Bekendmakingen week 48 (26-11-2020)

Overzicht week 48 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Zuidgang/Panneman, aanleg 3 uitritten (18-11-2020)
 • Marhulzenweg 8, isoleren dak buitenzijde (17-11-2020)

Lichtenvoorde

 • Newtonstraat 3, realiseren kantoor in bestaand bedrijfspand (18-11-2020)
 • Hugo de Grootstraat 14, realiseren dakkapel met verhoogde nok (18-11-2020)
 • Herman van Halterenstraat 2, verbouwen woning (18-11-2020)

Lievelde

 • Lievelderweg 106 en Tankweg 12, tijdelijk gebruik panden voor opvanglocatie voor besmette coronacliënten tot 1 februari 2021 (18-11-2020)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 15a, bouwen carport (22-11-2020)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 2-01, bouwen woning (20-11-2020)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Markt 8, Nieuwestraat 4, slopen opstallen (17-11-2020)
 • Buitenschans 29, verwijderen asbest (20-11-2020)

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 18, verwijderen asbest (18-11-2020
 • Staringstraat 4, slopen en verwijderen asbest (19-11-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 69, verwijderen asbest (19-11-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Winterswijkseweg 18, verlengen tijdelijk gebruik gedeelte pand t.b.v. opslag auto’s tot 1 juli 2023 (19-11-2020)
 • aanleggen 3 uitritten: 1 aan de Zuidgang en 2 aan de Panneman (24-11-2020)

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, bouwen dakkapel (19-11-2020)
 • Lindeboomweg 6a, bouwen dakkapel (19-11-2020)

Lievelde

 • Oostermeenweg 4, verbouwen woonboerderij en realiseren B&B in voormalige voorhuis (18-11-2020)

Vragender

 • Vosdijk 17, realiseren kleinschalig kampeerterrein (19-11-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Oude Aaltenseweg 11, aanleggen wal (ingetrokken per 12-11-2020)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Mariënvelde

 • Veldweg 1, melding veranderen inrichting, zijnde oprichten en in werking hebben van biolectric mono-mestvergistingsinstallatie inclusief WKK en grasdroger (20 november 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Aagtemanweg 2, 30 m3 (in periode 5-12-2020 t/m 2-01-2021) (21-11-2020)
 • Stroetweg 2a, 13 m3 (in periode 30-12-2020 t/m 27-01-2021) (22-11-2020)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 14, 10 m3 (in periode 7-12-2020 t/m 4-1-2021) (24-11-2020)

Zieuwent

 • Zegendijk 32, 20 m3 (in periode 2 t/m 30-12-2020) (21-11-2020)
 • Reindersweg 5, 5 m3 (in periode van 7-12-2020 t/m 4-1-2021) (24-11-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Verleende omgevingsvergunningen

‘Omgevingsvergunning zonnepark Hegemansweg Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’, ‘handen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ en ‘werk, of werkzaamheden uitvoeren’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in realisatie van een zonnepark aan de Hegemansweg te Groenlo.

Het besluit is op 20 november 2020 bekendgemaakt en ligt nadien voor iedereen 6 weken ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage
Procedure 1, van 20 november 2020 voor 6 weken en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2020-VG01.

Crisis- en herstelwet
Op deze verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van Zonnepark Hegemansweg is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het betreft een project als bedoeld in categorie 1 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent onder meer dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Als het beroepschrift geen beroepsgronden bevat, is het beroep niet-ontvankelijk. Het is daardoor niet mogelijk om een zogenaamd ‘pro forma-beroepschrift’ in te dienen (een beroep op nader in te dienen gronden). Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Beroep
Procedure 4A van 20-11-2020 t/m 31-12-2020

 

Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomst Hegemansweg Groenlo (zonneparken)
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er op 9 november 2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro is afgesloten met de eigenaar en ontwikkelaar van 2 percelen aan de Hegemansweg te Groenlo, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie F, nummers 646 en 647. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark op bovengenoemde percelen.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunning met Verklaring van geen bedenkingen wordt verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt van 27 november 2020 t/m 7 januari 2021 voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving digitaal raadplegen op de gemeentelijke website: Zakelijke beschrijving Hegemansweg Groenlo. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nardo Rondeel via (0544) 39 34 82. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

 

Anterieure overeenkomst Vosdijk 17 Vragender (mini-camping)
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er op 10 november 2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro is afgesloten met de eigenaar en ontwikkelaar van het perceel aan de Vosdijk 17 te Vragender, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie S, nummers 191. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een mini-camping op bovengenoemd perceel.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunning wordt verleend, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt van 27 november 2020 t/m 7 januari 2021 voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de zakelijke beschrijving digitaal raadplegen op de gemeentelijke website Zakelijke beschrijving Vosdijk 17 Vragender. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nans Weelink via (0544) 39 35 56. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

 

Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijke beoordelingskader

Vastgesteld Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beoordelingskader Laarberg
RECTIFICATIE:
Dit is een rectificatie van de publicatie op de gemeentepagina’s van week 46.

In de vergadering van 22 september 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre besloten een nieuwe categorie vast te stellen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist voor (bouw)projecten binnen het plangebied Laarberg Centraal 2, mits de plannen voldoen aan de toetsingsregels uit het ‘Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2’ met bijbehorende verbeelding (inclusief de daarin opgenomen afwijk- en wijzigingsbepalingen). In het kader daarvan is het Ruimtelijk beoordelingskader Regionaal bedrijvenpark Laarberg Centraal 2 vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 vastgesteld en het ‘Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijvenpark Laarberg’ van 23 oktober 2012 (vastgesteld op 18 december 2012) ingetrokken.

Als gevolg van dit besluit wordt de lijst met categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist uitgebreid die op 2 november 2010 door de raad is vastgesteld. Plannen die in de nieuwe categorie vallen hoeven niet meer te worden voorgelegd aan het presidium of de gemeenteraad.

In het Ruimtelijk Beoordelingskader zijn een toelichting, regels en verbeelding opgenomen. Iedere nieuwe aanvraag binnen het plangebied Laarberg Centraal 2 wordt hieraan getoetst. De toelichting kan daarnaast de basis zijn voor de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunningen. Bij iedere aanvraag moet ook worden aangetoond dat wordt voldaan aan de milieunormen.

In het Beeldkwaliteitsplan zijn onder meer welstandscriteria voor de bebouwing en eisen voor de inrichting van de buitenruimte opgenomen. Het Beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor nieuwe omgevingsvergunningaanvragen. Het nieuwe beeldkwaliteitsplan vervangt het oude beeldkwaliteitsplan uit 2012.

De stukken treden in werking op de dag van deze publicatie en het oude beeldkwaliteitsplan is vanaf de dag van deze publicatie ingetrokken.

Alle bovengenoemde stukken liggen van 27 november 2020 t/m 7 januari 2021 ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Er is geen beroep mogelijk.

U kunt het Raadsbesluit met het Ruimtelijk Kader en het nieuwe Beeldkwaliteitsplan Laarberg vinden op de pagina Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2.

 

Verkeersmaatregelen

Ontheffing rijden op gesloten wegvakken

Voor het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte heeft ROVA Regio Achterhoek ontheffing gekregen voor het motorvoertuig met kenteken VHL-77-L, voor het rijden op gesloten wegvakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in beheer van de gemeente Oost Gelre. Deze ontheffing geldt t/m 31 december 2025 (28-2-2020).

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Den Koem 2, innemen standplaats verkoop oliebollen en aanverwante producten op 11 en 12 december en van 18 t/m 31 december 2020 (24-11-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.