Bekendmakingen week 6 (08-02-2018)

Overzicht week 6 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Bleek (ongenummerd), bouwen twee-onder-een-kapwoning (2-2-2018)

Vragender

 • Sieverdingweg 11, bouwen dakkapel (30-1-2018)

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 41, wijzigen gebruik perceel t.b.v. buitenopslag (10-1-2018)
 • Einsteinstraat 11, bouwen loods (31-1-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Perceel nabij Eschweg 39a, verwijderen asbest in bosperceel (30-1-2018)
 • Het Heydenrijck 1, slopen gedeelte pand t.b.v. verbouw (31-1-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 26: kap 4 bomen (dood en verminderd vitaal – herplantplicht) (31-1-2018)
 • Van Raesfeltstraat 42, wijzigen voorgevel (30-1-2018)

Lievelde

 • Papenweg 3a, bouwen bedrijfswoning (2-2-2018)

Vragender

 • Kamperweg 14, bouwen kapschuur (1-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Kap- en snoeiadvies essen

Alle 2.150 essenbomen van de gemeente Oost Gelre zijn gecontroleerd op essentaksterfte. Het controleren en beoordelen is gedaan door een onafhankelijk bedrijf Terra Nostra. Uit deze keuring is gebleken dat 220 bomen zodanig slecht zijn dat hiervoor een kapadvies is gegeven. Voor 319 bomen is een snoeiadvies gegeven. De essen staan verspreid door de hele gemeente Oost Gelre. De te vellen bomen worden binnenkort gekenmerkt met een oranje OG.

Te vellen en te snoeien bomen

De volgende bomen worden geveld i.v.m. renovatie van bijv. wegen of opdruk van verharding. Het snoeien en vellen wordt uitgevoerd door Hacron.

Groenlo
 • Het Blik achter nr. 47 t/m 57a: 8 essen en 2 elzen
 • Hoek Leerlooier/Molenaar: 1 amberboom.
 • Kleermaker naast nr.5: 1 moerascypres.
Lichtenvoorde
 • Jan Steenstraat achter nr. 30: 1 berk
 • Esstraat 10: 1 els, 1 berk en 1 eik
 • Hein Meyerstraat: 5 zuileiken
 • Lisztstraat 22: 1 berk
 • Mercurius: 2 moeraseiken
Vragender
 • De Veurden: 1 beuk

Kap 11 dennen ontmoetingstuin Hooiland

Wijkvereniging het Hooiland is bezig met de realisatie van een ontmoetingstuin rondom wijkverenigingsgebouw De Schoppe aan de Johannes Vermeerstraat in Lichtenvoorde. De werkzaamheden zijn al in een vergevorderd stadium. Vanwege de realisatie van de ontmoetingstuin en het verbeteren van de speelmogelijkheden gaan we 11 dennen kappen. De kap vindt plaats in week 7. Heeft u vragen over de kap bij de ontmoetingstuin? Neem dan contact op met Peter Ballast, tel. (0544) 39 35 35.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 27, melding voor het veranderen van de inrichting zijnde het in gebruik nemen van een deel van het pand aan de Albert Schweitzerstraat 13 voor het assembleren van verwarmingsketels en afhandelen van retouren (30 januari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Meddoseweg 6: 10 m3 (2-2-2018)

Harreveld

 • Lindeboomweg 33: 25 m3 (3-2-2018)           

Lievelde

 • Grolsedijk 3: 25 m3 (6-2-2018)
 • Oude Lievelderweg 2: 25 m3 (6-2-2018)

Zieuwent

 • Wilgendijk 1: 10 m3 (2-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

 1. Omgevingsvergunning woningsplitsing Tankweg 13 Lievelde

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de bestaande voormalige boerderij aan de Tankweg 13 te Lievelde.

 1. Omgevingsvergunning functieverandering Huttendijk 4 Vragender

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een functieverandering van agrarisch naar wonen met ingebruikname van de voormalige boerderij als woning na sloop van de aanwezige agrarische bedrijfsgebouwen met uitzondering van een werktuigenberging op het perceel Huttendijk 4 te Vragender.

Inzage

Procedure 1, van 9 februari 2018 t/m 22 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl Tankweg / www.ruimtelijkeplannen.nl Huttendijk en ook op deze website: Tankweg / Huttendijk. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Plan 1. heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBUI2003-OW01 en plan 2. NL.IMRO.1586.PBBUI2004-OW01.

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 9 februari 2018 t/m 22 maart 2018.

Besluiten omgevingsvergunning

Rector Hulshofstraat 14 Harreveld

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een nieuwbouw van een deel van de bedrijfswoning na sloop van een deel van deze woning. Het besluit ligt met ingang van 12 februari 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, 12 februari t/m 25 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 12 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2001-VG01"

Beroep

Procedure 4A van 13 februari t/m 26 maart 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verkeersmaatregelen

Carnaval Groenlo

Vanwege het jaarlijkse carnaval worden in de periode 9 t/m 13 februari 2018 diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:

 • afsluiten van wegen in en rondom het centrum op zondag 11 februari 2018 van 12.00-18.00 uur vanwege de carnavalsoptocht;
 • instellen van een parkeerverbod op diverse plekken op 11 februari 2018 van 10.00-18.00 uur en
 • afsluiten van (gedeelten van) de Nieuwstad, Ganzenmarkt, Lepelstraat en Goudsmitstraat van 11 t/m 14 februari t 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

Noaber18, voortbrengen van geluid in de periode tot en met 1 juni 2018 i.v.m. de uitvoering van werkzaamheden aan de N18 (tracé Varsseveld-Enschede) (5-2-2018)

Lichtenvoorde

Schutterij St. Switbertus, organiseren loterij met lotenverkoop van 16 april t/m 31 mei, en prijsbepaling op 3 juni 2018 (6-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 9 januari 2018 de ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 17 januari 2017, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het opleggen van de bijdrage in de kosten en over het persoonsgebonden budget. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2018.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website.

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre heeft in zijn vergadering van 9 januari 2018 de ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld. De ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’ vastgesteld op 17 januari 2017, zijn ingetrokken.

In de nadere regels worden regels gesteld over het persoonsgebonden budget en gebruikelijke zorg. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2018.

U kunt de volledige tekst van de nadere regels vinden op onze website.