Bekendmakingen week 7 (15-02-2018)

Overzicht week 7 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Jan Steenstraat 46, bouwen carport/veranda (7-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Vincent van Goghstraat 8b, wijzigen gebruik voormalige school t.b.v. de Vereniging Oudheidkunde Lichtenvoorde (5-2-2018)
 • Zilverlinde 22, uitbreiden montagehal en werkplaats (6-2-2018)
 • Oude Aaltenseweg 64a/b, starten minicamping en herbouwen schuur incl. sanitairgedeelte en bouwen erfafscheiding (8-2-2018)
 • Meester Kuijpersplein 9, verbouwen woonhuis en bouwen bijgebouw (9-2-2018)

Lievelde

 • Omgeving Flierdijk, tijdelijk wijzigen gebruik aantal percelen bij festivalterrein Zwarte Cross 2018 (9-1-2018)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 31, plaatsen geluidsscherm (8-2-2018)

Verlengen besluit aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 38-40, verbouw en wijzigen gebruik pand naar gezondheidszorgcentrum (8-2-2018)

Lievelde

 • Omgeving Flierdijk, tijdelijk wijzigen gebruik aantal percelen bij festivalterrein Zwarte Cross 2018 (7-2-2018)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, bouwen erfafscheiding en toegangspoort (8-2-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Prins Mauritsstraat 1, 7141 KK Groenlo, verwijderen asbest (7-2-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12a, verwijderen asbest (7-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 38, slopen woonhuis (6-2-2018)
 • G.J. Doorninkweg 2a, verwijderen asbest (7-2-2018)

Zieuwent

 • Batsdijk 39, verwijderen asbest (7-2-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Mattelierstraat 20, 20a, 20b en 20c, realiseren 4 woningen in voormalige bibliotheek (09-02-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Buiten behandeling aanvraag

Groenlo

 • Willem van Nassaustraat 11, realiseren dakopbouw (8-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Industrieweg 7, melding voor het veranderen van de inrichting betreffende het in gebruik nemen van het pand Industrieweg 9 voor de opslag van materialen (25 januari 2018)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 103, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich richt op het buiten gebruik stellen van de wasplaats binnen het autobedrijf (6 februari 2018)
 • Vondermansdijk 6, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak op een verandering in diercategorieën (7 februari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 106: 30 m3 (13-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Japikweg 6a: 3 m3 (7-2-2018)
 • G.J. Doorninkweg 6b: 15 m3 (8-2-2018)

Lievelde

 • Avinkweg 5: 25 m3 (10-2-2018)

Vragender

 • Heringsaweg 10: 25 m3 (10-2-2018)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 103a: 12 m3 (10-2-2018)
 • Boersweg 8: 15 m3 (13-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Aagtemanweg 10-12 Harreveld

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor functiewijziging van agrarisch naar wonen op het perceel Aagtemanweg 10-12 te Harreveld. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 februari 2018 besloten om naar aanleiding van deze aanvraag om omgevingsvergunning een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Daarbij is verder besloten dat wanneer er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend, deze verklaring als definitief zal worden beschouwd.

Inzage

Procedure 1, van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 16 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2002-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I tegen de ontwerp-omgevingsvergunning,
Procedure 2 C en 2 I tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen,
van 16 februari 2018 tot en met 29 maart 2018.

(Gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2018 de navolgende bestemmingen vastgesteld:

 1. het bestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015’, waarbij de bestaande planologische situatie in de kern Lievelde is geactualiseerd en gedigitaliseerd;
 2. het bestemmingsplan ‘Kern Vragender 2015’, waarbij de bestaande planologische situatie in de kern Vragender is geactualiseerd en gedigitaliseerd;
 3. het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Manschotterweg 19 Harreveld’, waarbij functiewijziging van agrarisch naar wonen plaatsvindt.

De bestemmingsplannen onder 1. en 2. zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen van het ontwerp-besluit zijn verwerkt in een Nota van zienswijzen welke deel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is, indien nodig, met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage

Procedure 1, van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen. Zie daarvoor de links hieronder (vanaf 16 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer voor deze bestemmingsplannen is respectievelijk:

NL.IMRO.1586.BPLIE1000-VG01 en te bekijken via Deztaviewer
NL.IMRO.1586.BPVRA1100-VG01 en te bekijken via Deztaviewer
NL.IMRO.1586.BPBUI1519-VG01 en te bekijken via Deztaviewer

Beroep

Procedure 4B van 16 februari t/m 29 maart 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Nu het plan gewijzigd is vastgesteld, kan een ieder beroep instellen tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Entree’

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2018 het bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Laarberg Entree‘ vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt een aantal ontwikkelingen op het bedrijvenpark Laarberg te Groenlo mogelijk. Het gaat om een aantal locaties aan de Noordgang. Het gaat om de mogelijkheid om een nieuw tankstation met ‘nieuwe’ brandstoffen mogelijk te maken. Bij het tankstation komt een langparkeerterrein voor 10 vrachtwagens. Daarnaast wordt de rotonde aan de afrit van de N18 mogelijk gemaakt. Op de kavel hoek Bolwerk-Noordgang wordt de rooilijn verschoven om tot een betere stedebouwkundige opzet te komen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op geldende rechten (artikel 3.5.1.a.) en de artikelen 12 en 13 over de afstanden waarover de bouw- en bestemmingsgrenzen mogen worden aangepast mogen worden: deze zijn op elkaar afgestemd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal van eventuele planschade.

Inzage

Procedure 1, van 16 februari 2018 t/m 29 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website (vanaf 16 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN303-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 16 februari t/m 29 maart 2018 met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 6 februari 2018 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in

artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor de percelen Dijkstraat 10 t/m 18a (even nrs.), Koemstraat 3 t/m 9 (oneven nrs.) en de openbare parkeerplaats aan de Koemstraat, alle te

Lichtenvoorde. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 februari 2018.

Inzage

Procedure 1. Het besluit ligt met de bijbehorende kaart en overige stukken met ingang van 10 februari 2018 ter inzage. En is digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.VBLIC07-VG01".

Het is niet mogelijk om tegen dit voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Basisschool Pastoor van Ars, organiseren ANWB-project Streetwise in de Bernhard ter Haarstraat op 28 februari 2018 (7-2-2018)
 • Lesli B.V., organiseren vuurwerkdemo nabij terrein van Lesli BV aan de Edisonstraat op 23 februari 2018 (9-2-2018)

Lievelde

 • Avinkweg 5, organiseren rommelmarkt voor rijverenigingen in manege "de Grolse Veste” op 2 april 2018 (13-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Zieuwent

 • Stichting Paaspop Klassiek, plaatsen driehoeksreclameborden en 2 spandoeken in onze gemeente van 19 maart t/m 2 april 2018, ter aankondiging van de Matthäus Passion (9-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing