Bekendmakingen week 7 (14-02-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Ruurloseweg 57, wijzigen duiker inrit (6-2-2019)
 • Den Koem 2, aanbrengen gevelreclame (6-2-2019)

Vragender

 • Winterswijkseweg 16, bouwen liftschacht (8-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Weijenborgerdijk 8 verbouwen bijgebouw (7-2-2019)
 • Oude Aaltenseweg 37, plaatsen dakkapel (10-2-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, verwijderen asbest (7-2-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Koperslager 77,  plaatsen dakkapel (7-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 33, plaatsen dakkapel (11-2-2019)

Mariënvelde

 • Tolhutweg 7, wijzigen gebruik agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (7-2-2019)
 • Veldweg 1, uitbreiden varkensstal met berging en milieuneutraal veranderen bedrijf (11-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Heemskerkstraat 20, vervangen asbest dakplaten (31-1-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Lichtenvoorde

Mededeling kappen gemeentelijke bomen

Middels deze mededeling informeren wij u over de kap van vergunningsvrije gemeentelijk bomen.

Locatie Boomsoort Reden velling
Mercurius 25 Gewone esdoorn 1x Verhuur grond (voortuin) aan bewoners
Mercurius 27 Japanse esdoorn 1x

Verhuur grond (voortuin) aan bewoners

Beethovenstraat nabij 28 en 42 Zomereik 2x Zware plakoksel, direct gevaar voor woonomgeving
Beethovenstraat nabij 28 en 42 Hazelaar 1x Zware plakoksel, direct gevaar voor woonomgeving

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Heemskerkstraat 20, vervangen asbest dakplaten (31-1-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Lichtenvoorde

 • Grand Café Markt 5, Markt 5, 7131 DG Lichtenvoorde, 16-02-2019 van 20.00 tot 01.00
 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 16-02-2019 van 21.00 tot 01.00
 • Café de Zaak,  Dijkstraat 29, 7131 DM Lichtenvoorde, 17-02-2019 van 18.00 tot 21.00

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Voshuttedijk 3, 6m3
 • Poelhuttersslatdijk 2, 15m3
 • Japikweg 6a, 3m3

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 9, 15m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning ‘Broekboomstraat 44-50, Lichtenvoorde’  en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor Broekboomstraat 44-50 (even nummers) in Lichtenvoorde is verleend. Het besluit ligt met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken met ingang van 18 februari 2019 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen en voorziet in de bouw van 4 aaneengeschakelde gezinswoningen op genoemd adres.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 19 februari tot en met 25 maart 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBLIC105-VG01".

Beroep

Procedure 4A  is van toepassing, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 19 februari 2019. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo’ en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in functieverandering naar wonen, waarbij ook de deel in gebruik wordt genomen voor wonen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Hogere grenswaarde

Het ontwerp wijzigingsplan maakt het mogelijk om de deel in gebruik te nemen voor wonen. Er is een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het wijzigingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat bij de nieuwe indeling van de woningen de zuidgevel niet voldoet aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 2 dB vanwege de Oude Papendijk. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt echter niet overschreden. Voor de woningen ter plaatse van deze hogere geluidsbelasting is de gemeente voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. Het voorgenomen besluit ligt samen met het akoestisch onderzoek ter inzage, tegelijkertijd met het ontwerp wijzigingsplan “Functieverandering Oude Papendijk 8-8a Groenlo”.

Inzage

Procedure 1, van 15 februari 2019 tot en met 28 maart 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 15 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2008-OW01".

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan en hogere grenswaarde

Procedure 2A en 2 I, van 15 februari 2018 tot en met 28 maart 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • WSV de Wandelvriend Aalten, organiseren een sponsor wandeltocht over paden en wegen in de  gemeente Oost Gelre op zondag 17 maart 2019 (7-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest Mercurius, organiseren buurtfeest Mercurius op zaterdag 13 juli 2019 (7-2-2019)

Zieuwent

 • Stichting Speelvoorzieningen Zieuwent, houden van een collecte in Zieuwent in week 9 en 10 (25 februari t/m 8 maart 2019). (6-2-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Carnaval Harreveld

 • Vanwege het jaarlijkse carnaval worden diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:
 • afsluiting Kerkstraat tussen Lindeboomweg en Looweg op zaterdag 2 maart 2019
 • afsluiting diverse wegen op 3 maart 2019 van 13.00-17.00 uur vanwege de carnavalsoptocht

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • ROSCOM Promotie B.V. standplaats op de locatie tegenover de Lidl aan de Buitenschans in Groenlo op zaterdag 30 maart 2019 om de omschakeling van analoge naar digitale TV onder de aandacht te brengen. (8 februari 2019)

Lichtenvoorde

 • Schuttersgilde St. Switbertus, houden kansspel in vorm van loterij, verkoop loten in periode 15 april t/m 30 mei 2019, prijsbepaling zondag 16 juni 2019 (6 februari 2019)
 • ROSCOM Promotie B.V standplaats nabij de Hamalandhal, aan de Van der Meer de Walcherenstraat in Lichtenvoorde, op dinsdag 9 april en woensdag 10 april 2019 om de omschakeling van analoge naar digitale TV onder de aandacht te brengen. (8 februari 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing