Bekendmakingen week 6 (06-02-2020)

Overzicht week 6

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Papendijk 8a, herbouwen voormalige achterhuis (29-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 8, bouwen erfafscheiding (28-1-2020)
 • Plataanstraat 2, bouwen carport (29-1-2020)
 • Varsseveldseweg 47, bouwen Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) (29-1-2020)
 • Kerkhoflaan 20, plaatsen dakkapel (1-2-2020)

Lievelde

 • Tankweg 6, vervangen bovenbouw loods en ligboxenstal (31-1-2020)

Zieuwent

 • Boekelderweg 3, herbouwen bijgebouw en deze gedeeltelijk gaan gebruiken als yogastudio en atelier t.b.v. voedselbos en legaliseren reclamebord (27-1-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Mattelierstraat 27, het verwijderen van asbest (29-1-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Marhulzenweg 37, het gebruik van het pand als sportschool (28-1-2020)
 • Emmasingel 22, het gebruik van een gedeelte van de woning als schoonheidssalon (30-1-2020)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 16, het verlengen van de termijn van de tijdelijke woonunit tot 1 september 2020 (31-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Schatbergstraat 20, het plaatsen van een woonunit tot 1 februari 2022 (30-1-2020)

Lievelde

 • Kloezedijk 4/4a, realiseren vertakking inrit en kappen van een eik (28-01-2020)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 31, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk en het milieuneutraal veranderen van het bedrijf (30-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Omgevingsvergunningvrij

Groenlo

 • Schralenstein 1, het bouwen van een bijkeuken achter de woning (3-2-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Batterij 15, intrekken omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor (28 januari 2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Vragender

 • Schaarweg 2a, ambtshalve wijziging van bestaande vergunning naar aanleiding van BBT-conclusies (29 januari 2020)

Inzage

Procedure 1, van 6 februari tot en met 18 maart 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 6 februari tot en met 18 maart 2020

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

 • Binnenweg, 3m3 (in de periode van 15-02 t/m 14-03-2020) (1-2-2020)

Zieuwent

 • Kunnerij 8, 15m3 (in de periode van 12-02 t/m 11-03-2020) (30-1-2020)
 • Koolsweg 6, 25m3 (in de periode van 13-02 t/m 12-03-2020) (30-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp herziening bestemmingsplannen

Ontwerp herziening bestemmingsplan De Stegge 23 te Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 7 februari 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening De Stegge 23 Lievelde’ waarbij de activiteiten op het perceel De Stegge 23 te Lievelde worden uitgebreid.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 7 februari 2020 tot en met 19 maart 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2020-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 7 februari 2020 tot en met 19 maart 2020.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Harreveld

 • Carnavalsvereniging “De Zandbieters”, organiseren carnavalsactiviteiten van 21 t/m 24 februari 2020, houden van een carnavalsoptocht op 23 februari 2020, ophangen straatversiering in kern Harrevelds van 3 t/m 26 februari 2020 en houden collecte tijdens de optocht op 23 februari 2020 (31-1-2020)

Lievelde

 • Carnavalsvereniging de Jonge Nölepeters, voor het organiseren van diverse carnavalsactiviteiten in een tent op het Koningsplein van 7 t/m 25 februari 2020, een optocht op 23 februari 2020, het plaatsen van 2 spandoeken naast de invalswegen vanuit Lichtenvoorde en Groenlo en het aanbrengen van borden met het opschrift Nölersdorp’ boven de plaatsnaamborden Lievelde van 1 t/m 26 februari 2020 (29-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Carnaval Harreveld

Vanwege carnavalsactiviteiten wordt op 22 februari 2020 van 19.00-0.00 uur en op 23 februari van 17.00-0.00 uur de Kerkstraat (tussen Lindeboomweg en Looweg) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. En vanwege de carnavalsoptocht worden de straten gelegen op de route van de optocht op 23 februari 2020 van 13.00-17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Actualiseren archeologiebeleid

Sinds 2008 heeft de gemeente Oost Gelre beleid voor de omgang met archeologische waarden. In dat beleid is onder andere vastgelegd wanneer er bij bouw of andere bodemingrepen een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Nu we geruime tijd met dit beleid hebben gewerkt, is het tijd voor een evaluatie en aanpassing van het beleid op basis van de opgedane ervaringen.

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk trekken samen op bij de aanpassing hun archeologiebeleid. Het beleid is zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en ook in de gemeente Winterswijk zal het ontwerp archeologiebeleid gelijktijdig ter inzage liggen. Het nieuwe beleid heeft als doel de vrijstellingsgrenzen voor archeologisch onderzoek goed te onderbouwen.

Belangrijkste wijzigingen in het voorgestelde beleid

De belangrijkste wijzigingen gaan over de vrijstellingsgrenzen voor onderzoeksverplichtingen. Met andere woorden: hoe groot mag een bodemingreep zijn zonder dat er archeologisch onderzoek wordt gevraagd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Archeologische en bouwhistorische kansrijke locaties:

 • Toevoeging van enkele historisch gezien belangrijke terreinen waarvan op basis van historisch onderzoek zeer aannemelijk is dat zich hier archeologische en/of bouwhistorische resten bevinden of hebben bevonden.

Archeologisch waardevolle gebieden (terreinen met archeologische waarden):

 • Voor gemeentelijke archeologische monumenten is een nieuwe categorie toegevoegd. We hebben op dit moment geen gemeentelijke archeologische monumenten. Het nieuwe beleid laat dit nu wel toe.

Archeologische waardevolle verwachtingsgebieden:

 • Gebieden met een hoge archeologische verwachting: Vrijstellingsgrens van 100 naar 250 m2.
 • Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting: Vrijstellingsgrens van 100 naar 1000 m2.
 • Gebieden met een lage archeologische verwachting: Vrijstellingsgrens van 2500 naar 5000 m2.

Inzage

Het ontwerp-archeologiebeleid ligt van 7 tot en met 28 februari 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna wordt het definitieve beleid opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In april neemt de raad hierover een besluit.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een toelichting? Neem dan contact op met Peter Ballast, e-mail: p.ballast@oostgelre.nl of telefonisch via nummer (0544) 39 35 05.