Bekendmakingen week 45 (07-11-2019)

Overzicht week 45

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Wheme 30, plaatsen 2 vlaggenmasten (28-10-2019)
 • Klaverdijk 4, vernieuwen dak voorhuis (31-10-2019)

Lievelde

 • Vicariestraat 3, realiseren B&B (02-11-2019)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Klaverdijk 4, plaatsen tijdelijke woonunit (28-10-2019)
 • Drostenhuis 12 en 14, bouwen dubbele woning (30-10-2019)
 • Wheme 30, plaatsen 2 vlaggenmasten op schoolplein (1-11-2019)

Lichtenvoorde

 • Derde Broekdijk 2, wijzigen raamkozijn in voorgevel (31-10-2019)
 • Lariksstraat 26, bouwen dakkapel (01-11-2019)
 • Rosveld 9, verlengen geluidswal (1-11-2019)
 • James Wattstraat 10, uitbreiden bedrijfshal (04-11-2019)
 • N18 te Lichtenvoorde t.h.v. Händelstraat: kap 4 eiken. Reden RWS verleent hiermee vrij toegang aan Vitens bij calamiteiten aan de hoofdwaterleiding. Compensatie/herplant in reconstructie Zieuwentseweg (31-10-2019)
 • Bernard van Meursstraat 42: aanleg uitweg (2-11-2019)
 • Dijkstraat 28: verplaatsen uitweg (2-11-2019)

Lievelde

 • Papenweg 1-01, bouwen woning (01-11-2019)

Mariënvelde

 • Zompweg 1, bouwen veranda met kelder en tijdelijk plaatsen woonunit in 2 delen (tot uiterlijk 30 maart 2020) (30-10-2019)
 • Ballasweg 6, bouwen machineloods met gedeelte jongveestal (30-10-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Mariënvelde

 • Ballasweg 6, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het slopen van de oude boerderij, welke wordt vervangen door een werktuigenberging annex jongveestal en het creëren van een mestopslag (1 november 2019)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Boerijendijk 10: 4 m3 (31-10-2019)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5: 5 m3 (2-11-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerp herziening bestemmingsplannen

Ontwerp herziening bestemmingsplan Eefselerweg 13, 13a Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 8 november 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor

het perceel Eefselerweg 13, 13a te Lievelde, waarbij de bestemming “bedrijf” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen”.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 8 november). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2018-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Groenlo’s Ondernemers Verbond, organiseren Sinterklaasintocht in Groenlo op 16 november 2019 (1-11-2019)

Lichtenvoorde

 • Lichtenvoordse Ondernemers Vereniging, organiseren Sinterklaasintocht in Lichtenvoorde op 17 november 2019 (1-11-2019)

Lievelde

 • Sinterklaas Comité Lievelde, organiseren Sinterklaasintocht in Lievelde op 24 november 2019 (2-11-2019)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing.

Verkeersmaatregelen

Sinterklaasintocht op 16 november in Groenlo

Vanwege de jaarlijkse Sinterklaasintocht worden op 16 november 2019 van 13.30-16.00 uur de Kerkwal gedeeltelijk en de Kerkstraat, Kloostersteeg en de brug over de stadsgracht geheel afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Sinterklaasintocht op 17 november in Lichtenvoorde

Vanwege de jaarlijkse Sinterklaasintocht worden op 17 november 2019 van 13.00-16.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • NV ROVA Holding, plaatsen wagen op de parkeerplaats bij de Buitenschans voor inzamelen van klein chemisch afval, op elke 3e vrijdag van de maand in het jaar 2020 van 8.30-10.30 uur (30-10-2019)

Lichtenvoorde

 • NV ROVA Holding, plaatsen wagen op de parkeerplaats nabij de Nieuwmarkt voor inzamelen van klein chemisch afval, op elke 1e vrijdag van de maand in het jaar 2020 van 8.30-10.30 uur (30-10-2019)

Lievelde

 • BAM Infra Regionaal Apeldoorn, ontheffing geluid voor uitvoeren van wegwerkzaamheden aan kruising N18 / Hamelandweg (N313) in Lievelde tussen HM. 227.060 en 227.760 vanaf vrijdag 8 t/m zaterdag 16 november 2019 (2-11-2019)
 • Sinterklaas Comité Lievelde, organiseren collecte t.b.v. Sinterklaasintocht in Lievelde van 19 – 22 november 2019 (2-11-2019)

Vragender

 • Vragenderweg 72, ontheffing voortbrengen geluid op 28 mei 2020 tot 23.00 uur (5-11-2019)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.