Bekendmakingen week 7 (13-02-2020)

Overzicht week 7

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 49, kap 1 populier (20-1-2020)
 • De Schans 3, aanleg uitweg (27-1-2020)
 • Nieuwestraat 3, wijzigen voorgevel en realiseren B&B (5-2-2020)

Harreveld

 • Aagtemanweg 10a, kap houtsingel (21-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 20, aanleg uitweg (31-1-2020)
 • Broekboomstraat 50, aanleg uitweg (30-1-2020)
 • Het Veen 8, kap 1 boom (23-1-2020)
 • Tongerlosestraat 19, verbreden uitweg (7-2-2020)
 • De Rode van Heeckerenstraat 31, bouwen berging (5-2-2020)
 • Nieuwendijk 8, verbouwen woning (8-2-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 16A, aanleg uitweg (30-1-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Emmasingel 56, verwijderen asbest (4-2-2020)
 • Koerboom 9, verwijderen asbest (7-2-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • De Schans 1, aanleg uitweg (11-2-2020)
 • De Schans 3, aanleg uitweg (11-2-2020)
 • Buitenschans 37, uitbreiden garage/berging (10-2-2020)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 8, legaliseren woning (7-2-2020)
 • Op den Akker 8, plaatsen schutting (10-2-2020)

Lievelde

 • Antoniusstraat 12, uitbreiden woonhuis (5-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo

 • Theo de Groenstraat 19, melding voor de aanleg van een geslote bodemenergiesysteem (5 februari 2020)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Meddoseweg 33, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde een aanpassing van de varkensstal (4 februari 2020)

Vragender

 • Kerkdijk 6, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het wijzigen van het aantal te houden paarden en pony’s (5 februari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41, intrekken aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (3 februari 2020)

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a, ontwerpbeschikking ambtshalve wijziging van de bestaande omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Inzage

 • Procedure 1, van 12 februari tot en met 25 maart 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 12 februari tot en met 25 maart 2020

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Boerijendijk 7, beschikking ambtshalve wijziging van de bestaande omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies
 • Boerijendijk 12, beschikking ambtshalve wijziging van de bestaande omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Lievelde

 • Kloosterstraat 3, beschikking ambtshalve wijziging van de bestaande omgevingsvergunning naar aanleiding van BBT-conclusies

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 12 februari t/m 25 maart 2020

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Maarsevonder 10, 30 m3 (in periode 22-02 t/m 21-03-2020) (9-2-2020)
 • Dankbaarsdijk 7, 40 m3 (in periode 22-02 t/m 21-03-2020) (9-2-2020)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 18, 5 m3 (in periode 19-02 t/m 18-03-2020) (7-2-2020)
 • Dwarsweg 2, 10 m3 (in periode 22-02 t/m 21-03-2020) (8-2-2020)
 • de Bothweg 17, 20 m3 (in periode 23-02 t/m 22-03-2020) (10-2-2020)

Vragender

 • Winterswijkseweg 49, 40 m3 (in periode 19-02 t/m 18-03-2020) (6-2-2020)
 • Kerkdijk 2, 10 m3 (in periode 20-02 t/m 19-03-2020) (7-2-2020)

Zieuwent

 • Schoppenweg 4, 10 m3 (in periode 22-02 t/m 21-03-2020) (8-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voorontwerp bestemmingsplan

Voorontwerp bestemmingsplan ‘N18 Zieuwentseweg - Richterslaan’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan ‘N18 Zieuwentseweg - Richterslaan’ met ingang van 21 februari 2020 voor een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage ligt.

Plangebied en inhoud plan

Voor de N18 heeft het ministerie van I&M een tracébesluit genomen over de N18. Hierbij is de opgave om de verkeersveiligheid op het geheel tracé te vergroten en de leefbaarheid in de kernen en de verkeersafwikkeling te verbeteren. Voor de kruispunten Zieuwentseweg en Richterslaan zijn de volgende maatregelen gepland:

 • het realiseren van een fietstunnel tussen Zieuwent en Lichtenvoorde onder de N18 door, voor een veilige oversteek voor de fietsers;
 • het verbinden van de Zieuwentseweg aan de Richterslaan door middel van een parallelweg voor de ontsluiting van het gemotoriseerde verkeer;
 • het afsluiten van de Zieuwentseweg in beide richtingen voor de realisatie van de fietstunnel en het bevorderen van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N18.

De uitwerking van het maatregelpakket is onderdeel van het Meer Veilig 3 programma.

Inzien van het plan en mogelijkheid tot inspraak

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Daarnaast kunt u de toelichting, de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De IMRO-code van het plan is NL.IMRO.1586.BPBUI2016-VO01.

Gedurende de inzagetermijn van 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 kan een ieder bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het College van burgemeester en wethouders van Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Voor het mondeling naar voren brengen van een inspraakreactie of voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Mahler via 0544-393 459 of a.mahler@oostgelre.nl.

Inloopmiddag

Op donderdag 27 februari 2020 van 16.00 - 18.00 uur is er een inloopmiddag over dit nieuwe bestemmingsplan op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Tijdens deze inloopmiddag kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘N18 Zieuwentseweg – Richterslaan inzien, u laten informeren en via reactieformulieren uw reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Carnavalsvereniging De Knunnekes, organiseren carnavalsactiviteiten van 21 t/m 25 februari 2020 (met ontheffing verstrekken van zwakalcoholhoudende drank in het centrum van 23 t/m 25 februari 2020), met o.a. een carnavalsoptocht op zondag 23 februari 2020, en het aanbrengen van straatversieringen en het plaatsen van aankondigingsborden van 1 februari t/m 1 maart 2020 (7-2-2020)

Lievelde

 • Stichting Jeugdwerk Lievelde, organiseren carnavalsoptocht op 23 februari 2020 (5-2-2020)
 • Avinkweg 5, rommelmarkt in en nabij manege op 13 april 2020 (8-2-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 20, in groepsverband kijken naar Formule 1 gevolgd door samenzijn, op 3 mei 2020 (11-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Carnaval Groenlo

Vanwege het jaarlijkse carnaval worden in de periode 21 t/m 25 februari 2020 diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:

 • afsluiten van wegen in en rondom het centrum op zondag 23 februari 2020 van 12.00-18.00 uur vanwege de carnavalsoptocht;
 • instellen van een parkeerverbod op diverse plekken op 23 februari 2020 van 11.00-18.00 uur en
 • afsluiten van (gedeelten van) de Nieuwstad, Ganzenmarkt, Lepelstraat en Goudsmitstraat, Kevelderstraat, Markt, Mattelierstraat en Boompjeswal van 23 t/m 26 februari t 2020

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Ganzenmarkt 1, uitoefenen horecabedrijf (Café Jim) (6-2-2020)
 • Ganzenmarkt 1, exploiteren openbare inrichting (Café Jim) (6-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet basisregistratie Personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van Oost Gelre via telefoonnummer (0544) 39 35 77. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie Personen
Verzenddatum voornemen: Naam betrokkene:
06-02-2020

dhr. R. Klomp

 

dhr. B.J.A. Espinal

 

dhr. S. Mahabier

 

mw V. Costa

  dhr. P. van Ool