Bekendmakingen week 45 (8-11-2018)

Overzicht week 45 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Hartebroekseweg nabij nr. 74, bouwen woning (2-11-2018)
 • Vredenseweg 117, bouw werktuigenberging (05-11-2018)

Lichtenvoorde

 • Markt, Korte Rapenburgsestraat, Varkensmarkt, verplaatsen weekmarkt (30-10-2018)

Lievelde

 • Papenweg 1-01, bouwen woning (1-11-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Winterswijkseweg 40, saneren asbesthoudende golfplaten (31-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Herman Harmsenstraat 6, saneren dakbeschot woning (30-10-2018))

Zieuwent

 • Grensweg 6, saneren asbest (2-11-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Hartebroekseweg 74a, bouwen woning met bijbehorende bouwwerken (30-10-2018)
 • Winterswijkseweg 3, verhogen berging en uitbreiden keuken (02-11-2018)

Lichtenvoorde

 • De Steenuil 1 t/m 8, bouwen 8 woningen (30-10-2018)
 • Galileistraat 14, aanleggen laadkuil (02-11-2018)
 • Acaciastraat 34, bouwen bijkeuken en overkapping (05-11-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 22, vergroten woonhuis (05-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 29, bouwen erfafscheiding (02-11-2018)

Kapaanvraag voor gemeentelijke bomen Oost Gelre

Kapaanvraag voor 269 bomen. Het merendeel van de bomen is dood of bijna dood. Enkele bomen worden verwijderd om een andere reden, bijvoorbeeld essentaksterfte of stormschade. De bomen leveren een gevaar op voor de omgeving, of kunnen na verloop van tijd een gevaar opleveren voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op www.oostgelre.nl > nieuws.

Kapvergunning voor gemeentelijke bomen Oost Gelre

Voor 269 bomen is een kapvergunning verleend. Bekijk de lijst op www.oostgelre.nl > nieuws.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Vragender

 • Schoolstraat 10, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (31-10-2018) 

Binnengekomen melding voor een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Lichtenvoorde

 • Middachtenstraat 2, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (29-10-2018)

Hieraan zijn algemene voorschriften en maatregelen opgenomen waaraan voldaan moet worden. Deze voorschriften en maatregelen richten zich op de bescherming van het milieu.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg 32a, starten timmerwerkplaats (26-10-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 10-11-2018 van 21.00 tot 00.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Bikkeltocht (tocht met tractoren) over paden en wegen door de gemeente op 11 november 2018 (01-11-2018)
 • Wielerclub de Keitrappers, organiseren MTB-toertocht op paden en wegen door de gemeente op 11 november 2018 (06-11-2018)

Groenlo

 • GOV, organiseren van de Sinterklaasintocht op 17 november 2018 (31-10-18)

Lichtenvoorde

 • LOV, organiseren van de Sinterklaasintocht op 18 november 2018 (31-10-18)
 • Straat/buurtfeest in het clubgebouw van speeltuin "kindervreugd" aan de Gebr. Ketteringstraat in Lichtenvoorde op 10 november 2018 (01-11-18)

Zieuwent

 • Oudheidkundige Vereniging Zuwent, organiseren midwinterhoorn wandeling over paden en wegen in Zieuwent op 2 december 2018 (06-11-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Sinterklaasintocht Groenlo

Vanwege de Sinterklaasintocht worden op zaterdag 17 november 2017 van 13.45 uur tot 15.30 uur de Kerkwal (tussen Ziekenhuisstraat en Nieuwstad), de Kerkstraat, de Kloostersteeg en de brug over stadsgracht afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Sinterklaasintocht Lichtenvoorde

Vanwege de Sinterklaasintocht worden op zondag 18 november van 13.00 tot 16.00 de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Wegwerkzaamheden Borculoseweg, Groenlo

Vanwege wegwerkzaamheden is de Borculoseweg van maandag 19 november 2018 vanaf 07.00 uur tot vrijdag 21 december 2018 17.00 uur afgesloten tussen de Brug over de Slinge en de noordelijke inrit van Kolkman.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Centercom Buitenreclame, vergunning voor het tijdelijk plaatsen van maximaal 10 borden in de kernen Lichtenvoorde en Groenlo en maximaal 2 borden in de overige kernen (Mariënvelde, Zieuwent, Harreveld, Lievelde, Vragender en Zwolle) voor het aankondigen van de open dagen van het Graafschap College in Doetinchem en Groenlo op 1, 2 en 5 februari 2019 van 21 januari t/m 3 februari 2019 (31-10-18)

Groenlo

 • Ruus BV/Brouwersnös, drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor uitoefenen  horecabedrijf aan de Eibergseweg 1 (26-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing