Bekendmakingen week 43 (23-10-2019)

Overzicht week 43

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Klaverdijk 4, tijdelijk plaatsen stacaravan (16-10-2019)

Lichtenvoorde

 • Switbertushof 12, bouwen carport (14-10-2019)
 • Lievelderweg 34, uitbreiden woonhuis (15-10-2019)
 • Rosveld 9, verlengen geluidsscherm (11-10-2019)
 • Derde Broekdijk 2, wijzigen kozijn voorgevel (19-10-2019)

Lievelde

 • Papenweg 1-01, bouwen woning (rectificatie) (9-10-2019)

Mariënvelde

 • Ballasweg 6, bouwen gecombineerde machine loods / jongvee stal (10-10-2019)

Vragender

 • Oude Winterswijkseweg 20, wijzigen agrarische bedrijfsopzet en realiseren nevenactiviteit (15-10-2019)

  Ontvangen sloopmeldingen

  Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

  De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

  Harreveld

  • Freule van Dorthstraat 37, slopen oude garage na de nieuwbouw van de nieuwe (17-10-2019)

  Lichtenvoorde

  • Jacob Catsstraat 42, verwijderen asbest (16-10-2019)

  Zieuwent

  • Pastoor Zanderinkstraat 30, slopen en verwijderen van asbest silocomplex voormalige welkoopwinkel (16-10-2019)

  Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

  Verleende omgevingsvergunningen

  Groenlo

  • Asser Esch 7, bouwen woning (21-10-2019)
  • De Bleek 6, bouwen woning (21-10-2019)
  • Het Blik 91, bouwen erfafscheiding en overkapping (21-10-2019)
  • Perceel F 449 nabij Schoolweg, kap 20 bomen voor realisatie pad n.a.v. uitspraak rechtbank (23-10-2019)

  Lichtenvoorde

  • Antoniushove, Rapenburgsestraat 33, kap 11 bomen i.v.m. realisatie nieuwbouw (23-10-2019)

  Lievelde

  • Lievelderweg 106, bouwen entreegebouw en berging (21-10-2019)
  • Vicariestraat 9, plaatsen dakkapel (21-10-2019)

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing.

  Verlengen termijn besluiten omgevingsvergunningen

  Lichtenvoorde

  • Broekboomstraat 17/19, realiseren extra woning in bestaande bebouwing (verlengd tot uiterlijk 27-11-2019)

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing

  Ingetrokken omgevingsvergunningen

  Lichtenvoorde

  • Berkendijk 1, intrekken omgevingsvergunning voor bouw bovenbouw ligboxenstal en zijdelingse uitbreiding (14 oktober 2019)

  Zieuwent

  • Zegendijk 16k, intrekken omgevingsvergunning voor plaatsing van cabin voor tijdelijk kantoor (14 oktober 2019)

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing.

  In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

  Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

  Lichtenvoorde

  • James Wattstraat 10, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het dichtbouwen van een open gedeelte tussen twee bestaande hallen voor een uitbreiding van de lashal cq het magazijn (9 oktober 2019)

  In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

  Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

  Groenlo

  • Zuidgang 1a, besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften geluid (9 oktober 2019)
  • Thorbeckestraat 117, besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften geluid (10 oktober 2019)

  Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing.

  Meldingen 12-dagenregeling

  Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

  • Grand Café Markt 5, Markt 5, 7131 DG Lichtenvoorde, 25-10-2019 van 21:00-01:00 uur
  • District East Events, Abel Tasmanstraat 5, 7141 VB Groenlo, 26-10-2019, van 17:00-01:00

  Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

  Meer informatie

  Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

  Snoeihoutverbrandingen

  Lievelde

  • Perceel tegenover Oude Lievelderweg 2: 30 m3 (23-10-2019)

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing.

  Vastgesteld wijzigingsplan

  Bekendmaking  vastgesteld wijzigingsplan ‘Woonwijken Groenlo, wijziging Thorbeckestraat 115, Groenlo’

  Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 25 oktober 2019  zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre vastgesteld wijzigingsplan:  Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen  van de bestemming van een bedrijfswoning naar een woonbestemming.

  Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het plan heeft het plannummer  NL.IMRO.1586.WPGRO502-VG01.

  Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

  Inzage

  Procedure 1, van 25 oktober 2019 t/m 5 december 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 25 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPGRO502-VG01".

  Beroep

  Procedure 4B van 25 oktober 2019  t/m 5 december 2019, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

  Ontwerp herziening bestemmingsplannen

  Ontwerp voor percelen Groten Bos 1 en Aaltenseweg 97a en 97b in Lichtenvoorde

  Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 25 oktober 2019 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor

  de percelen Groten Bos 1 en Aaltenseweg 97a en 97b in Lichtenvoorde waarbij de bestemming “bedrijf” wordt omgezet naar de bestemming “Wonen”.

  Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

  Inzage

  Procedure 1, van 25 oktober 2019 t/m 5 december 2019, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 25 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN305-OW-01".

  Zienswijze

  Procedure 2C en 2 I, van 25 oktober 2019  tot en met 5 december 2019.

  In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

  Lievelde

  • Scharenborg Crossloop op 8 december 2019 in Besselinkschans (17-10-2019)
  • Antoniusschool, organiseren ANWB Streetwise aan de Hollandse Schans op 28 november 2019 (23-10-2019)

  Vragender

  • Antoniusschool, organiseren ANWB Streetwise aan de Kapelweg op 26 november 2019 (23-10-2019)

  Bezwaar

  Procedure 3B is van toepassing.

  Verkeersmaatregelen

  Diverse onderhoudswerkzaamheden in Oost Gelre

  Van dinsdag 15 oktober 2019 tot en met vrijdag 6 december 2019 worden gefaseerd onderhoudswerkzaamheden op diverse wegen in de gemeente Oost Gelre plaatsvinden.

  Het gaat om de volgende wegen:

  • Landstraat in Harreveld
  • Heideweg Harreveld
  • Schoppenweg (gedeelte Harreveldseweg – Reindersweg) in Zieuwent
  • Nicolaasweg in Harreveld/Mariënvelde
  • Parallelweg (busstation) in Groenlo
  • Zanddijk (gedeelte Kroosdijk – Zompweg) in Mariënvelde
  • Roldersweg in Zieuwent
  • Oude Winterswijkseweg in Vragender
  • Pastoor Scheepersstraat in Vragender
  • Kerkstraat in Harreveld
  • Lindeboomweg in Harreveld

  Keifestival 26 oktober 2019

  Vanwege het Keifestival worden in Lichtenvoorde van zaterdag 26 oktober 2019, 14.00 uur tot zondag 27 oktober 2019 15.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

  Afsluiting gedeelte Bosuil Lichtenvoorde

  Vanwege bouwwerkzaamheden bij de Bosuil nrs. 1 t/m 11 in Lichtenvoorde, wordt de Bosuil afgesloten, voor zover gelegen tussen de Kiekendief en Bosuil 11.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

  In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

  Lichtenvoorde

  • Vogelvereniging De Gevleugelde Zanger, organiseren tombola met prijsbepaling op 16 en 17 november 2019 (19-10-2019)

  Bezwaar

  Procedure 3A is van toepassing.