Bekendmakingen week 52 (27-12-2018)

Overzicht week 52 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Mozartstraat 18, verbreden uitweg (18-12-2018)
 • Julianastraat 1, verbreden uitweg (19-12-2018)
 • Lievelderweg 76a, vestigen schoonheidssalon (18-12-2018)
 • Lievelderweg 43, tijdelijk plaatsen woonunit tot uiterlijk 1-1-2022 (21-12-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 13, bouwen 3 bijgebouwen (18-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Willem Pijperstraat 8, verbouwen woning (17-12-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Julianastraat 5, verwijderen asbest (19-12-2018)
 • Meester Kuijpersplein 6, verwijderen asbest (19-12-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Stichting Hamalandhal Lichtenvoorde, Van der Meer de Walcherenstraat 3, 7131 EN Lichtenvoorde, voor 29 december 2018, van 20.00 tot 01.00 uur.

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning verruiming inhoud boerderij Kevelderstraat 4 Zieuwent’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in het betrekken van de voormalige deel bij de woning, het wijzigen van de voorgevel en het bouwen van een carport met berging op het adres Kevelderstraat 4 in Zieuwent.

Inzage

Procedure 1, van 28 december 2018 t/m 7 februari 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 28 december). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2010-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 28 december 2018 t/m 7 februari 2019.

Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 18 december 2018 besloten het lopende voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening voor de percelen Dijkstraat 10 t/m 18a (even nrs.), Koemstraat 3 t/m 9 (oneven nrs.) en de openbare parkeerplaats aan de Koemstraat, alle te Lichtenvoorde in te trekken per 21 december 2018. Daarbij heeft zij een nieuw voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen op dezelfde locatie. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 22 december 2018.

Inzage

Procedure 1, met ingang van 21 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 21 december). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.VBLIC08-VG01".

Het is niet mogelijk om tegen dit voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Batavierenrace, houden Batavierenrace over enkele wegen in de gemeente Oost Gelre op 11 mei 2019 tussen 07.00 en 12.15 uur (19-12-2018)

Groenlo

 • Zangvereniging Internos, organiseren concert op zondag 7 juli 2019 van 10.30 uur tot 13.00 uur op het muziekkoepelterrein in Groenlo ( 21-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Classic WM, plaatsen driehoeksreclameborden van 11 februari t/m 24 februari 2019 ter aankondiging concert Classic WM in oude Calixtuskerk in Groenlo (19-12-2018)

Lichtenvoorde

 • Bakkerij Heijerman, voor het innemen van standplaats op 31 december 2018 nabij de winkel aan de   Rapenburgsestraat 17 (19-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing