01".

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021

 

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning Markt 8, Groenlo’ voor het bouwen van een horecapand met 4 appartementen op het adres Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo met ingang van 19 februari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “het gebruiken van gronden in strijd met de bestemming”. De omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van een horecapand met 4 appartementen op het adres Markt 8 en Nieuwestraat 4, 4a, 4b en 4c in Groenlo.

Inzage
Procedure 1, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari 2021). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBGRO405-OW01".

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'Realisatie opslagsilo’s Nijverheidsstraat 14 Lichtenvoorde'

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken vanaf 19 februari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in het plaatsen van een tweetal opslagsilo’s op het perceel Nijverheidsstraat 14 te Lichtenvoorde.

Inzage
Procedure 1, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari 2021). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN307-OW01".

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 19 februari 2021 t/m 1 april 2021.

 

Diverse ontwerpbesluiten m.b.t. N18 / Zieuwentseweg / Richterslaan

Ontwerpbestemmingsplan N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde / ontwerponttrekkingsbesluit N18 – Zieuwentseweg / ontwerp verkeersbesluiten N18 – Zieuwentseweg / ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai met toepassing van de coördinatieregeling

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre besloten om de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening) toe te passen voor het project ‘afsluiten oversteek N18- Zieuwentseweg’ te Lichtenvoorde. Met deze regeling wordt de voorbereiding van het bestemmingsplan en andere benodigde vergunningen en/of besluiten gecoördineerd. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan en de overige ontwerpbesluiten gelijktijdig plaatsvindt. De volgende ontwerpbesluiten liggen met ingang van 19 februari ter inzage.

1. Ontwerpbesluit ‘N18-Zieuwentseweg’ van het Rijk om bepaalde weggedeelten aan het openbaar verkeer te onttrekken
Het Rijk wil de verkeersveiligheid van en de doorstroming over de N18 verbeteren door onder meer het verminderen van het aantal gelijkvloerse kruisingen. Daarom is een plan opgesteld om de huidige kruising van de N18 met de Zieuwentseweg op te heffen en een fietstunnel en een parallelweg aan te leggen. Om dit te kunnen doen, zullen de kruising inclusief de toe- en afritten, een deel van de Zieuwentseweg en van de N18 aan het openbaar verkeer moeten worden onttrokken. Omdat deze weggedeelten worden onderhouden door het Rijk, moet het Rijk hiervoor een onttrekkingsbesluit nemen. Dit is mogelijk op basis van artikel 8, eerste lid van de Wegenwet.

2. Ontwerp verkeersbesluit Rijk N18
Door middel van het verwijderen en (opnieuw) aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek en het plaatsen van verkeersborden langs de rijksweg N18 (Europaweg), tussen km 224,4 en km 225,3 in de gemeente Oost Gelre, wil het Rijk de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de rijksweg N18 verbeteren. Het Rijk is wegbeheerder van de rijksweg N18 en moet voor de maatregelen een verkeersbesluit te nemen op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994.

3. Ontwerp verkeersbesluit van de Provincie; N312; maatregelen kruising N18 in gemeente Oost Gelre
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N312, tussen kilometer 23,10 en kilometer 23,22 diverse bestaande verkeerstekens op te heffen. Onder meer de voorrang, aanwezige (brom-)fietspaden nabij de N18 en de maximum snelheid van 60 km/u (regime). Op deze manier komt er ruimte voor de toekomstige infrastructuur zoals de fietstunnel onder de N18 en een 60 km/u -zone op de nieuwe weg tussen Zieuwentseweg en de kruising bij de Richterslaan.

4. Ontwerp verkeersbesluit gemeente Oost Gelre voor het opheffen en instellen van diverse verkeersmaatregelen kruispunt Zieuwentseweg-N18 e.o. te Lichtenvoorde
Om de verkeersveiligheid op de N18 te vergroten, wil de gemeente Oost Gelre de fietsoversteek ter hoogte van Zieuwentseweg veiliger maken. Daarom is een plan opgesteld om de huidige kruising van de N18 met de Zieuwentseweg op te heffen en een fietstunnel en een parallelweg inclusief (brom)fietspad aan te leggen. Ook wens de gemeente een 60km/uur zone te realiseren in het buitengebied van Lichtenvoorde.

5. Ontwerp bestemmingsplan “N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde”
Het plangebied wordt begrensd door de locatie van een aantal te treffen maatregelen op de N18 en het onderliggend wegennetwerk als gevolg van de afsluiting van de oversteek N18 – Zieuwentseweg. Ruwweg omvat het plangebied de N18 tussen hectometerpaal 224,1 en hectometerpaal 225,3 met de daarnaast gelegen parallelweg, de hoek Lakendijk / parallelweg, het perceel aan de Boschlaan 2, de gronden benodigd voor de aansluiting van Zieuwentseweg op het kruispunt van de N18 met de Richterslaan en de Richterslaan tot de kruising met het Eschpark. Ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn het gevolg van onderzoeken die zijn uitgevoerd en noodzakelijke maatregelen als gevolg van bepaalde milieuaspecten, zoals bijvoorbeeld geluid. Tevens is het plangebied iets gewijzigd als gevolg van aanpassingen in het civiel ontwerp of om geluidsschermen op te nemen in het plan.

6. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder wegverkeerslawaai Boschlaan 2 te Lichtenvoorde
Om het aansluiten van de Zieuwentseweg op de kruising N18 met de Richterslaan mogelijk te maken is het nodig om hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het ontwerpbesluit tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde’ betreft de hogere waarden geluid ten gevolge van wegverkeerslawaai van de parallelweg op de bestaande woning aan de Boschlaan 2 te Lichtenvoorde.

Inzien en zienswijzen
Alle stukken behorende bij de hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, alsmede het besluit van de gemeenteraad om de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening) toe te passen, kunnen op verzoek worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis van de gemeente Oost Gelre, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u ze digitaal raadplegen via de pagina Meer Veilig N18 Oost Gelre (tabblad documenten). Het ontwerpbestemmingsplan kunt u daarnaast rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI2016-OW01. De stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 1 april 2021.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling, en gemotiveerd zijn zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer A. Mahler via (0544) 39 34 59 of a.mahler@oostgelre.nl.

 

Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde
Gelet op hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 februari 2021 besloten wij dat voor de ontwikkeling die het ontwerpbestemmingsplan N18 Zieuwentseweg - Richterslaan Lichtenvoorde mogelijk maakt, geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden omdat beoordeeld is dat de voorgenomen activiteit niet tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt.

Inzien
Het Mer-beoordelingsbesluit met de bijbehorende aanmeldnotitie kunnen met ingang van 19 februari 2021 op verzoek worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis van de gemeente Oost Gelre, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u ze digitaal raadplegen via de pagina Meer Veilig N18 Oost Gelre (tabblad documenten). De stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 1 april 2021.

Voorbereidingsbeslissing
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit besluit beschouwd als een voorbereidingsbeslissing waartegen geen direct bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State dat bijvoorbeeld omwonenden en milieuverenigingen in dit geval niet als direct belanghebbende worden gezien. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Scheidingsweg 1, Wilgendijk 4 en 4a en Oude Papendijk ongenummerd’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd bestemmingsplan met ingang van 19 februari t/m 1 april 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 2021.

Bestemmingsplan
Deze herziening betreft 3 verschillende locaties.

 • Nabij Scheidingsweg 1 te Lievelde: Op dit perceel wordt een nieuwe woning ten oosten van de bestaande woning aan de Scheidingsweg 1 toegevoegd.
 • Oude Papendijk ongenummerd te Groenlo: De nooit gerealiseerde woonbestemming wordt omgezet naar agrarisch.
 • Wilgendijk 4 en 4a te Zieuwent: De woning is in het verleden al gesplitst (zowel feitelijk als kadastraal). Deze splitsing wordt met dit bestemmingsplan geformaliseerd.

Daarnaast wordt aan de Wilgendijk 4en 4a voldoende stalruimte gesloopt om in aanmerking te komen voor een zogenaamde rood-voor-rood woning. De eigenaren willen deze woning niet op hun eigen erf realiseren. Zij hebben daarom met de eigenaren van het perceel aan de Scheidingsweg 1 afgesproken dat de woning daar gerealiseerd mag worden.
Voor een dergelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

Inzage
Procedure 1, van 19 februari 2021 tot en met 1 april 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2021-VG01".

Beroep
Procedure 4B, van 19 februari 2021 tot en met 1 april 2021, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen.

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Boschlaan
Binnenkort wordt de Boschlaan (tussen de Rouwhorsterdijk en de aansluitingen met de parallelweg Europaweg) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer als doorgaande verbinding, dit ter voorbereiding en als test op een mogelijk definitieve afsluiting, gepland in september 2022 (15-02-2021).

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Stichting Kunst in het Koetshuys, ontheffing van het verbod tot verstrekken van zwakalcoholhoudende drank t.b.v. maximaal 4 openingen van Kunst in ’t Koetshuys Galerie Evenement-exposities per jaar (10-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.