Bekendmakingen week 51 (17-12-2020)

Overzicht week 51 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 16, wijzigen gevels en intern verbouwen bedrijfspand (7-12-2020)
 • De Rode van Heeckerenstraat 26, bouwen tijdelijke buitenschoolse opvanglocatie (8-12-2020)
 • Varsseveldseweg 54, verbouwen woning (14-12-2020)
 • (rectificatie; huisnummertoevoeging weggevallen) Vragenderweg 56b, uitbreiden woning (30-11-2020)
 • Lievelderweg 20, uitbreiden woning achterzijde (7-12-2020)
 • Acaciastraat 41, bouwen dakopbouw op berging (12-12-2020)
 • De Witte Rieteweg 34, plaatsen tijdelijke mantelzorgunit (13-12-2020)

Zieuwent

 • Batsdijk (naast nr) 40, bouwen woning en bijbehorend bouwwerk (11-12-2020)
 • Kroosdijk-Kievekampsbrug, LTV M 86, aanleggen fietspad (nieuwe aanvraag)(11-12-2020)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Lievelde

 • Hemmeledijk 2, bouwen werktuigenberging (11-12-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 20, sloop t.b.v. verbouw en uitbreiden woonhuis (7-12-2020)
 • Nijverheidsstraat 16, slopen garage (7-12-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Den Sliem 93, bouwen tijdelijke materialenmarktplaats achter pand Zuidgang 1a Groenlo (geldig tot uiterlijk 1 juni 2024) (7-12-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 15a, bouwen carport (11-12-2020)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 41 en Harreveldseweg 39, verbouwen voormalige pastorie tot zorglocatie (8-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Kroosdijk-Kievekampsbrug, LTV M 86, het aanleggen van een fietspad (ingetrokken op 10-12-2020, verkeerde vergunning)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling aanvraag 

Lievelde

 • Parallelweg 1, realiseren B&B in gedeelte woning (8-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 8, weigeren kapvergunning 1 eik (8-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ontwerp-DAEB-besluit Achterhoeks Energieloket

Terinzagelegging ontwerp-DAEB-besluit Achterhoeks Energieloket BV 2021-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre maken bekend dat vanaf 9 december 2020 tot en met 20 januari 2021 voor een ieder ter inzage ligt:

 • Het ontwerpbesluit Aanwijzing van het verrichten van werkzaamheden verband houdende met het Energieloket als Dienst van Algemeen Economisch Belang in de zin van artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Inhoud
Achterhoeks Energieloket B.V. functioneert als het informatiepunt van de Achterhoek over energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Inwoners kunnen in dat verband bij Achterhoeks Energieloket B.V. terecht voor advies op het gebied van energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en financieringsmogelijkheden.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in de gemeente Doetinchem. Het ontwerpbesluit is te lezen in de Staatscourant nummer 2020-64485.

Indienen zienswijze en inspraakreactie
Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar de gemeente Doetinchem ter attentie van de heer P. Fuijk, Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener en de redenen van de zienswijze.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer P. Fuijk. Het telefoonnummer is (0314) 37 73 32.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Newtonstraat 3, melding voor het starten van een bouwbedrijf (9 december 2020)
 • Mercatorstraat 9, melding voor het veranderen van het bedrijf door uitbreiding met het naastgelegen perceel ten behoeve van opslag (10 december 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Poelhutterslatdijk 2, 45 m3 (in periode 22-12-2020 t/m 19-01-2021) (9-12-2020)
 • Storckhorsterdijk 2, 40 m3 (in periode van 22-12-2020 t/m 19-01-2021) (9-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan of wijzigingsplan voor te bereiden voor:

 • Bestemmingsplan voor ‘Hof aan de Dijkstraat’ te Lichtenvoorde
  In het gebied Dijkstraat 10 t/m 18a (even nrs.), Koemstraat 3 t/m 9 (oneven nrs.) en de openbare parkeerplaats aan de Koemstraat te Lichtenvoorde zullen 25 grondgebonden koop- en huurwoningen, inclusief parkeren en openbare ruimte worden gerealiseerd.
 • Bestemmingsplan omgeving Marianum te Groenlo
  Op de huidige sportvelden van Marianum, gelegen tussen de Rondweg, Barkenkamp, Deken Hooijmansingel en de school, zullen een nieuwe sporthal en sportvelden, inclusief parkeren, groen en openbare ruimte worden gerealiseerd.
 • Wijzigingsplan Eimersweg 8 Lievelde
  Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Eimersweg 8 in Lievelde mogelijk gemaakt. Hiervoor dient de huidige bestemming 'Agrarisch' te worden gewijzigd naar de bestemming 'Wonen'.
 • Wijzigingsplan Wolterij 4 Harreveld
  Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt splitsing van de voormalige boerderij op het perceel Wolterij 4 in Harreveld mogelijk gemaakt.
 • Buitengebied, herziening Vosdijk 13 nabij, Vragender
  Met een herziening van het bestemmingsplan wordt het mogelijk om aan de Vosdijk een woning op te richten.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen en wijzigingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan of wijzigingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan of ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan en het college over vaststelling van het wijzigingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 18 december 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: de door de gemeenteraad bij besluit van 15 december 2020 vastgestelde bestemmingsplannen:

 1. “Bedrijventerrein herziening Vragenderweg 60, 60a en 60b in Lichtenvoorde”.
  Het bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van drie bedrijfswoningen aan de Vragenderweg 60, 60a en 60b in Lichtenvoorde naar burgerwoningen.
 2. “Bedrijventerrein herziening Winterswijkseweg 11 Groenlo”.
  Het bestemmingsplan voorziet in een functiewijziging van de bedrijfswoning aan de Winterswijkseweg 11 in Groenlo naar een burgerwoning
 3. “Bedrijventerrein Oost Gelre-reparatie en herziening Lindebrook” en Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Lindebrook (Aanpassingen 2019).
  Het bestemmingsplan voorziet in een splitsing van de woonwerkkavels naar een bedrijfskavel en een woonkavel tussen de Zilverlinde, Paashuisdijkje en de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Ook worden een aantal omissies in het geldende bestemmingsplan herzien. Het betreft daarbij vooral het herstel van een aantal foutieve verwijzingen, verduidelijkingen en fouten in de regels.

De bestemmingsplannen zijn ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemde bestemmingsplannen onder 1 en 2 is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 18 december 2020 t/m 28 januari 2021. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De planidentificatienummers zijn:

 • Ad.1: NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN307-VG01;
 • Ad.2: NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN308-VG01;
 • Ad.3: NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN304-VG01.

Beroep
Procedure 4B van 18 december 2020 t/m 28 januari 2021, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Ontwerp omgevingsvergunning

RECTIFICATIE

Omgevingsvergunning 'Opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde'
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken vanaf 11 december 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in een gewijzigd gebruik van een perceel grond voor opslag van materialen en personeelsparkeren ten behoeve van het aangrenzend bouwbedrijf aan de Van Eedenstraat (ong.) te Lichtenvoorde.

Inzage
Procedure 1, van 11 december 2020 t/m 21 januari 2021, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan Van Eedenstraat (ong.) te Lichtenvoorde heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBLIC201-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 11 december 2020 t/m 21 januari 2021.

Anterieure overeenkomsten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er in december 2020 anterieure overeenkomsten ex artikel 6.24 lid 1 Wro zijn afgesloten met:

 • De exploitant van het perceel aan de Markt 8 en Nieuwestraat 4 in Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie C, nummers 2228 en 2229. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een horecafunctie (restaurant) en 4 appartementen.
 • De eigenaren van het perceel Klaverdijk 4 in Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie F, nummer 526. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op het splitsen van de bestaande boerderij in twee wooneenheden.
 • De eigenaar van het perceel Marhulzenweg 43 in Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie A, nummer 5445. De anterieure overeenkomst heeft betrekking om een deel van het pand in gebruik te nemen als bedrijfswoning.

Omdat de overeenkomsten zijn aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunningen zijn verleend, worden deze overeenkomst anterieure (voorafgaande) overeenkomsten genoemd. In de anterieure overeenkomst en zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd percelen, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
De zakelijke beschrijving ligt voor een periode van zes weken ter inzage, van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Lichtenvoorde

 • Verkenners St. Bernardus, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten op 29 en 30 december 2020 op het terrein van St. Switbertus aan de Gert Reindersstraat (9-12-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.