Bekendmakingen week 5 (30-01-2020)

Overzicht week 5

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Laantje van Lasonder 15, uitbreiden woonhuis (22-1-2020)
 • Den Koem 2, legaliseren reclame op P-terrein bij Jumbo Groenlo (21-1-2020)
 • Schralenstein 1, uitbreiden woning (26-1-2020)

Lichtenvoorde

 • Eschpark 5, intern verbouwen gedeelte kantoorpand tot conferentieruimte (20-1-2020)
 • Bronckhorststraat 19, bouwen carport (23-1-2020)
 • Albert Schweitzerstraat 33, uitbreiden kantoren (24-1-2020)
 • Schatbergstraat 20, tijdelijk plaatsen woonunit (25-1-2020)
 • Pastoor Sandersstraat 9, aanleg uitweg (11-1-2020)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, brandveilig gebruiken Koptisch klooster (20-1-2020)
 • Hollandse Schans (tegenover nr. 16), bouwen woning (25-1-2020)
 • Lievelderweg 106, aanleg inrit en kap van 6 lindes (1 op gemeentegrond en 5 op particulier terrein) (19-1-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Bronckhorststraat 17, gedeeltelijk slopen gebouw (20-1-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Parallelweg 15, uitbreiden bedrijfshal (23-1-2020)
 • Vrakkinkweg 3a, plaatsen van zonnepanelen (27-1-2020)

Harreveld

 • De Riette 6, vergroten vijver, aanleg groenstrook, dempen sloten en aanleg infiltratie van hemelwaterafvoer (22-01-2020)

Lichtenvoorde

 • Planetenstraat 4, bouwen dakserre (24-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Harreveld

Veenweg 4, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het niet meer houden van varkens; het verbouwen van de varkensstallen A en B tot rundveestallen en het wijzigen van de dieraantallen in stallen C en D (21 januari 2020)

Lichtenvoorde

Vragenderweg 4, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde een nog niet eerder gedane oprichtingsmelding voor een bestaande winkel met magazijn (22 januari 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Vragender

 • Heelweg 9, ambtshalve wijziging van bestaande omgevingsvergunning (22 januari 2020)

Inzage

Procedure 1, van 30 januari tot en met 11 maart 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 30 januari tot en met 11 maart 2020

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Grolsedijk 6a, 50m3 (in de periode van 15-2-2020 t/m 14-3-2020) (21-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerp herziening bestemmingsplan “Waalderweg 13 Mariënvelde”.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 31 januari 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor het perceel Waalderweg 13 in Mariënvelde, waarbij de bestemming “bedrijf” wordt gewijzigd in “Wonen” ten behoeve van 3 inpandige woningen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 31 januari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPMAR701-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2I, van 31 januari t/m 12 maart 2020

Omgevingsvergunning functieverandering

‘Omgevingsvergunning functieverandering Winterswijkseweg 66, Vragender

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit ‘handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in herbouw van de boerderij na sloop van de bestaande boerderij, waarna de gehele boerderij als woonhuis in gebruik wordt genomen op het perceel Winterswijkseweg 66 in Vragender

Het besluit ligt met ingang van 31 januari 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 31 januari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2016-VG01".

Procedure 1, van 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2016-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 31 januari t/m 12 maart 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Beneman Events, organiseren muziekevenement Achterhoeks bierfeest “Jetzt geht’s Los” in de Hamalandhal op 8 februari 2020 van 20.00 uur tot 9 februari 2020 01.00 uur (28-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Winterswijkseweg 7, uitoefenen horecabedrijf (Chinees Indisch Restaurant Wun-Tung) (24-1-2020)
 • houden collecte van 3 t/m 8 februari en 17 t/m 22 februari 2020, voor het Rode Kruis Australië t.b.v. de slachtoffers van de bosbranden in Australië (25-1-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.