Bekendmakingen week 43 (25-10-2018)

Overzicht week 43 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Acaciastraat 34, bouwen overkapping en bijkeuken (19-10-2018)

Zieuwent

 • Oude Maat 12, verbouw tot Bed & Breakfast (19-10-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Het Blik 63, verwijderen asbest (15-10-2018)

Lievelde

 • De Stegge 12, verwijderen asbest (21-8-2018)
 • Tankweg 15, verwijderen asbest (19-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Dieselstraat 7, slopen gedeelte kantoor en kantine (17-10-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Meddoseweg 33, verbreden uitweg (18-10-2018)
 • Den Sliem 8, bouwen CO2 ruimte en technische ruimte (17-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Koningslinde 17, uitbreiden bedrijfspand met kantoor (16-10-2018)

Lievelde

 • Heringsaweg 9, realiseren recreatiewoning in een gedeelte van de schuur, aanwijzen van locatie voor het plaatsen van reclame-/promotieborden en realiseren van een in-/uitrit (16-10-2018)
 • Hollandse Schans 11, realiseren slaapkamer op het balkon, na-isoleren en stuken woning (19-10-2018)

Vragender

 • Heringsaweg 5, bouwen overkapping (19-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Gewijzigde verleende kampeerontheffing en afwijking bestemmingsplan (gelegenheidscampings tot en met 2022)

Vragender

 • Meddoseweg 2a, gelegenheidscamping voor 149 personen per nacht (19-10-2018)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Aanmeldingsnotitie MER beoordeling

Vragender

 • Meddoseweg 5, veranderen van de inrichting behoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld (18-10-2018)

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, melding voor het opleggen van maatwerkvoorschriften (19-10-2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp omgevingsvergunning

‘Omgevingsvergunning wijziging woningbouw ‘Brouwhuizen’ Groenlo

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en heeft betrekking op tien woningen in het woningbouwplangebied 'Brouwhuizen' die niet passen in de bestemde bouwvlakken en/of binnen de aangegeven aanduidingen zoals aangegeven in het geldende bestemmingsplan 'Woonwijken Groenlo'.

Inzage

Procedure 1, van 26 oktober 2018 t/m 6 december 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 26 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBGRO501-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 26 oktober 2018 t/m 6 december 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Kidzbeurs in Den Diek op 18 november 2018 (16-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

Besluit Vertrokken naar buitenland (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                         Naam betrokkene:
19 oktober 2018                       dhr. W.J. Hiemenz, Hartebroekseweg 27 te Groenlo