Bekendmakingen week 6 (07-02-2019)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Schrijnwerker 1, wijzigen gebruik en wijzigen gevel (22-1-2019)
 • Den Koem 2, uitbreiden en verbouwen supermarkt (1-2-2019)

Lichtenvoorde

 • Esdoornstraat 7, plaatsen dakopbouw (29-1-2019)
 • Havik 31, bouwen woning (29-1-2019)
 • Het Brook 4, bouwen berging (31-1-2019)
 • Dr. Schaepmanstraat 9, uitbreiden woonhuis (31-1-2019)
 • Koningslinde (ongenummerd) bouwen werkplaats, opslaghal en kantoor (31-1-2019)
 • Markt 2, het verbouwen van het winkelpand tot horeca met daarbij detailhandel en de mogelijkheid voor het houden van workshops en een kantoor- en dienstverleningsfunctie (31-1-2019)

Lievelde

 • Franse Schans 2, het uitbreiden van het woonhuis (29-1-2019)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 46, saneren asbest (28-1-2019)
 • Hartebroekseweg 72a, saneren asbesthoudende golfplaten (30-1-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontvangen sloopmeldingen

Lichtenvoorde

 • Lakendijk 3, verbreden uitweg (02-02-2019)
 • Zieuwentseweg 13, aanbrengen dakisolatie (28-1-2019)
 • Boomvalk 8, bouwen woning (31-1-2019)
 • Willem Pijperstraat 8, verbouwen woning (31-1-2019)

Groenlo 

 • Oude Papendijk 5, bouwen woning (30-1-2019)
 • De Kunne 19, uitbreiden woonhuis (31-1-2019)
 • Kardinaal de Jongstraat 28, bouwen overkapping en erfafscheiding (31-1-2019)

Harreveld

 • De Riette 3, bouwen melkveestal (31-1-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Heemskerkstraat 20, vervangen asbest dakplaten (31-1-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Dieselstraat 22, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde een aantal wijzigingen die onder andere betrekking hebben op de indeling van het bedrijf en het verplaatsen van een aantal machines (30 januari 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Noordgang 12-14, ontwerpbesluit voor het veranderen van een bestaand bedrijf, zijnde het veranderen van de locaties van de opslagvoorzieningen met gasflessen en gevaarlijke stoffen op het buitenterrein; het installeren van een andere warmtepomp en andere chiller en de werktijden voor productiewerkzaamheden op twee afdelingen wordt aangepast.

Inzage

Procedure 1, van 6 februari t/m 19 maart 2019

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 6 februari t/m 19 maart 2019

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Grand Café Markt 5, Markt 5, 7131 DG Lichtenvoorde , 10-02-2019 van 15.00 tot 21.00 uur.

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Nicolaasweg 2a Harreveld”

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt functieverandering naar wonen mogelijk gemaakt, waarbij in ruil voor sloop van bedrijfsgebouwen één extra woning kan worden gebouwd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Voor dit plan zal met de initiatiefnemer een overeenkomst worden afgesloten.

Inzage

Procedure 1, van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2013-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Een paasmarkt in en om Leemland aan de Koerboom 7a op zondag 21 april (06-02-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Nieuwestraat 22 (Koetshuis Basten Asbeck): drank- en horecavergunning op 30 en 31 maart 2019 (30 januari 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing