Bekendmakingen week 5 (31-01-2019)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Kunne 19, uitbreiden woonhuis (21-1-2019)
 • Eibergseweg en Willem Neerfeldtstraat, plaatsen erfafscheidingen (25-1-2019)

Vragender

 • Sieverdingweg 13, legaliseren erfafscheiding (21-1-2019)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 33, plaatsen dakkapel (22-1-2019)
 • Molendijk 10a, wijzigen voorgevel (23-1-2019)
 • Vondelstraat 21, plaatsen nokverhoging en dakkapel (25-1-2019)

Mariënvelde

 • Tolhutweg 7, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (18-1-2019)

Lievelde

 • Diverse percelen, tijdelijk strijdig gebruik van gronden ten behoeve van de Zwarte Cross 2019 (23-1-2019)

Harreveld

 • Aagtemanweg 10b, plaatsen tijdelijke woonunit (25-1-2019)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Kerkdijk 1, verwijderen asbest (24-1-2019)

Groenlo

 • Winterswijkseweg 72, verwijderen asbest en slopen varkensstal en berging (21-1-2019)
 • Heemskerkstraat 20, verwijderen asbest golfplaten (24-1-2019)
 • Vredenseweg 119, verwijderen asbest (25-1-2019)

Zieuwent

 • Zegendijk 26, saneren asbest restanten op maaiveld (23-1-2019)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Nieuwstraat 20, aanleggen zwembad (21-1-2019)
 • Slatmansweg 4,4a, splitsen woning (24-1-2019)
 • De Bempte 24, plaatsen dakkapel (24-1-2019)

Lichtenvoorde

 • Storckhorsterdijk 2, plaatsen 2 dakkapellen (24-1-2019)
 • Boomvalk 10, bouwen woning (28-1-2019)

Vragender

 • Meddoseweg 2, uitbreiden bedrijfspand (28-1-2019)

Zieuwent

 • Schoppenweg 11, tijdelijk plaatsen woonunit en berging tot uiterlijk 1 mei 2020 (28-1-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Voornemen verlenen omgevingsvergunning (ter inzage ontwerpvergunning)

Vragender

 • Meddoseweg 5, bouwen biggenstal wijzigen inrichting (ter inzage van 1-2-2019 t/m 14-3-2019)

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Ruurloseweg 70, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning vervangen één nok garage (22 januari 2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Hartebroekseweg 76, 40m3

Harreveld

 • Stroetweg 2, 10m3
 • de Riette 6, 35m3

Lievelde

 • Oostermeenweg 5, 5m3

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning ‘Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3, Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor de Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3 te Lichtenvoorde met ingang van 4 februari 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Het plan voorziet in de vestiging van een kunststofrecyclingbedrijf op de Nijverheidsstraat 14 en een erfafscheiding met L-elementen met een bouwhoogte van 2,5 m. Verder wordt op genoemde percelen aan de Nijverheidsstraat, Lievelderweg en J. Wattstraat buitenopslag gerealiseerd binnen 3 m achter de voorgevel aan de wegzijde en binnen 2 m uit de zijdelingse perceelsgrens.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, en bouwen.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 4 februari t/m 17 maart 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 4 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN304-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 5 februari tot en met 18 maart 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 5 februari 2019. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening Lindeboomweg 30 Harreveld”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in omzetting van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Maatschappelijk’ ten behoeve van dagbesteding met dag recreatieve activiteiten op een zorgboerderij op het perceel Lindeboomweg 30 te Harreveld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 1 februari t/m 14 maart 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 1 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2012-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 1 februari 2019 tot en met 14 maart 2019.

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Den Sliem Groenlo

Vanaf donderdag 7 februari 2019 zijn er graafwerkzaamheden op Den Sliem in verband met aanpassingen aan het leidingwerk. Voor deze werkzaamheden zal de straat Den Sliem half worden afgezet en wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld. Er wordt ter plaatse een omleidingsroute ingesteld via de Zuidgang, Batterij en Eibergseweg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Op grond van artikel 3 lid 3 van de Subsidieregeling instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Groenlo 2005 maken we hierbij het subsidieplafond voor monumenten voor het jaar 2019 bekend.

 • Voor onderhoud is een budget van € 30.000,- beschikbaar.
 • Voor restauratie is een budget van € 50.000,- beschikbaar.

De aanvraag dient vóór 1 april van het jaar waarin de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden en voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, te worden ingediend.

Subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- voor onderhoud en een maximum van € 25.000,- voor restauratie.

De gemeente subsidieert ook namens de provincie Gelderland. Op dit moment is het percentage van de Provinciale subsidie nog niet bekend maar komt bovenop de gemeentelijke bijdrage.