Bekendmakingen week 45 (05-11-2020)

Overzicht week 45 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Blikpad 4, tijdelijke woonruimte in schuur (29-10-2020)
 • Oostermeenweg 19, verbouwen woning (29-10-2020)
 • Oude Papendijk 6, verbouwen woning (30-10-2020)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 22h, uitbreiden woonhuis (24-10-2020)
 • Lievelderweg kavel 19, Bedrijventerrein Lindebrook, bouwen bedrijfspand (27-10-2020)
 • Buys Ballotstraat 3, wijzigen gevel (29-10-2020)
 • Broekboomstraat 13, verbouwen pand (gevelwijziging en nieuwe kap) (27-10-2020
 • Vragenderweg 56b, bouwen veranda en kantoortje (28-10-2020)

Lievelde

 • Parallelweg 1, realiseren B&B in deel woning (31-10-2020)

Vragender

 • Schoolstraat 1, uitbreiden en verbouwen bedrijfspand (28-10-2020)
 • Winterswijkseweg 49, kap 4 eiken (20-10-2020)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Rubensstraat 45, verwijderen asbest (28-10-2020)
 • Op den Akker 15, uitvoeren van restant sloopwerkzaamheden (29-10-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Nicolaasweg 2b, bouwen woning met bijbehorend bouwwerk (30-10-2020)

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 49, bouwen woning met bijbehorende bouwwerken (26-10-2020)
 • Gorterstraat 4, bouwen dakkapellen (30-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Buiten behandeling aanvraag

Lichtenvoorde

 • Buys Ballotstraat 3, wijzigen gevels (26-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

Groenlo

 • Klaverdijk 3, aanvraag plaatsing klein datacenter (22 oktober 2020)

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

 • Verkavelingsweg 6, melding veranderen bedrijf, zijnde wijzigen veebestand (29 oktober 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Rectificatie

Op de gemeentepagina’s van week 44, 29 oktober 2020 staat bij ontwerp-omgevingsvergunning - activiteit Milieu het adres: ‘Veldpapendijk 5-7 Groenlo’. Dit moet zijn ‘Veldpapenweg 5-7 Groenlo’.

 

Verleende omgevingsvergunningen Beperkte Milieutoets

Zieuwent

 • Verkavelingsweg 6, besluit tot wijzigen dierenverblijf.

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing van 30 oktober tot en met 10 december 2020.

 

Kennisgeving van terinzagelegging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Vitelco Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 2-4, besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften geur. De maatregelen zijn erop gericht de geuroverlast van het bedrijf voor de omgeving te beperken. Naast de procedure van vergunningverlening heeft de gemeente Oost Gelre een traject in gang gezet om maatregelen op te leggen die de geuroverlast moeten beperken.

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken. De gemeente gaat daarbij uit van de strengst mogelijke maatregelen die aan een bestaand bedrijf mogen worden opgelegd.

Meer informatie vindt u hier: Plannen en ontwikkelingen – Vitelco Leather.

Inzage
Procedure 1, van 5 november tot en met 16 december 2020

Beroep
Procedure 4A is van toepassing.

 

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Manschotterweg 19, 10 m3 (periode 12-11 t/m 10-12-2020) (30-10-2020)

Lievelde

 • Engelse schans 18, 6 m3 (periode 14-11 t/m 12-12-2020) (29-10-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 55, 8 m3 (periode 12-11 t/m 10-12-2020) (27-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

 

Omgevingsvergunning woningsplitsing

‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in splitsing van de bestaande voormalige boerderij en de verbouw van het achterhuis aan de Oude Winterswijkseweg 40-40a te Groenlo.

Het besluit ligt met ingang van 9 november 2020 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over kostenverhaal. Een zakelijke beschrijving van de bijbehorende anterieure overeenkomst ligt eveneens ter inzage.

Inzage
Procedure 1, van 9 november 2020 tot en met 20 december 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI2019-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 10 november 2020  tot en met 21 december 2020.

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied herziening Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a en Hellerweg 2 Zieuwent”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 6 november 2020 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: het door de gemeenteraad bij besluit van 27 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied herziening Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a en Hellerweg 2 Zieuwent”, waarbij de bestemming “Bedrijf” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen” ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent in combinatie met sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 6 november 2020 t/m 17 december 2020. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website https://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.BPBUI2024-VG01;

Beroep
Procedure 4B van 6 november 2020 t/m 17 december 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

Niet-vaststellen ontwerpbestemmingsplannen

Niet-vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde”

Op 27 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre besloten het ontwerpbestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, herziening locatie Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde” niet vast te stellen. De woningbouwontwikkeling op de locatie Raadhuisstraat 31-33 is sinds dat ontwerpbestemmingsplan aanzienlijk gewijzigd.

Om die gewijzigde ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Dat nieuwe bestemmingsplan, “Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo”, is door de gemeenteraad wel vastgesteld op 27 oktober 2020 (dit nieuwe bestemmingsplan is gepubliceerd op 29 oktober 2020 en ligt ter inzage sinds 30 oktober 2020).

Om de procedure van het oude bestemmingsplan stop te zetten, heeft de gemeenteraad besloten het oude ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen (pdf).

Inzage
Procedure 1, van 6 november tot en met 17 december 2020, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage.

Beroep
Procedure 4B van 6 november tot en met 17 december 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

Locaties plaatsing 12 laadpalen PARKnCHARGE

Voor het realiseren van laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s binnen onze gemeente werken we samen met PARKnCHARGE. Sindsdien zijn er veel aanvragen binnengekomen voor het plaatsen van een laadpaal. Op basis van deze aanvragen hebben we 12 geschikte laadlocaties bepaald. Het gaat om de volgende locaties:

Groenlo

 • Evertsenstraat
 • Kardinaal de Jongstraat
 • Willem Neerfeldstraat
 • Zilversmid

Lichtenvoorde

 • Clarissenstraat
 • Dokter Besselinkstraat
 • Goudenregenstraat
 • Hendrik Leemreizestraat
 • IJsvogel
 • Kardinaal de Jongstraat
 • Van der Meer de Walcherenstraat
 • Veldstraat

Per locatie plaatst PARKnCHARGE 2 laadpalen. Daarvoor worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd. Als het gebruik van de laadpalen toeneemt, kunnen we tot 4 parkeerplaatsen per 2 laadpalen reserveren.

Inzage
Op maandag 2 november 2020 zijn de verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Deze kunt u lezen via officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing van 2 november t/m 13 december 2020

Plaatsing en aansluiting
Als de bezwaartermijn voorbij is, informeren we u over de verdere planning (o.a. plaatsing en aansluiting). Dit gebeurt in overleg met PARKnCHARGE en de netbeheerder.

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Storckhorsterdijk Lichtenvoorde

Vanwege kabel- en leidingwerkzaamheden is de Storckhorsterdijk (tussen Boschlaan en Koolmansdijk) van 16 t/m 24 november 2020 afgesloten voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden. Doorgaand verkeer word omgeleid.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.