Bekendmakingen week 49 (06-12-2018)

Overzicht week 49 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Winterswijkseweg 68, herbouw werktuigenberging (27-11-2018)
 • Nieuwestraat 20, het aanleggen van een zwembad (27-11-2018)

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 76a, het vestigen van een schoonheidssalon (27-11-2018)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 27, het vestigen van een bedrijf (29-11-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Tongerlosestraat 14, verbreden uitweg (28-11-2018)
 • Bleekwal 10, vestigen tandartspraktijk (30-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Vragender

 • Eschrand 20, melding voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem buiten de inrichting (3 december 2018)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Schurinkweg 12: 40m3 (30-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Kledinginzameling 2019

Kledinginzameling in 2019 in de gemeente Oost Gelre

Voor het jaar 2019 hebben vijf charitatieve instellingen vergunning gekregen om in de gemeente Oost Gelre in een bepaalde periode huis-aan-huis textiel in te zamelen. De volgende instellingen gaan een inzameling houden. U kunt in het schema lezen wanneer een bepaalde instelling de inzameling verzorgt.

Overzicht instellingen en data van inzameling
Instelling Periode
Nederlandse Rode Kruis 14 januari tot 11 februari 2019
Clini Clowns 4 maart tot 1 april 2019
Maag Lever Darm stichting 22 april tot 20 mei 2019
Fonds Gehandicaptensport 10 juni tot 8 juli 2019
Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost 2 september tot 7 oktober 2019
Leger des Heils Reshare 28 oktober tot 2 december 2019

Van de inzamelende instelling ontvangt u te zijner tijd bericht over de precieze data van inzameling.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met Monique Nijrolder van de afdeling Omgeving. Haar telefoonnummer is (0544) 39 36 66. Mailen kan ook naar milieu@oostgelre.nl.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Broekboomstraat 44-50, Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor Broekboomstraat 44-50 te Lichtenvoorde met ingang van 7 december 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Het plan voorziet in de bouw van 4 aaneengeschakelde gezinswoningen op genoemd adres.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 7 december 2018 t/m 7 januari 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 7 december). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBLIC105-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 7 december 2018 t/m 17 januari 2019

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • LOV, organiseren ‘Let it Snow’ (braderie met muziek en entertainment) op de Markt en omliggende straten op 09 december 2018 van 12.00-18.00 uur (03-12-2016)

Groenlo

 • Geverinck Bronbemaling & Pompverhuur B.V. organiseren open dagen op 14 en 15 december 2018 aan de Zuidgang 11 (30-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Let it Snow, 9 december in Lichtenvoorde

Vanwege het evenement ‘Let it Snow’ worden op zondag 9 december 2018 van 07.00 tot 21.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Keurslager Schuurman, plaatsen koelcontainer achterzijde pand aan de Bleekwal te Lichtenvoorde, van 17 t/m 24 december (29-11-2018)
 • Brood- & banketspecialist Oude Wesselink B.V., innemen standplaats op parkeerplaats nabij winkelpand aan de Varsseveldseweg 30 voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten, van 27 t/m 31 december 2018 (04-12-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing