Bekendmakingen week 44 (29-10-2020)

Overzicht week 44

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lepelstraat 32, verbouwen pand tot woning (25-10-2020)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 19, bouwen overkapping (23-10-2020)
 • Gorterstraat 4, plaatsen dakkapellen (25-10-2020)
 • Naast Mercatorstraat 9, gebruiken kadastraal terrein LTV I 5693 als opslagterrein en parkeerplaats (22-10-2020)

Vragender

 • Vosdijk 17, oprichten kleinschalig kampeerterrein (19-10-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Heemskerkstraat 8, saneren asbest uit woning en berging (20-10-2020)

Lichtenvoorde

 • Breughelhof 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51 en Rubensstraat 35, 41, 43 en 45, verwijderen asbest t.b.v. grootonderhoud (20-10-2020)
 • Heckinckstraat 10, verwijderen asbest t.b.v. renovatie woning (21-10-2020)

Vragender

 • Vragenderweg 64b, verwijderen asbest (20-10-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Groenlo

 • Den Sliem 93, bouwen loods (verlengd tot uiterlijk 8-12-2020)

Ontwerp omgevingsvergunning (ter inzage legging)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, het brandveilig gebruiken van het Koptisch Orthodox Klooster, het wijzigen van een monument en het tijdelijke gebruik van het klooster door de Koptisch Orthodoxe kerk als retraitelocatie (hernieuwde terinzagelegging in verband met toevoeging tijdelijk gebruik) (ter inzage van 30-10-2020 t/m 10-12-2020)

Inzage

Procedure 1, van 30-10-2020 t/m 10-12-2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 30-10-2020 t/m 10-12-2020

Buiten behandeling aanvraag

Lichtenvoorde

 • Buys Ballotstraat 3, wijzigen gevels (26-10-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Nobelstraat 5, bouwen hek rondom bouwmarkt (20-10-2020)
 • Koningslinde 14 t/m 14e, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (22-10-2020)
 • Op den Akker 8, bouwen tuinmuur en erfafscheiding (22-10-2020)
 • Mercatorstraat 13-01, vestigen bedrijf met hogere milieucategorie (22-10-2020)

Lievelde

 • Engelse Schans 16, bouwen woning met bijbehorend bouwwerk (22-10-2020)
 • Engelse Schans 16, tijdelijk plaatsen woonunit (22-10-2020)

Mariënvelde

 • Scheiddijk 17, kappen 1 eik (24-10-2020)

Zieuwent

 • Dorpsstraat 21a, verbreden uitrit met 3 meter (27-10-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Markt 8 en Nieuwestraat 4, starten van een restaurant in 2 bestaande gebouwen die worden samengevoegd (26 oktober 2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Groenlo

 • Veldpapendijk 5-7, ontwerpvergunning voor het veranderen van het bedrijf en voor het ambtshalve aanpassen n.a.v. BBT conclusies

Inzage

Procedure 1, van 30 oktober tot en met 10 december 2020

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 30 oktober tot en met 10 december 2020

Snoeihoutverbrandingen

Lievelde

 • Engelse schans 18, 4 m3 (periode 2-10-2021 t/m 30-10-2021) (25-10-2020)

Mariënvelde

 • Waalderweg 55, 8m3 (periode 12-11-2020 t/m 10-12-2020) (27-10-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Scheidingsweg 1, Wilgendijk 4 en 4a en Oude Papendijk ongenummerd’

Met ingang van 30 oktober 2020  ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 10 december 2020, voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Scheidingsweg 1, Wilgendijk 4 en 4a en Oude Papendijk ongenummerd’.

Bestemmingsplan

Deze herziening betreft 3 verschillende locaties.

 • Nabij Scheidingsweg 1 te Lievelde: Op dit perceel wordt een nieuwe woning ten oosten van de bestaande woning aan de Scheidingsweg 1 toegevoegd.
 • Oude Papendijk ongenummerd te Groenlo: De nooit gerealiseerde woonbestemming wordt omgezet naar agrarisch.
 • Wilgendijk 4 en 4a te Zieuwent: De woning is in het verleden al gesplitst (zowel feitelijk als kadastraal). Deze splitsing wordt met dit bestemmingsplan geformaliseerd.

Daarnaast wordt aan de Wilgendijk 4 en 4a voldoende stalruimte gesloopt om in aanmerking te komen voor een zogenaamde rood-voor-rood woning. De eigenaren willen deze woning niet op hun eigen erf realiseren. Zij hebben daarom met de eigenaren van het perceel aan de Scheidingsweg 1 afgesproken dat de woning daar gerealiseerd mag worden.

Voor een dergelijke ontwikkeling dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 30 oktober 2020 t/m 10 december 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 30 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBUI2021-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2I, van 30 oktober 2020 t/m 10 december 2020.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo”, besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder en vastgesteld ‘Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw)’

Met ingang van 30 oktober 2020 ligt voor een termijn van 6 weken, dus tot en met 10 december 2020, voor iedereen op afspraak ter inzage (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het vastgestelde bestemmingsplan alsmede het bijbehorende besluit hogere grenswaarden geluid.

Bestemmingsplan

In dit bestemmingsplan wordt de bestemming van de locatie Raadhuisstraat 31-33 aangepast vanwege een andere stedenbouwkundige opzet van deze locatie voor maximaal 8 woningen. Op de locatie Lichtenvoordseweg 85 Groenlo wordt daarnaast de bestemming gewijzigd in wonen, waardoor twee woningen kunnen worden gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten.

Besluit tot vaststelling hogere grenswaarde (Wet geluidhinder)

Om de bouw van een tweetal woningen op de locatie Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde mogelijk te maken is het nodig om zogenaamde hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het verzoek tot vaststelling ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Herziening Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo’ betreft de hogere waarden geluid ten gevolge van het verkeer op de aangrenzende wegen Zieuwentseweg/Raadhuisstraat.

Beeldkwaliteitsplan

Ook het ‘Beeldkwaliteitsplan Raadhuishof & plan Lichtenvoordseweg (voormalig nutsgebouw)’ ligt met ingang van 30 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Dit beeldkwaliteitsplan is in samenhang met het bestemmingsplan opgesteld voor de locaties Raadhuisstraat 31-33 Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg 85 Groenlo en vormt het toetsingskader voor nieuwe bouwaanvragen voor deze locaties.

Inzage

Procedure 1, van 30 oktober 2020 tot en met 10 december 2020, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 30 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC208-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 30 oktober 2020 tot en met 10 december 2020, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden  kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken,  tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden beroep kunnen instellen.

Oost Gelre

 • Plaatsen stoepborden/driehoeksreclameborden van 16 t/m 30 november 2020 ter aankondiging van de verkeersveiligheidscampagne Fietsverlichting AAN (27-10-2020)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.