Bekendmakingen week 50 (13-12-2018)

Overzicht week 50 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Papendijk 5, bouwen woning (5-12-2018)
 • De Bleek kavel 4, bouwen vrijstaande woning (5-12-2018)
 • Kardinaal de Jongstraat 28, bouwen overkapping (6-12-2018)
 • Bernard v. Galenstraat 6, splitsen woning (7-12-2018)

Vragender

 • Meddoseweg 2, renovatie bedrijfspand (7-12-2018)

Lichtenvoorde

 • Boomvalk 10, bouwen vrijstaande woning (6-12-2018)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 27, vestigen bedrijf (29-11-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 49, verwijderen asbest (4-12-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 21 en 23, verwijderen asbest (9-12-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Oude Winterswijkseweg 42a, het plaatsen van een reclamedoek in frame (3-12-2018)
 • Haydnstraat 9, het plaatsen van een lift (5-12-2018)

Lichtenvoorde

 • Markt 2, het verbouwen van de voorgevel van het pand (7-12-2018)
 • Het verplaatsen van de weekmarkt naar het marktplein, Korte Rapenburgsestraat en Varkensmarkt (11-12-2018)

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 29, het bouwen van een erfafscheiding (3-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Zieuwent

 • Ruurloseweg 3, het realiseren van een inpandige bedrijfswoning (4-12-2018)

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 29/29a, het bouwen van een bedrijfshal met kantoren (6-12-2018)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 15-12-2018 van 21.00 tot 00.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

 • Boekelderweg 2: 30m3 (06-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerp wijzigingsplan ‘Winterswijkseweg 62 en 64 Vragender’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een woningsplitsing van de voormalige boerderij op het perceel Winterswijkseweg 62 te Vragender in combinatie met wijziging van het agrarisch bouwvlak op het perceel Winterswijkseweg 64 te Vragender.

Inzage

Procedure 1, van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 14 december). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2009-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Buurtfeest aan de Schrijnwerker 33 op maandag 31 december i.c.m. een geluidontheffing tot 24.00 uur (08-12-2018)
 • Feest Buitenschans 92 op maandag 31 december i.c.m. een geluidontheffing tot 24.00 uur (08-12-2018)

Vragender

 • Fanfare en Slagwerkgroep St. Antonius, houden rommelmarkt op 2 en 3 februari 2019 in de MFA “de Bult” aan de Kapelweg 17 (06-01-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Goudsmitstraat in Groenlo afgesloten ten behoeve van sloopwerkzaamheden

Van woensdag 12 december 2018 t/m vrijdag 14 december 2018 en van maandag 17 december 2018 t/m vrijdag 21 december 2018 is de Goudsmitstraat tussen de Koningssteeg en Ganzenmarkt afgesloten in verband met sloopwerkzaamheden. Er zal een omleiding worden ingesteld via de Bleumingsteeg en Lepelstraat.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, houden collecte in de periode van 21 t/m 26 oktober 2019 (week 43) (05-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing