Bekendmakingen week 51 (20-12-2018)

Overzicht week 51 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Bernard ter Haarstraat 1, vernieuwen clubgebouw (11-12-2018)
 • Lievelderweg 92, bouwen corsohal (16-12-2018)
 • Boomvalk 8, bouwen woning (12-12-2018)
 • Galileïstraat 28, plaatsen stikstoftank (15-12-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Boerijendijk 6, het verwijderen van asbest (10-12-2018)

Lichtenvoorde

 • Bernard ter Haarstraat 1, slopen clubgebouw (11-12-2018)
 • Herman Harmsenstraat 11a, slopen gebouw (12-12-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Brouwhuis 1 t/m 11 (oneven) en Willem Neerfeldtstraat 26 t/m 32 (even), bouwen 10 woningen (14-12-2018)

Harreveld

 • Harreveldseweg 7, realiseren paardenbak met omheining (12-12-2018)

Lievelde

 • Parallelweg 10-13, gebruiken bedrijfswoning als wonen voor een periode van 10 jaar (12-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Kapaanvraag voor gemeentelijke bomen Oost Gelre

Kapaanvraag voor gemeentelijke bomen Oost Gelre

Kapaanvraag voor 17 bomen. Het merendeel van de bomen is dood of bijna dood. Enkele bomen worden verwijderd om een andere reden, bijvoorbeeld essentaksterfte of stormschade. De bomen leveren een gevaar op voor de omgeving, of kunnen na verloop van tijd een gevaar opleveren voor de omgeving. Kijk voor meer informatie: Te vellen gemeentelijke bomen 2018/2019

Kapvergunning

Gemeentelijke bomen Oost Gelre

Groenlo

 • 24 houtopstanden t.b.v. realiseren laanstructuur in Laarberg

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Groenlo

 • De Bleek 14, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting (17 december 2018)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Winterswijkseweg 68, melding veranderen bedrijf zijnde het vervangen van een werktuigenberging met hierin gelegen een gedeelte voor het houden van 20 stuks jongvee (12 december 2018)
 • Vredenseweg 117, melding veranderen bedrijf zijnde het bouwen van een loods en het realiseren van een vaste mestopslag (12 december 2018)

Vragender

 • Schoolstraat 10, melding veranderen bedrijf, in hoofdzaak het omzetten van een rundvee- en paardenhouderij in enkel een paardenhouderij (14 december 2018)
 • Meddoseweg 2, melding veranderen bedrijf betreffende renovatie en (geringe) uitbreiding bedrijfspand (17 december 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Lievelde

 • Oostermeenweg 13, veranderen bedrijf behoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld (11 december 2018)

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Vragender

 • Schoolstraat 10, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van paarden

Bezwaar

 • Procedure 3A is van toepassing, van 14 december t/m 25 januari 2019

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vredenseweg 122, 40m3 (14-12-2018)
 • Vredenseweg 119, 5m3 (18-12-2018)

Zieuwent

 • Rectificatie: Boekelderweg 2, 30m3  (05-12-2018)
 • Schoppenweg 4, 5m3 (15-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Zwolle

 • Carbidfeest Zwolle op 31 december 2018 van 10.00-02.00 uur op het terrein 't Strootman aan de Meddoseweg (14 december 2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op 31 december 2018 in de Lariksstraat van 18.00-24.00 uur (13 december 2018)

Verkeersmaatregelen

Nieuwjaarsloop Zieuwent

I.v.m. de Nieuwjaarsloop in en om Zieuwent worden op 6 januari 2019 de navolgende wegen afgesloten voor alle verkeer:

 • Kevelderstraat (tussen N312 en Rector Hulshofstraat)
 • de Roldersweg (tussen N312 en Rouwhorsterdijk)
 • de Rouwhorsterdijk (tussen Hellerweg en Roldersweg)

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.