Bekendmakingen week 6 (11-02-2021)

Overzicht week 6 2021

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 12, plaatsen dakkapel (5-2-2021)
 • Oldenhuis, realiseren 2 extra woningen in plangebied (5-2-2021)
 • Bevrijdingslaan 21, aanpassen woning (04-02-2021)

Lichtenvoorde

 • Bentinckstraat 5, bouwen bijbehorend bouwwerk (01-02-2021)
 • Bosuil 27, bouwen dakkapel voorzijde woning (1-2-2021)

Vragender

 • Vosdijk 13, bouwen tijdelijke woonunit (3-2-2021)

Zieuwent

 • Zegendijk 14, verbouwen woning (1-2-2021)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Lepelstraat 32, verbouwen woon-winkelpand tot woning (1-2-2021)
 • Oude Aaltenseweg 2-01, bouwen woning (2-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Herman Olijslagerstraat 20, bouwen veranda (2-2-2021)
 • Oude Aaltenseweg 70b, bouwen kapschuur (4-2-2021)
 • Boschlaan 26, aanleggen 8 zwembaden bij recreatiewoningen (8-2-2021)
 • Beethovenstraat 20, verbreden uitrit (4-2-2021)

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, bouwen werktuigenberging en milieuneutraal wijzigen inrichting (8-2-2021)

Zieuwent

 • Op den Bond 8, 10 en 12, bouwen 3 aaneengebouwde woningen (4-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Regionaal ontwerp Nota bodembeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre hebben op 9 februari 2021 besloten om de ontwerp Nota bodembeheer regio Achterhoek ter inzage te leggen.

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen hebben samen met de Omgevingsdienst Achterhoek een bodemkwaliteitskaart met Nota bodembeheer opgesteld. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarin per zone de gebiedseigen, karakteristieke bodemkwaliteit is vastgesteld. De spelregels voor het omgaan met grond zijn uitgewerkt in de Nota bodembeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre zijn van plan met de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer in te stemmen, zodat op een verantwoorde wijze invulling gegeven kan worden aan het grondverzet tussen de gemeenten in de regio Achterhoek. Met behulp van de Nota bodembeheer wordt grondverplaatsing binnen de regio eenvoudiger gemaakt; het vermindert de regels en het bespaart kosten.

Inzage
De nota ligt van 10 februari 2021 tot 24 maart 2021 ter inzage. De nota kunt u digitaal inzien op de website van de Omgevingsdienst Achterhoek Presentatie Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer.

Zienswijze
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerp. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA te Lichtenvoorde.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of het verkrijgen van nadere informatie met betrekking tot bovengenoemd plan kunt u contact opnemen met mevrouw Kristel Jansen-Willemsen, adviseur Bodem bij Omgevingsdienst Achterhoek, telefoonnummer: 06-1431 6962 of via e-mail: kristel.jansenwillemsen@odachterhoek.nl.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Mariënvelde

 • Veldweg 1, melding voor het oprichten van een mestsilo en het plaatsen van een opslagcontainer en een grasdroogunit (1 februari 2021)

Groenlo

 • Ruiterweg 4, melding voor het veranderen van het bedrijf zijnde het bouwen van een werktuigenberging (2 februari 2021)
 • Redoute 2, melding voor het starten van een bedrijf voor het verhandelen en verkopen van zonwering en raamdecoratie (4 februari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Boschlaan, 15 m3 (in periode 16-02 t/m 16-03-2021) (3-2-2021)

Lievelde

 • Oude Lievelderweg, 2, 5 m3 (in periode 20-02 t/m 20-03-2021) (3-2-2021)
 • Heringsaweg 18, 15 m3 (in periode 17-02 t/m 17-03-2021) (4-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Ontwerpwijzigingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Woningsplitsing Wolterij 4 Harreveld’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerpwijzigingsplan met ingang van 12 februari 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het splitsen van de voormalige boerderij op het perceel Wolterij 4 in Harreveld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 12 februari 2021 tot en met 25 maart 2021, en digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2016-OW01.

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan
Procedure 2A en 2 I, van 12 februari 2021 tot en met 25 maart 2021.

Ontwerp bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Hof aan de Dijkstraat’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend:
Met ingang van 12 februari 2021 ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 25 maart 2021, voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Hof aan de Dijkstraat’.

Bestemmingsplan
Aan de Dijkstraat in het centrum van de kern Lichtenvoorde bevindt zich reeds geruime tijd een locatie met leegstaande winkelpanden. De locatie is plaatselijk bekend als 'Hof aan de Dijkstraat'. In het kader van het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur' heeft de gemeente Oost Gelre in 2017 de "Visie Hof aan de Dijkstraat, Kleurrijk Wonen voor Jong en Oud" opgesteld waarin de herontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied zijn geanalyseerd en uitgewerkt in een visie en mogelijke schetsverkavelingen.

Na vaststelling van de visie zijn er afspraken gemaakt omtrent de ontwikkeling van het plangebied en is het plan nader uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Concreet voorziet het plan in de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van in totaal 25 grondgebonden woningen in zowel de huur- als koopsector.

Het plangebied bevindt zich aan  de Dijkstraat en  wordt omgeven  door   bebouwing aan   de Koemstraat, Nieuwe  Maat  en Van  de  Meer   de  Walcherenstraat te Lichtenvoorde.

Inzage
Procedure 1, van 12 februari 2021 t/m 25 maart 2021
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de nationale website RO-plannen RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden van het ontwerp bestemmingsplan vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het digitale kenmerk van het ontwerp bestemmingsplan is “NL.IMRO.1586.BPLIC107-OW01”.

Zienswijze
Procedure 2C en 2I, van 12 februari 2021 t/m 25 maart 2021.

 

Verkeersmaatregelen

Groenlo

 • Van Limburg Styrumstraat, nabij nr. 25, reserveren parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats (5-2-2021)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Meer informatie
Voor meer informatie over verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.