Bekendmakingen week 44 (1-11-2018)

Overzicht week 44 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Meddoseweg 5, bouwen biggenstal (23-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 13, plaatsen reclamebord Galileistraat (22-10-2018)
 • Esstraat 3, wit maken woning (23-10-2018)
 • Galileistraat 14, aanleggen laadkuil (26-10-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg 22, vergroten woonhuis (23-10-2018)

Harreveld

 • Harreveldseweg 7, uitbreiden schuur realiseren paardenbak (23-10-2018)

Lievelde

 • Lievelderweg 113, wijzigen kantoorpand naar woning (24-10-2018)
 • Parallelweg 10-13, wijzigen gebruik beheerderswoning (28-10-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.
De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

 • Markt 2, sloopwerkzaamheden verbouw pand (25-10-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

 • Kerkstraat 45, uitbreiden woonhuis (29-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 16, tijdelijk gebruiken deel van bedrijfspand als sportzaal (23-10-2018)
 • Kiekendief 14 t/m 30 (even), bouwen 9 woningen (23-10-2018)
 • Edisonstraat 20, wijzigen voorgevel pand (29-10-2018)

Groenlo

 • Karel Doormanstraat 88, verbreden uitweg (25-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 18b, milieuneutrale wijziging awzi (25-10-2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.
 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Harreveld

 • Kievekampsweg (ongenummerd), melding voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor  het modelvliegterrein (24 oktober 2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.
 

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde, 02-11-2018 van 19.00 tot 01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.
 

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Harreveldseweg 7: 4m3 (25-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Raadhuisstraat 31-33 en Zieuwentseweg 1-5 Lichtenvoorde

De bestemming van de locatie Raadhuisstraat 31-33 wordt aangepast vanwege een andere stedenbouwkundige opzet van deze locatie voor maximaal 10 woningen. Voor de locatie Zieuwentseweg 1-5 blijft de bestemming hetzelfde. Hierbij wordt in de regels een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming eventueel in de toekomst onder voorwaarden te kunnen wijzigen naar wonen.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat het bestemmingsplan nu nog in voorbereiding is, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving (via telefoonnummer 0544 – 393535).

Besluit omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning woningsplitsing Roldersweg 4, 4a Zieuwent

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning  voor de activiteit ‘bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de voormalige boerderij aan de Roldersweg 4, 4a te Zieuwent. Het besluit ligt met ingang van 5 november 2018 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 5 november 2018 tot en met 16 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link) en ook op deze website (externe link) (vanaf 8 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2008-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Corsogroep Veur Mekare, wandeltocht over paden en wegen in de gemeente Oost Gelre op 13 januari 2019 (20-10-2018)

Groenlo

 • Betting Ressing Tegels, organiseren winterfair aan de Batterij 12 op 23 december 2018 (27-10-2018)

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Werkzaamheden waterleidingen Groenlo

 • Beethovenstraat, Chopinstraat, Haydenstraat in Groenlo van maandag 5 november 2018 tot en met vrijdag 21 december 2018 wordt per week een kruising afgesloten, ten behoeve van werkzaamheden waterleidingen (27-10-2018)

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                        Naam betrokkene:
24 oktober 2018                       dhr. H. Vrijhof, p/a Irenestraat 14, 7141 XS  Groenlo

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Brul-Wine Beer Bites, drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor uitoefenen horecabedrijf aan Markt 1a (26-10-2018)
 • Brul-Wine Beer Bites, terrasvergunning Markt 1a (26-10-2018)
 • Drank-en Spijslokaal Markant, drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor uitoefenen horecabedrijf aan Markt 3a (26-10-2018)
 • Drank-en Spijslokaal Markant, terrasvergunning Markt 3a (26-10-2018)
 • De Koppelpaarden Vastgoed BV, drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor uitoefenen horecabedrijf Rapenburgsestraat 20 (25-10-2018)
 • De Koppelpaarden Vastgoed BV, terrasvergunning Rapenburgsestraat 20(26-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing