Bekendmakingen week 42 (15-10-2020)

Overzicht week 42 2020

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

 • Nicolaasweg 2b, bouwen woning, plaatsen damwand en bouwen schuur (07-10-2020)

Lichtenvoorde

 • Nobelstraat 5, bouwen hekwerk rondom bouwmarkt (7-10-2020)
 • Gruttostraat 8, realiseren B&B (11-10-2020)

Lievelde

 • Engelse Schans 16, tijdelijk plaatsen woonunit (7-10-2020)

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 16, bouwen schuur (8-10-2020)
 • Dorpsstraat 21a, verbreden inrit (7-10-2020)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lepelstraat 19-19a, verwijderen asbest (aanvullende melding op eerder gedane sloopmelding) (8-10-2020)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Lepelstraat 19a, verbouwen kantoorpand tot woonhuis (6-10-2020)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 12, kap 1 eik (bijzondere boom) (10-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Verlengen termijn aanvraag omgevingsvergunning 

Mariënvelde,

 • Veldweg 1, bouwen werktuigenberging (verlengd tot uiterlijk 19-11-2020)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Mercatorstraat 13-01, melding activiteitenbesluit voor het starten van een bedrijf voor industrieel machineonderhoud (7-10-2020)

Vragender

 • Manenschijnweg 2, melding activiteitenbesluit voor het veranderen van het bedrijf zijnde het herverdelen van de dieren binnen de inrichting, het realiseren van een kap tussen 2 stallen en het doortrekken van de kap van een andere stal (8-10-2020)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Vrakkinkweg 2, 15 m3 (periode 23-10 t/m 20-11-2020) (8-10-2020)
 • Lichtenvoordseweg 99a, 6 m3 (periode 7-11 t/m 5-12-2020) (13-10-2020)

Lievelde

 • Grolsedijk 6a, 50 m3 (periode 31-10 t/m 28-11-2020) (12-10-2020)

Zieuwent

 • Reindersweg 4, 10 m3 (periode 19-10 t/m 16-11-2020) (7-10-2020)
 • Brandersdijk 3, 22 m3 (periode 25-10 t/m 22-11-2020) (12-10-2020)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing.

Anterieure overeenkomst

Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a Zieuwent en Hellerweg 2 Zieuwent
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 8 augustus 2020, 21 augustus 2020 en 7 oktober 2020 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de eigenaren van het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12, 12a te Zieuwent, kadastraal bekend als gemeente Lichtenvoorde sectie K, nummers 645, 680, 968 en 969 en met de eigenaar van het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent, kadastraal bekend als gemeente Lichtenvoorde sectie K, nummer 326

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op een herontwikkeling op het perceel Pastoor Zanderinkstraat 12 en 12a te Zieuwent waarbij de huidige bestemming ‘Bedrijf’ wordt gewijzigd naar ‘Wonen’, waarna er een nieuwe woning met bijbehorend bouwwerk wordt opgericht en de bestaande woning wordt gesplitst in twee wooneenheden.

Daarnaast worden de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Hellerweg 2 te Zieuwent gesloopt.

Omdat de overeenkomst is aangegaan voordat het bestemmingsplan hiervoor van kracht wordt, wordt deze overeenkomst een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd perceel, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie
Van 16 oktober t/m 26 november 2020 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor iedereen ter inzage. In verband met Covid-19 is de zakelijke beschrijving alleen digitaal te raadplegen. Wilt u de zakelijke beschrijving fysiek inzien? Dan kunt u contact opnemen met Nardo Rondeel via (0544) 39 34 82.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen.

 

Verkeersmaatregelen

Rioleringswerkzaamheden De Leest / Molendijk / Markt Lichtenvoorde
Vanwege rioleringswerkzaamheden wordt het kruispunt De Leest/Molendijk/Markt in Lichtenvoorde t/m 23 oktober afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs.

Onderhoudswerkzaamheden Tankweg Lievelde
Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt van 26 oktober 2020 tot 27 november 2020 de Tankweg (tussen Storckhorsterdijk en Ebberinkweg) te Lievelde afgesloten voor alle verkeer, behalve aanwonenden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.