Bekendmakingen week 46 (16-11-2018)

Overzicht week 46 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • De Woerd kavel 2, bouwen woning (29-10-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Prins Frederik Hendrikstraat 12, saneren asbest (8-11-2018)
 • Heemskerkstraat 11, saneren asbest (8-11-2018)
 • Zilversmid 97, verwijderen chalet (11-11-2018)

Zieuwent

 • Wilgendijk 1, verwijderen asbest (12-11-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 16, verlengen termijn bouw tijdelijke woonunit tot uiterlijk 1 september 2019 (8-11-2018)

Lichtenvoorde

 • Chopinstraat 22, renoveren en uitbreiden woonhuis (12-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Zieuwent

 • Batsdijk 37, melding voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid (9 november 2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Groenlo

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 17-11-2018, van 21.00-00.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Zwolse Veenweg 8: 50 m3 (08-11-2018)

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 19, 10m3 (13-11-2018) 

Zieuwent

 • Kunnerij 1: 50m3  (10-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde” en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder.

In dit ontwerpbestemmingsplan wordt de bestemming van de locatie Raadhuisstraat 31-33 aangepast vanwege een andere stedenbouwkundige opzet van deze locatie voor maximaal 10 woningen. Voor de locatie Zieuwentseweg 1-5 blijft de bestemming hetzelfde. Voor deze locatie wordt in de regels een aangepaste wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming eventueel in de toekomst onder voorwaarden te kunnen wijzigen naar wonen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Er is nu op de locatie Raadhuisstraat 31-33 ook al sprake van een woonbestemming met bouwvlakken. Er worden in het nieuwe bestemmingsplan geen extra woningen toegestaan. Bovendien zijn er in principe geen kosten voor de gemeente om dit te realiseren. Er is derhalve geen sprake van verhaalbare kosten. Hierdoor is het niet noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen.

Hogere grenswaarde

Het ontwerpbestemmingsplan maakt maximaal 10 woningen mogelijk. Uit een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai blijkt dat bij twee van de te realiseren woningen niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai. Voor de woningen ter plaatse van deze hogere geluidsbelasting is de gemeente voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. Het voorgenomen besluit ligt samen met het akoestisch onderzoek ter inzage, tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde”.

Inzage

Procedure 1, van 16 november tot en met 27 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC206-OW01".

Zienswijze

Ontwerp bestemmingsplan

Procedure 2C en 2-I, van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018.

Hogere grenswaarde

Procedure 2A en 2-I, van 16 november t/m 27 december 2018.

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan De Driehoek en Raadhuisstraat 2, verwijderen woningbouwmogelijkheden”

In dit ontwerpbestemmingsplan worden de bestemmingen van de locaties Raadhuisstraat 2 te Lichtenvoorde en het perceel ‘De Driehoek’ (hoek Aaltenseweg-Vragenderweg te Lichtenvoorde) aangepast. Voor de locatie Raadhuisstraat 2 wordt de bestemming aangepast aan de huidige situatie. Voor de locatie ‘De Driehoek’ vervallen de woningbouwmogelijkheden en krijgt het perceel een groenbestemming.

Er is geen sprake van een bouwplan. Hierdoor is het niet noodzakelijk een exploitatieplan op te stellen. Met de eigenaar van het perceel ‘de Driehoek’ zijn mondelinge afspraken gemaakt over de aankoop van de gronden door de gemeente.

Inzage

Procedure 1, van 16 november tot en met 27 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC205-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Lichtenvoorde, herziening Varsseveldseweg 47 Lichtenvoorde’ inclusief ontwerp beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp beeldkwaliteitsplan met ingang van 16 november 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in realisatie van een Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) waarin meerdere onderwijs- en onderwijszorg gerelateerde voorzieningen onder één dak komen op het perceel Varsseveldseweg 47 te Lichtenvoorde.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan geeft de kaders weer waarbinnen de ontwikkeling van het IEKC plaats kan vinden.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is verzekerd. Nu het plan en de kosten voor ontwikkeling en inrichting van het plangebied zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting is de economische uitvoerbaarheid aangetoond waardoor een exploitatieplan niet aan de orde is.

Inzage

Procedure 1, van 16 november tot en met 27 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC204-OW01".

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 16 november 2018 tot en met 27 december 2018.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3, Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor de Nijverheidsstraat 14, Lievelderweg 68 en James Wattstraat 3 te Lichtenvoorde met ingang van 16 november 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Het plan voorziet in de vestiging van een kunststofrecyclingbedrijf op de Nijverheidsstraat 14 en een erfafscheiding met L-elementen met een bouwhoogte van 2,5 m. Verder wordt op genoemde percelen aan de Nijverheidsstraat, Lievelderweg en J. Wattstraat buitenopslag gerealiseerd binnen 3 m achter de voorgevel aan de wegzijde en binnen 2 m uit de zijdelingse perceelsgrens.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, en bouwen.

Inzage

Procedure 1, van 16 november t/m 27 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is " NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN304-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2-I, van 16 november 2018  t/m 27 december 2018.

Ontwerpbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de realisatie van het plan Wellink, Zwolle (Groenlo)

Met ingang van 16 november 2018 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de realisatie van het plan Wellink aan de Meddoseweg te Zwolle (Groenlo) ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken.

Inzage

Procedure 1, van 16 november 2018  t/m 27 december 2018

Zienswijze

Procedure 2 A en 2-I, van 16 november 2018  t/m 27 december 2018.

Verleende omgevingsvergunningen

‘Omgevingsvergunning gebruik schuur Oude Aaltenseweg 41 Lichtenvoorde’ en beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor het gebruik van de schuur aan de Oude Aaltenseweg 41 in Lichtenvoorde  is verleend. Het besluit ligt met ingang van 19 november 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in het gebruik van de schuur voor de bouw van wagens voor de bloemencorso.

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage

Procedure 1, van 19 november tot en met 30 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBBUI2009-VG01".

Beroep

Procedure 4A van 20 november 2018 tot en met 31 december 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het ter inzage leggen van dit besluit. De beroepstermijn start dus op 20 november 2018. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lievelde

 • Lopersvereniging Groenlo, Scharenborg crossloop in de Besselinkschans op 9 december 2018 (8-11-2018)
 • Sinterklaas Comité Lievelde, organiseren Sinterklaasoptocht op 25 november 2018 en het houden van een collecte t.b.v. het Sinterklaas Comité Lievelde in de week van 19 t/m 23 november 2018 (10-11-2018)

Vragender

 • 23 november 2018 t/m 25 november 2018 en van 28 november 2018 t/m 2 december 2018, een internationaal paardensportevenement in Paardensportcentrum Lichtenvoorde aan de Weijenborgerdijk 34 in Vragender, ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank, plaatsen driehoeksreclameborden van 19 november t/m 3 december 2018 (06-11-2018)
 • Sinterklaascommissie Vragender, organiseren Sinterklaasoptocht op 25 november 2018 (10-11- 2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Jumping de Achterhoek

Van 21 november t/m 25 november 2018 en van 28 november t/m 2 december 2018 wordt i.v.m. Jumping De Achterhoek op de Weijenborgerdijk (Vragender) tussen de Oude Winterswijkseweg en de Vragenderweg eenrichtingsverkeer ingesteld, waarbij het inrijden vanaf de Oude Winterswijkseweg is toegestaan, behalve fietsers en bromfietsers. Ook wordt daar een verbod ingesteld om stil te staan.

Lievelderweg afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden

Van maandag 12 november 2018 t/m vrijdag 14 december 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan de Lievelderweg, Eimersweg en Eefselerweg te Lievelde. De Lievelderweg is in deze periode afgesloten voor alle verkeer. Fietsers worden via de Bergstraat (Lievelde) – Parallelweg N18 – Oude Aaltenseweg (Groenlo) omgeleid. Gemotoriseerd verkeer kan het beste de N18 Twenteroute volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Stichting Paaspop Klassiek, plaatsen reclameborden en spandoeken van 10 t/m 22 december 2018 ter aankondiging van de uitvoering van Messiah op 22 december 2018 in de Werenfriduskerk in Zieuwent (09-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

7 november 2018                      dhr. ABM Meekes, Lievelderweg 27 te Lichtenvoorde
                                                  mevr. M. Erné, Lievelderweg 27 te Lichtenvoorde
                                                  mevr. D. Meekes, Lievelderweg 27 te Lichtenvoorde