Bekendmakingen week 42 (18-10-2018)

Overzicht week 42 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Hoek De Kunne – Lichtenvoordseweg, bouwen vrijstaande woning (9-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 20, wijzigen voorgevel (10-10-2018)
 • Markt 2, intern verbouwen en wijzigen van het gebruik van het pand (11-10-2018)
 • Markt 2, wijzigen van de voorgevel (11-10-2018)
 • Galileistraat 14, aanleggen laadkuil (11-10-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

 • Vragenderweg 71, slopen twee varkensstallen (12-10-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Klaasbos 1, verbreden uitweg naar Klaasbos (16-10-2018)
 • Bosuil 1 t/m 11, bouwen 6 woningen (12-10-2018)

Groenlo 

 • Lievelderstraat 5, bouwen woning (8-10-2018)
 • De Bleek 2, bouwen  woning (12-10-2018)

Vragender

 • Kruising Kerkdijk/parallelweg met Hamelandroute, bouwen schuilgelegenheid voor wandelaars en fietsers (9-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lievelde

 • Oostermeenweg 4, splitsen boerderij (15 oktober 2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 4a, melding voor het starten van een bedrijf, zijnde een dierenartsenpraktijk voor huisdieren en paarden (10 oktober 2018)

Zieuwent

 • Batsdijk 37, melding voor het veranderen van het bedrijf, zijnde het uitbreiden van de bestaande ligboxenstal met 20 melkkoeien en verminderen van 7 vrouwelijk jongvee (10 oktober 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 20-10-2018 van 21.00 – 00.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 8: 10 m3 (13-10-2018)

Lievelde

 • Lievelderweg 161 B: 6 m3  (10-10-2018)

Zieuwent

 • Ruurloseweg 20: 5 m3  (13-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Vastgestelde wijzigingsplan

Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan voor de percelen Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld, Droebertweg 5, 5a Lievelde en Kloezedijk 4, 4a Lievelde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 19 oktober 2018 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 8 oktober 2018 vastgesteld wijzigingsplan voor de percelen Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld, Droebertweg 5, 5a Lievelde en Kloezedijk 4, 4a Lievelde.

Het wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling voor een woningsplitsing op het perceel die in het verleden legaal is gerealiseerd maar nooit is opgenomen in het bestemmingsplan.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2005-VG01.

Inzage

Procedure 1, van 19 oktober t/m 29 november 2018 en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 19 oktober). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.WPBUI2005-VG01".

Beroep

Procedure 4B van 19 oktober 2018 t/m 29 november 2018, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Lichtenvoorde

 • Stichting Volleybal Promotie Keifestival, organiseren Keifestival in diverse horecabedrijven en deels op de openbare weg in het centrum van Lichtenvoorde op zaterdag 27 oktober 2018 van 20.00 uur tot 02.00 uur (12-10-2018)

Lievelde

 • Spooktocht in Besselinkschans, op 19 oktober 2018 van 19.00 uur tot 01.00 uur, start en finish Uitspatting De Besselinkschans (16-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Permanente verkeersmaatregelen

Groenlo

 • Weijenborgerdijk ter hoogte van huisnummer 21, aanwijzing parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats (18-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat en de Grolsedijk zijn afgesloten voor alle verkeer in verband met de aanleg van glasvezel van 7.00 uur tot 17.00 uur (25-10-2018)

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.