Bekendmakingen week 5 (01-02-2018)

Overzicht week 5 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Kamperweg 14, bouw kapschuur (23-1-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercurius 19, verbouw woonhuis (25-1-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Zwolse Veenweg 4, slopen woning (herhaling) (25-01-2018)
 • Banningweg 9, verwijderen asbest (25-01-2018)
 • Montgomerystraat 2, verwijderen asbest (26-01-2018)

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 38-40, slopen beganegrondvloer (25-1-2018)

Vragender

 • De Veurden 6, verwijderen asbest (26-1-2018)
 • Vosdijk 16a, slopen gedeelte bestaande stal (26-1-2018)

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 50, verwijderen asbest (25-1-2018)
 • Zieuwentseweg 47a, verwijderen asbest (28-1-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze meldingen kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • De Woerd 9, het bouwen van een woning (25-1-2018)

Lichtenvoorde

 • Pastoor Sandersstraat 38, bouwen woning (23-1-2018)
 • Nieuwe Maat 9, verbouwen kantoor tot woonruimte (26-1-2018)
 • Sleedoornstraat ter hoogte van nr. 82, vervangen voetgangersbrug (26-1-2018)
 • Galileistraat 41, verplaatsen terreinafscheiding/hekwerk (26-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vragender

 • Schaarweg 2a, bouwen vleesvarkensstal en revisie milieuvergunning (26-1-2018)

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

Omgevingsvergunning-vrij

Lichtenvoorde

 • Europaweg (nabij viaduct oversteek Lievelderweg), het plaatsen van een houten voetgangersbrug (19-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Eibergseweg 1, melding voor het starten van een inrichting zijnde het starten van een restaurant in villa Huize Adriana (25 januari 2018)

Vragender

 • Kapelweg 34, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op de bouw van een nieuwe werktuigenberging met kantine, kantoor en was/kleedruimte (19 januari 2018)
 • Vosdijk 16a, melding voor het veranderen en uitbreiden van de bestaande veehouderij waarbij een aantal (stal)delen wordt gesloopt en een bestaande stal wordt uitgebreid (25 januari 2018)

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, melding voor het veranderen van de inrichting welke zich in hoofdzaak richt op het vergroten van de biggenstal en het uitbreiden met 312 biggen (23 januari 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 03-02-2018 van 22:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 64b: 15 m3 (25-1-2018)

Mariënvelde

 • Scheiddijk 27: 5 m3 (31-1-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk 9: 25 m3 (30-1-2018)
 • Roldersweg 1: 50 m3 (31-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp wijzigingsplannen

Ontwerp wijzigingsplan ‘Meddoseweg 5 Vragender wijziging bouwvlak’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Meddoseweg 5 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak wordt een nieuwe stal gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 2 februari 2018). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2003-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 2 februari 2018 tot en met 15 maart 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Carnavalsvereniging De Knunnekes, organiseren carnaval 2018, met o.a. kleutercarnaval op 9 februari 2018, kindercarnaval op 10 februari 2018 met optocht vanaf muziekkoepelterrein l tot City Centrum, carnavalsoptocht op 11 februari 2018, door het centrum van Groenlo, houden collecte tijdens de optocht, dweilen en rondgang langs horecabedrijven op 12 en 13 februari 2018, aanbrengen straatversieringen en plaatsen aankondigingsborden van 15 januari tot en met 14 februari 2018 (27-1-2018)

Harreveld

 • Carnavalsvereniging ‘De Zandbieters’, houden carnavalsoptocht op zondag 11 februari 2018, houden collecte tijdens de optocht, ophangen spandoek met versiering op enkele particuliere terreinen en ophangen straatversiering in Harreveld van 12 januari t/m 12 februari 2018 (25-1-2018)

Lichtenvoorde

 • Restaurant Beneman v.o.f., organiseren muziekevenement Dirty Daddies op 17 februari 2018 van 21.00 uur tot 1.30 uur, en organiseren van Tribute to the Cats op 18 februari 2018 van 14.00 uur tot 21.00 uur, in de Hamalandhal aan de Van der Meer de Walcherenstraat 3, en plaatsen borden in periode 4 t/m 18 februari 2018 (24-1-2018)

Mariënvelde

 • RK Basisschool St. Theresia, organiseren ANWB- streetwise op locatie De Boog op 7 februari 2018 (25-1-2017)
 • winterfeest met kleine ijsbaan en aantal kraampjes nabij de BMV aan de Waalderweg 7 op 17 februari 2018 (25-1-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Carnaval Harreveld

Vanwege carnavalsactiviteiten wordt op van zaterdag 10 en zondag 11 februari, van 19.00 – 0.00 uur, de Kerkstraat (tussen Lindeboomweg en Looweg) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Voor de carnavalsoptocht worden op zondag 11 februari, tussen 13.00 en 17.00 uur, de navolgende straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers: Kerkstraat, Freule van Dorthstraat, Lindeboomweg, Blaauwgeersstraat, Grachtlaan, Ursulastraat, Looweg en Toebeshof

Kap bomen i.v.m. aanleg 4e poot rotonde Hamelandweg Lichtenvoorde

Vanwege kapwerkzaamheden wordt op maandag 26 februari 2018 van 7.30 tot 17.00 uur, de Oude Winterswijkseweg, tussen de huisnummers 4 en 11a, half afgesloten voor alle verkeer.

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.