Bekendmakingen week 41 (11-10-2018)

Overzicht week 41 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender

 • Hoek Kerkdijk/parallelweg Hamelandroute, plaatsen schuilgelegenheid wandelaars en fietsers (1-10-2018)

Lievelde

 • Hollandse Schans 11, verbouw balkon tot slaapkamer (3-10-2018)
 • Bergstraat 5, plaatsen  2 vlaggenmasten clubhuis (3-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Chopinstraat 22, het verbouwen en uitbreiden woning (2-10-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo 

 • Revendijk 3, bouwen jongveestal (05-10-2018)

Lichtenvoorde

 • Esstraat 51, wijzigen voorgevel en bouwen 2 dakkappelen op zijdakvlak (08-10-2018)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 13, bouwen schuur (05-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Gewijzigde omgevingsvergunning

Groenlo

 • Meddoseweg 37a, kleiner uitvoeren  werktuigenberging met garage (05-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Groenlo

 • Noordgang 8, melding voor het starten van een bedrijf zijnde het plaatsen van een gasstation ten behoeve van het tankstation met CNG-installatie (3 oktober 2018)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

 • Parallelweg 18, maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid (25-09-2018)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Wet milieubeheer - meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 • De Pauw, Lepelstraat 3, 7141 AS Groenlo, 13-10-2018 van 20.30 – 01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Lichtenvoorde

 • Japikweg 6a: 3 m3 (10-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerp herziening bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat met ingang van 12 oktober 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) het ontwerp bestemmingsplan voor:

 • Zieuwentseweg 50, 50 te Zieuwent welke voorziet in een splitsing van de bestaande woning op voornoemd perceel;
 • Visserijdijk te Vragender waarbij de bestemming “Bedrijf’ wordt omgezet naar ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en ‘Natuur’ waarbij deze bestemming is gelegen op de gronden tegenover Heringaweg 14 te Vragender.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Indien nodig zullen de initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen en de Dezta-viewer, klik daarvoor op de links hieronder.. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De plannen hebben respectievelijk het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI2009-OW01 en NL.IMRO.1586.BPBUI2002-OW01.

Zieuwentseweg:

Visserijdijk:

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 12 oktober 2018 tot en met 22 oktober 2018.

Ontwerpbestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Kern Zieuwent 2015”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 12 oktober 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Op onderstaande kaart is de begrenzing van het plangebied aangegeven.

Kern Zieuwent

Luchtfoto kern Zieuwent

Inzage

Procedure 1, van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl (link met IMRO code) en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPZIE800-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018.

Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt, De Leest Lichtenvoorde”

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt realisatie van de 3e fase van plan Nieuwmarkt te Lichtenvoorde mogelijk. De bibliotheek in Lichtenvoorde wordt verplaatst naar een andere locatie binnen dit gebied met daarboven wooneenheden. Op de vrijgekomen locatie komt extra parkeren en een activiteitenplein en er in het gebied worden centrumfuncties met bovenwoningen gerealiseerd. De nieuwe appartementen vallen in diverse woonsegmenten. De Leest wordt verder afgebouwd. Dat laatste onderdeel valt buiten de begrenzing van dit bestemmingsplan.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Voor dit plan zal met de gemeente een overeenkomst worden afgesloten.

Inzage

Procedure 1, van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl  en ook op deze website. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.BPLIC104-OW01".

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 12 oktober 2018 tot en met 22 november 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • MACL Lichtenvoorde, organiseren van de Off the road rit op 14 oktober 2018 tussen 10.00 uur en 15.00 uur (10-08-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Oost Gelre

 • Duchenne Parent Project, houden collecte in de periode van 15 t/m 20 oktober 2018 (06-10-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing