Bekendmakingen week 46 (12-11-2020)

Overzicht week 46

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Batterij (ong), bouwen bedrijfshal met kantoor (2-11-2020)
 • Mesdagstraat 3, aanleggen uitrit (5-11-2020)

Harreveld

 • Lindeboomweg 6, plaatsen dakkapel (7-11-2020)
 • Lindeboomweg 6a, plaatsen dakkapel (7-11-2020)
 • De Riette 3, plaatsen duiker (08-11-2020)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 67-t01, kap 1 acacia (21-10-2020)

Lievelde

 • Koolmansdijk 10, bouwen werktuigenloods (06-11-2020)

Mariënvelde

 • Veldweg 1, oprichten mestvergistingsinstallatie (3-11-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Prins Mauritsstraat 7, verwijderen asbest (3-11-2020)

Zieuwent

 • Harreveldseweg 10, verwijderen asbest (2-11-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 40a, verlengen termijn voor tijdelijk bewonen kantoor/schuur tot 1 november 2021 (9-11-2020)
 • Lepelstraat 19, herbouwen voormalige winkel als woonhuis (9-11-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Harreveld

 • Heideweg 2, wijzigen huisvestingssysteem in één stal en ambtshalve wijziging omgevingsvergunning n.a.v. BBT-conclusies

Bezwaar

Procedure 4A is van toepassing (13 november tot en met 24 december 2020)

Groenlo

 • Klaverdijk 3, milieuneutraal veranderen inrichting voor plaatsen datacenter

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (13 november tot en met 24 december 2020)

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 42a, 15 m3 (periode 27-11 t/m 25-12-2020) (6-11-2020)

Vragender

 • Vosdijk 11a, 15m 3 (periode 20-11 t/m 18-12-2020) (7-11-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijke beoordelingskader

Bekendmaking vastgesteld Beeldkwaliteitsplan en Ruimtelijk Beoordelingskader Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2

In de vergadering van 22 september 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre het Beeldkwaliteitsplan Regionaal Bedrijventerrein Laarberg fase 2 en het Ruimtelijk beoordelingskader voor Regionaal bedrijvenpark Laarberg – Laarberg Centraal 2 vastgesteld.

In het Ruimtelijk Beoordelingskader zijn een toelichting, regels en verbeelding opgenomen. Iedere nieuwe aanvraag binnen het plangebied Laarberg Centraal 2 wordt hieraan getoetst. De toelichting kan daarnaast de basis zijn voor de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunningen. Bij iedere aanvraag moet ook worden aangetoond dat wordt voldaan aan de milieunormen.

In het Beeldkwaliteitsplan zijn onder meer welstandscriteria voor de bebouwing en eisen voor de inrichting van de buitenruimte opgenomen. Het Beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor nieuwe omgevingsvergunningaanvragen.

U kunt het Ruimtelijk Kader en het Beeldkwaliteitsplan Laarberg vinden op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels.

Locaties plaatsing laadpalen PARKnCHARGE

Nog 3 locaties voor plaatsing laadpalen door PARKnCHARGE

Vorige week meldden we al dat er locaties zijn bepaald voor het plaatsen van 12 laadpalen voor het opladen van een elektrische auto. Dit is gebeurd in samenwerking met PARKnCHARGE. Daar komen nu nog 3 locaties bij:

Lichtenvoorde

 • Raadhuisstraat
 • Bosuil
 • Valeriusstraat

Per locatie plaatst PARKnCHARGE 2 laadpalen. Daarvoor worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd. Als het gebruik van de laadpalen toeneemt, kunnen we tot 4 parkeerplaatsen per 2 laadpalen reserveren.

Inzage

Op woensdag 11 november 2020 zijn de verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze kunt u lezen via officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing van 11 november t/m 22 december 2020

Plaatsing en aansluiting

Als de bezwaartermijn voorbij is, informeren we u over de verdere planning (o.a. plaatsing en aansluiting). Dit gebeurt in overleg met PARKnCHARGE en de netbeheerder.