Bekendmakingen week 48 (29-11-2018)

Overzicht week 48 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Bleekwal 10, verbouwing tandartspraktijk (21-11-2018)

Lichtenvoorde

 • Galileistraat 25, bouw bedrijfsverzamelhal (23-11-2018)

Harreveld

 • Manschotterweg 13, plaatsen bijgebouwen (20-11-2018)
 • De Riette 3, bouwen melkveestal (23-11-2018)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, betrekken deel bij woning en bouwen carport en berging (21-11-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Goudsmitstraat 12, wijzigen voorgevel en herinrichten pand (26-11-2018)

Harreveld

 • Wolterij 5, herbouwen woning (22-11-2018)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 13, aanbrengen gevelreclame aan de zijde Galileistraat (20-11-2018)
 • Oude Aaltenseweg 31, plaatsen zeecontainer achter gebouw t.b.v. opslag (21-11-2018)

Zieuwent

 • Oude Maat 12a en 12b, verbouwen berging tot B&B (26-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Esstraat 3, wijzigen gevels woning (22-11-2018)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 29, melding voor het starten van een bedrijf, zijnde een werkplaats voor timmerwerkzaamheden (20 november 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Oostermeenweg 5: 10m3 (23-11-2018)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 4: 5m3 (24-11-2018)

Zieuwent

 • Reindersweg 4: 8m3 (24-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Muziekvereniging Groenlo, organiseren van een picknickconcert op zondag 19 mei 2019, van 14.30  tot 16.00 uur, op het muziekkoepelterrein aan de Maliebaan in Groenlo (14 november 2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Eefselerweg en de Eimersweg in Lievelde afgesloten in verband met werkzaamheden

Van maandag 3 december 2018 t/m vrijdag 21 december 2018 is de Eefselerweg afgesloten voor verkeer tussen de Avinkweg en de Tankweg. En de Eimersweg is afgesloten tussen de Eefselerweg en Lievelderweg.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • De Koppelpaarden, ophangen spandoek van 1 t/m 15 december 2018, in Rapenburgsestraat nabij "de Koppelpaarden" ter aankondiging van het nieuwjaarsbal op 1 januari 2019 in "de Koppelpaarden" in Lichtenvoorde.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing